Szkolenie online Podatek CIT i VAT w branży budowlanej i deweloperskiej w 2023 roku z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023 oraz 01.10.2023

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

∙ przekrojowe omówienie kluczowych zagadnień w obszarze CIT i VAT dla branży budowlanej oraz deweloperskiej, z uwzględnieniem zmian od 01.07 oraz 01.10
∙ przygotowanie do wdrożenia zmian procesów w firmie w zw. ze zmianami podatkowymi
∙ transfer wiedzy
∙ praktyczne wskazówki

Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie.

BLOK I. Podatek CIT w 2023 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Minimalny podatek dochodowy od 2024 r. – jak się przygotować?
1) nowe wskaźniki rentowności,
2) jak obliczyć minimalny poziom rentowności?
3) kiedy wchodzi w życie,
4) jak można uniknąć obowiązku zapłaty?
5) zarządzanie finansami w trakcie roku w świetle podatku minimalnego,
6) panel dyskusyjny.

2. Finansowanie zewnętrzne, a podatek CIT – koszty finansowania dłużnego w roku 2023 i za rok 2023:
1) istota rozwiązania,
2) czym są koszty finansowania dłużnego?
3) limit „ukosztowienia”,
4) panel dyskusyjny.

3. Ul a na złe długi 2023:
1) Mechanika,
2) liczenie terminów,
3) wystawienie FV vs termin płatności,
4) raportowanie – zmiany od 2023 r.,
5) panel dyskusyjny.

4. Komercjalizowanie powierzchni – podatek od budynków (art. 24b ustawy CIT):
1) podatnicy podatku,
2) przedmiot opodatkowania,
3) podstawa opodatkowania i stawka,
4) kompensacja z CIT,
5) zawieszenie podczas COVID,
6) nadpłata i zwrot – zmiany od 2023 r.,
7) panel dyskusyjny.

5. Podatek od przerzuconych dochodów – czy to duży problem dla spółek z branży budowlanej i deweloperskiej?
1) krótka charakterystyka,
2) podatek od przerzuconych dochodów z perspektywy polskich podatników,
3) przesłanki dotyczące podmiotów powiązanych do których następuje transfer zysków.

6. Nabywanie usług z zagranicy oraz wypłaty dywidendy zagranicznym podmiotom – WHT:
1) istota podatku u źródła,
2) przegląd usług oraz świadczeń objętych WHT,
3) preferencyjne opodatkowanie w UPO,
4) certyfikaty rezydencji,
5) wypłaty do i powyżej 2 000 000 zł,
6) dobra wiara i należyta staranność w WHT,
7) rozliczenie podatku.

7. Estoński CIT w branży budowlanej i deweloperskiej – czy warto?
1) podstawowe wady i zalety
2) krótka charakterystyka wymogów, które muszą spełniać spółki
3) co podlega opodatkowaniu?

8. „Fakturowanie” własnej spółki:
1) świadczenie usług dla spółki w której jest się udziałowcem (B2B)
2) likwidacja przepisów o ukrytej dywidendzie,
3) ryzyka podatkowe: puste faktury, dokumentowanie,
4) praktyka organów podatkowych,
5) jak się zabezpieczyć?
6) panel dyskusyjny.

11. Wybrane zagadnienia dotyczące przychodów oraz kosztów ich uzyskania:
1) kary umowne oraz moment ich ujęcia,
2) odsetki oraz moment ich ujęcia,
3) naprawy gwarancyjne,
4) wykonawstwo zastępcze,
5) unieważnienie umowy a moment rozliczenia podatkowego.

BLOK II. Podatek VAT w 2023 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Zagadnienia wstępne:
1) sprzedaż nieruchomości jako transakcje podlegające VAT,
2) świadczenie usług budowlanych jako transakcja podlegające VAT,
3) odszkodowania i kary umowne – z VAT, czy bez?
4) kiedy „kara umowna”, a kiedy rabat lub inna forma „ekwiwalentu”?
5) prace w ramach gwarancji/rękojmi,
6) klauzule lojalnościowe (np. architekci, projektanci wnętrz), a podatek VAT,
7) kaucje gwarancyjne.

2. Praktyczne aspekty momentu powstawania obowiązku podatkowego w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
1) Zagadnienia dotyczące towarów:
a) sprzedaż budynku/lokalu – moment powstania obowiązku podatkowego,
b) zaliczki, zadatki, umowy deweloperskie przy sprzedaży nieruchomości,
c) rachunek powierniczy otwarty vs rachunek powierniczy zamknięty,
2) zagadnienia dotyczące usług w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) dlaczego ustalenie momentu wykonania usługi jest ważne?
b) „fakturowy” obowiązek podatkowy i termin wystawienia faktury,
c) protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),
d) kontrakty realizowane na bazie FIDIC, a powstanie obowiązku podatkowego,
e) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków na poczet usług budowlanych,
f) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
g) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – przegląd bieżącego orzecznictwa,
h) wynajem sprzętu zza granicy,
i) faktury zaliczkowe w branży budowlanej oraz w branży deweloperskiej z uwzględnieniem zmian od 01.10.2023 r.

3. Podstawa opodatkowania w branży budowlanej i deweloperskiej:
1) podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości,
2) podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług,
3) czy i jak opodatkować odszkodowania oraz kary umowne,
4) omijanie kar umownych – refakturowanie dodatkowych kosztów, rabaty,
5) zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
6) możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
7) faktury korygujące in minus,
8) faktury korygujące in plus,
9) wymogi dokumentacyjne związane z fakturami in minus oraz in plus,
10) faktury in minus w walutach obcych z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023,
11) zbiorcze faktury in minus w walutach obcych z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023,
12) faktury in plus w walutach obcych z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023.

4. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
1) tereny budowlane,
2) rola decyzji o warunkach zabudowy i MPZP,
3) sprzedaż nieruchomości – zwolnienie, stawka 8%, a może 23%?
4) sprzedaż gruntu,
5) sprzedaż budynku/budowli,
6) pierwsze zasiedlenie,
7) „kolejne” pierwsze zasiedlenie,
8) ulepszenia budynków/budowli,
9) rezygnacja ze zwolnienia z VAT – kiedy warto wybrać opodatkowanie?
10) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC,
11) sprzedaż gruntu z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki,
12) sprzedaż gruntu z fundamentami,
13) sprzedaż budynku (stan surowy otwarty),
14) sprzedaż budynku (stan surowy zamknięty),
15) refakturowanie usług, a stawka VAT,
16) refakturowanie nabycia paliwa oraz materiałów.

5. Zakupy – VAT naliczony:
1) moment powstania prawa do odliczenia,
2) posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
3) data wpływu faktury w kontekście JPK,
4) możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach,
5) moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej,
6) czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie korekty VATu naliczonego ze sprzedawcą?
7) prawo do odliczenia od usług noclegowych,
8) refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia.

6. Rozliczenia bezgotówkowe i biała lista w świetle nadchodzących zmian:
1) rozliczenia bezgotówkowe z podmiotami zagranicznymi,
2) biała lista, a zakupy od podmiotów zagranicznych,
3) obniżony limit zapłat bezgotówkowych w segmencie B2B,
4) skutki podatkowe naruszenia limitu,
5) obniżone progi dla białej listy podatników VAT oraz wybrane problemy:
a) jak liczymy limit?
b) podmiot aktywny na moment zawierania transakcji i nieaktywny w momencie regulowania płatności,
c) zapłata na rachunek spoza białej listy – skutki oraz istotna rola MPP,
6) limit zapłat gotówkowych z segmencie B2C (np. zaliczki przy umowach przedwstępnych przeksięgowane następnie na należność główną),
7) skutki naruszenia limitu zapłat gotówkowych w segmencie B2C.

7. MPP w branży budowlanej i deweloperskiej:
1) kiedy obowiązek, a kiedy prawo?
2) rezygnacja ze stosowania MPP poniżej progu ustawowego – ryzyka z tym związane,
3) brak środków na rachunku VAT, a MPP,
4) czy MPP redukuje ryzyka podatkowe?

8. Zmiany dotyczące proporcji VAT, z uwzględnieniem zmian od dnia 01.07.2023 r.:
1) proporcja ustalana przez podatników prowadzących działalność opodatkowaną i inną niż opodatkowana,
2) wprowadzenie obowiązku zawiadomienie naczelnika US o przyjętej proporcji,
3) proporcja dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną i zwolnioną,
4) obowiązek zawiadomienia naczelnika US o przyjętej proporcji,
5) problematyka 98% i 500 zł,
6) podwyższenie limitu nieodliczonego VAT do 10 000 zł,
7) korekta podatku naliczonego:
a) wprowadzenie tolerowalności odchyłu pomiędzy przyjętą o rzeczywistą proporcję,
b) kiedy pomimo różnic pomimo szacunkowych, a rzeczywistych wskaźników nie trzeba dokonywać korekty?
c) proporcje przyjęte w 2023 i korekty dokonywane w 2024 r. – jak rozliczyć po zmianie przepisów?

9. Problematyka sankcji w VAT, z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023 r.:
1) kiedy 20%, a kiedy 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego
2) zmiany w obszarze stawek sankcyjnych w 2023 r.
3) okoliczności brane pod uwagę przez organ podatkowy przy określaniu wysokości sankcji
4) stosowanie MPP a sankcje w VAT – zmiany
5) w jaki sposób zmiany wpływają na kontrole i postępowania w toku?

10. Nabycie surowców od zagranicznego kontrahenta (kruszywo, asfalt, cement, beton, pręty, aluminium itp.):
1) znajdujących się już na terytorium PL:
a) sposób rozliczenia,
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawka VAT,
2) dostarczanych z innego Państwa UE do PL:
a) sposób rozliczenia,
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawka VAT.

11. Nabycie usług budowlanych oraz najmu sprzętu od zagranicznych podmiotów:
1) importu usług, czy nabycie krajowe?
2) usługi związane z nieruchomościami oraz ich znaczenie,
3) moment powstania obowiązku podatkowego,
4) podstawa opodatkowania,
5) rozliczenie i raportowanie w JPK.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
05-10-202306-10-2023Online

Zaufali nam: