Szkolenie online Podatek VAT i CIT – wybrane zagadnienia dla branży górniczej i energetycznej oraz zmiany 2023/2024

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych branży górniczej i energetycznej oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe podmiotów w branży górniczej i energetycznej.

Cel szkolenia

Z uwagi na zmiany dotyczące przepisów prawa podatkowego w Polsce, rozliczanie należności podatkowych w branży górniczej i energetycznej od lat budzi wiele wątpliwości. Celem szkolenia branżowego organizowanego przez ADN Akademię jest wskazanie kluczowych zmian w przepisach VAT i CIT mających wpływ na funkcjonowanie tych sektorów gospodarki krajowej. Szczególny nacisk zostanie również położony na kwestię konsekwencji wynikających z nowelizacji przepisów ustawy o VAT i ustawy o CIT dokonanych przez ustawodawcę w 2023 r. oraz tych planowanych na 2024 r. Praktycznym aspektem szkolenia jest również analiza tzw., „Strategii KAS” czyli czteroletniego kierunku działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej. Całość szkolenia zostanie oparta na aktualnych przepisach prawa oraz orzecznictwie sądów administracyjnych i stanowiska Dyrektora KIS.

Program szkolenia

1. Podatek dochodowy od osób prawnych:
a) zmiany 2023 r.:
• modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego – nowe zasady stosowania art. 15c,
• rozliczanie kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przechodzących z lat wcześniejszych po uchyleniu art. 15e,
• rozszerzenie katalogu NKUP – koszty odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe,
• uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy,
• nowe zasady ujmowania w kosztach składek ZUS płatnika od wynagrodzeń pracowniczych,
• ulga na złe długi – uproszczenia oraz proporcjonalne rozliczenie,
• podatek od przychodów z budynków – uproszczenie procedury zwrotu podatku,
• transakcje z rajami podatkowymi – nowe zasady przygotowywania dokumentacji cen transferowych,
• ostateczne zasady poboru i płatności podatku u źródła,
• Estoński CIT:
– doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej i podatku z przekształcenia,
– zmiany odnoszące się do warunku zatrudnienia,
– zmiany w podstawie opodatkowania w odniesieniu do dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat,
– zmiany odnoszące się do tzw. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczące użytkowania samochodów osobowych,
b) zmiany 2024 r.:
• skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych,
• podatek minimalny:
– zasady opodatkowania podatkiem minimalnym,
– wyliczenie progu rentowności,
– wyliczenie dochodu lub straty,
– wyłączenia z opodatkowania,
– próg rentowności w dochodowości grupy spółek,
– ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody,
– odliczenia od podatku minimalnego,
• obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami,
• sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem,
• „JPK” w podatku CIT i PIT – odroczenie przesyłanie ksiąg i ewidencji,
• nowe limity amortyzacji samochodów osobowych,
c) podatek u źródła – nowa procedura ,,pay & refund”, obowiązki dokumentacyjne, wyłączenia, zakres stosowania procedury należytej staranności.

2. Podatek od towarów i usług:
a) zmiany 2023 r.:
• pakiet SLIM VAT 3:
– zwiększenie limitu statusu małego podatnika,
– zmiany w fakturowaniu: zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,
– zmiany w dotyczące momentu wykazywania WDT po korekcie transakcji,
– doprecyzowanie przepisów w zakresie transakcji łańcuchowych w sektorze e-commerce,
– zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji: kursy przeliczeniowe stosowane do faktur korygujących wystawianych przez polskiego podatnika, kursy przeliczeniowe stosowane przez polskich podatników przy WNT, imporcie usług oraz dostawie towarów, dla której podatnikiem jest jej nabywca,
– możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
– zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży: zmiana warunków przy odliczeniu 100% VAT, gdy struktura przekracza 98%, wprowadzenie, pod warunkami, braku obowiązku stosowania korekty rocznej,
– brak obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym szacunkowej proporcji (prewspółczynnika) odliczenia VAT,
– zmiany przepisów dotyczących warunków zwrotu podatku w terminie 15 dni dla podatników używających kas online,
– wyłączenie odpowiedzialności solidarnej przy dokonywaniu płatności w MPP przy zmianie faktora,
– zmiany w zakresie ustalania sankcji VAT,
– uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych,
– uproszczenie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT,
– możliwość korekty rozliczeń OSS i IOSS w Polsce, gdy podatnik nie korzysta już z tych procedur,
– zmiany w prawie bankowych w zakresie transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności i dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,
– zmiany dotyczące wydawania Wiążących Informacji Stawkowych.
• grupa VAT – nowy podatnik VAT,

b) KSef – nowe obowiązki związane z zasadami fakturowania od 1.07.24.

3. Ordynacja podatkowa na nowo – jak nowelizacja wpłynie na definicje i pojęcia ustaw CIT i VAT?

4. Ostatni rok funkcjonowania planu ,,Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024

5. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące problemów branży górniczej i energetycznej w podatku VAT i CIT.

6. Pytania i odpowiedzi (Q&A) – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – rozpoczęcie szkolenia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy
16:00 – zakończenie szkolenia

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-12-202315-12-2023Online

Zaufali nam: