Szkolenie online MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia” – warsztaty praktyczne

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

W dniu 23 listopada 2021 roku zostało opublikowane rozporządzenie KE nr 2021/2036 przyjmujące MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia” do przepisów unijnych.

Szkolenie MSSF 17 będzie miało charakter warsztatowy, na którym będą rozwiązywane liczne zadania z zakresu MSSF 17 pokazujące praktyczne i przystępne podejście dla uczestnika podejście do standardu, w tym:
• zamiany w zakresie rozpoznania w księgach rachunkowych umowy ubezpieczenia,
• wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień ujęcia początkowego i ustalanie marży kontraktowej zgodnie ze standardem,
• prezentacja ujęcia zdarzeń ubezpieczeniowych wg standardu,
• wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień bilansowy, w tym ujmowanie różnic z wyceny zobowiązań od dnia nabycia do dnia bilansowego (w tym rozwój zobowiązań z tytułu przepływów pieniężnych (składek, odszkodowań..), oraz rozliczanie marzy, korekty na ryzyko niefinansowego),
• scenariusze wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych (przy niezmienionych założeniach, przy lepszych założeniach niż zakładane początkowe, przy gorszych założeniach niż zakładane początkowo),
• wycena zobowiązań generujących straty,
• wycena zobowiązań ubezpieczeniowych z elementem inwestycyjnym,
• wycena zobowiązań w ubezpieczeniach na życie,
• stosowanie uproszczonego podejścia opartego na alokacji składki,
• wycena reasekuracji biernej,
• struktura bilansu zakładu ubezpieczeń wg MSSF 17,
• struktura przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat wg MSSF 17.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości regulujących zasady ujmowania i wyceny zdarzeń ubezpieczeniowych. MSSF mają szczególne znaczenie dla zakładów ubezpieczeń przy sporządzaniu informacji na potrzeby sprawozdawczości dla celów Grupy Kapitałowej.

Zakres szkolenia obejmuje również porównanie nowych rozwiązań w zakresie rachunkowości ubezpieczeniowej do stosowanych rozwiązań w sprawozdawczości dla celów wypłacalności.

Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatów obejmujących:
1. Część teoretyczną (wykłady).
2. Część praktyczną w postaci licznych zadań z zakresu praktycznego zastosowania MSSF 17 Umowy ubezpieczenia.

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać minimalną wiedzę o sprawozdawczości zakładu ubezpieczeń.

Program szkolenia

1. Cel i zakres standardu MSSF 17 oraz różnice do MSSF 4.

2. Definicja umowy ubezpieczenia oraz ryzyka ubezpieczeniowego.

3. Zasady wydzielania elementów umowy ubezpieczenia (stosowanie MSSF 9 do elementów inwestycyjnych, stosowanie MSSF 15 do elementów usług innych niż ubezpieczeniowe).

4. Zasady ujęcia w okresie zdarzeń ubezpieczeniowych.

5. Zasady grupowania umów ubezpieczenia na potrzeby wyceny.

6. Zasady wyceny umów ubezpieczenia przy początkowym ujęciu zgodnie z MSSF 17:
a) ustalanie przyszłych wpływów i wydatków z zawartych umów ubezpieczenia, rodzaje przepływów nie uwzględnianych w szacowaniu zobowiązań, zmienne stosowane w przepływach,
b) zasady stosowania stóp dyskontowych do dyskonta przepływów,
c) korekta o ryzyko niefinansowe,
d) zasady tworzenia marży na umowie ubezpieczenia (CSM),
e) specyfika umów generujących stratę.

7. Zasady wyceny umów ubezpieczenia na dzień bilansowy zgodnie z MSSF 17:
a) wycena zobowiązań za pozostały do rozliczenia okres ochrony ubezpieczeniowej (rezerwa składek MSSF17),
b) wycena zobowiązań z tytułu zaistniałych szkód (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17),
c) ujęcie przychodów z umów ubezpieczenia,
d) ujęcie kosztów z umów ubezpieczenia,
e) aktualizacja przyszłych wpływów i wydatków z zawartych umów ubezpieczenia,
f) zasady aktualizacji marży na umowie ubezpieczenia (Contractual service margin CSM),
g) zasady aktualizacji stosowania stóp dyskontowych,
h) specyfika podejścia alokacji składki (Premium Allocation Approach).

8. Zasady wyceny umów reasekuracji biernej zgodnie z MSSF 17:
a) charakterystyka przyszłych przepływów pieniężnych z umów reasekuracji,
b) powiązanie wyceny z wyceną umów ubezpieczenia objętych cesją.

9. Zasady ujęcia i wyceny umów o charakterze inwestycyjnym z udziałem w zyskach zgodnie z MSSF 17.

10. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zdarzeń wynikających z umów ubezpieczenia zgodnie z MSSF 17:
a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń,
b) w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach zakładu ubezpieczeń:
• wynik z działalności ubezpieczeniowej – brutto,
• wynik z działalności ubezpieczeniowej – udział reasekuratora,
• przychody i koszty finansowe z dz. Ubezpieczeniowej.

11. MSSF 17 a MSSF 9 „Instrumenty finansowe”.

12. MSSF 17 a Wypłacalność II – podobieństwa i różnice:
a) podejście do klasyfikacji umów ubezpieczenia,
b) podejście do ujęcia składek i innych przychodów do umowy ubezpieczenia,
c) podejście do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
d) sprawozdanie o sytuacji finansowej wg MSSF 17 a bilans dla celów wypłacalności.

13. Zasady zastosowania standardu MSSF 17 po raz pierwszy.

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:30-16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:00 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:30 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00- zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

12-09-202213-09-2022Online
24-10-202225-10-2022Online
12-12-202213-12-2022Online

Zaufali nam: