Szkolenie online Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Podstawy prawne wystawiania faktur:
a) aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
b) akty prawne użyteczne w pracy z fakturami.

2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
a) czynności podlegające podatkowi od towarów i usług,
b) podatnik VAT czynny a zwolniony,
c) transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
d) obowiązek wystawienia faktury,
e) sytuacje w których nie ma obowiązku wystawiania faktur,
f) terminy wystawiania faktur – omówienie poszczególnych sytuacji istotnych dla TSL,
g) NIP na paragonie – zasady zamieszczania, znaczenie,
h) reguły obliczania kwoty podatku VAT na fakturze,
i) wystawianie faktur w walucie,
j) moment podatkowy a moment wystawienia faktury,
k) zastosowanie właściwych stawek na fakturze,
l) klasyfikacja towarów i usług a nomenklatura scalona.

3. Informacje na fakturze – reguły ogólne:
a) ustawowa definicja faktury,
b) katalog obowiązkowych danych na fakturze,
c) najczęściej popełniane błędy na fakturach,
d) weryfikacja podatników (biała lista, VIES),
e) przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji,
f) faktura uproszczona,
g) przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane.

4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem:
a) fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE,
b) wystawianie faktur eksportowych,
c) faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta z UE i krajów trzecich.

5. Szczegółowe zagadnienia fakturowania w branży TSL:
a) treść i elementy faktury,
b) termin na wystawienie faktury,
c) prawidłowe reguły ustalania kursu waluty na fakturze,
d) duplikaty faktur,
e) mechanizm podzielonej płatności a usługi TSL,
f) samofakturowanie: ułatwienie czy dodatkowa komplikacja?

6. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – założenia:
a) koncepcja faktury ustrukturyzowanej (e-faktury),
b) model clearance,
c) schemat i forma e-faktury,
d) nowa forma a formy dotychczasowe; różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą elektroniczną,
e) zakres zastosowania e-faktur,
f) faktury wyłączone z obowiązków wysyłki do KSEF,
g) Harmonogram: 1.01.2022/1.07.2024/1.01.2025,
h) przechowywanie faktur.

7. Kto będzie zobowiązany do stosowania e-faktur ustrukturyzowanych?
a) podatnicy zobowiązani od 1.07.2024 r.,
b) podatnicy zobowiązani od 1.01.2025 r.,
c) podmioty zagraniczne rozliczające VAT w Polsce,
d) wysyłanie e-faktur do kontrahentów zagranicznych.

8. Wysyłka e-faktury w KSeF:
a) nadawanie uprawnień,
b) uprawnienie pierwotne i uprawnienia wtórne,
c) podatnicy będący osobami fizycznymi i inni,
d) sposoby weryfikacji uprawnień,
e) zawiadomienie ZAW_FA,
f) czy e-faktura wymaga podpisu kwalifikowanego albo podpisu elektronicznego?
g) e-faktura a profil zaufany,
h) token,
i) uwierzytelnienie biura rachunkowego,
j) uwierzytelnianie przez podmioty zagraniczne,
k) nadużycie uprawnień przez daną osobę i ich cofnięcie,
l) programy komputerowe a aplikacja Ministerstwa Finansów,
m) przesłanie e-faktury w dniu następnym,
n) jak KSeF weryfikuje e-fakturę?
o) faktura odrzucona przez System,
p) paczki faktur,
q) awaria Systemu,
r) czy można wysłać e-fakturę mailem?
s) e-faktura a pdf.

9. Treść e-faktury:
a) dane zawarte na e-fakturze,
b) pola obligatoryjne, opcjonalne i dobrowolne,
c) numer faktury a numer w KSeF,
d) czy e-faktura zwiększa ilość danych wymaganych na fakturach?
e) nabywca – jego NIP oraz „NrId”,
f) GNL – Globalny Numer Lokalizacyjny,
g) Globalny Numer Jednostki Handlowej,
h) kod PKWiU i kod Nomenklatury Scalonej CN,
i) czy e-faktura powinna zawierać GTU?
j) dodatkowe oznaczenia transakcji,
k) uniwersalny unikalny numer wiersza faktury,
l) informacje dodatkowe, które podatnik chce zamieścić na fakturze,
m) pole „DodatkowyOpis”,
n) numer e-faktury a jej wydruk,
o) data przesłania a kurs waluty obcej,
p) informacje dodatkowe a załączniki,
q) zgodność ze strukturą a zgodność z przepisami podatkowymi,
r) błędy rachunkowe,
s) faktur konsumenckie,
t) faktury uproszczone.

10. Odbiór faktur w KSeF:
a) masowe pobieranie faktur z Systemu,
b) dodatkowy odbiorca faktur (inny niż nabywca) – pole: „Rola”,
c) sprzedaż na rzecz dwóch nabywców,
d) automatyczne otrzymywanie nowych faktur z KSeF,
e) dostęp do e-faktur, w tym dostęp anonimowy,
f) czy e-faktura będzie konieczna do odliczenia VAT?
g) koniec not korygujących.

11. Faktura korygująca:
a) treść faktury korygującej,
b) rozliczanie korekt w KSeF,
c) postępowanie w razie pomyłki z NIP,
d) e-faktura wystawiona na niewłaściwego nabywcę.

12. Krajowy System E-faktur (KSEF) jako rozwiązanie dobrowolne (od 1.01.2022 r. do 1.07.2024 r.):
a) okres testowy,
b) e-faktura po stronie wystawcy i odbiorcy,
c) czy można wystawić bez zgody nabywcy?
d) wysyłka w razie braku zgody odbiorcy,
e) czy można wysłać do KSeF jedynie wybrane faktury?
f) dodatkowe zachęty; szybszy zwrot VAT.

13. Okres przejściowy 1.07.2024 r. – 1.01.2025 r.:
a) podatnicy z odroczeniem obowiązku,
b) e-faktura a faktura wystawiona na kasie rejestrującej.

14. Szczególne przypadki:
a) faktury pro-forma,
b) samofakturowanie,
c) faktury wystawiane przez osoby trzecie,
d) uprawnienia w ramach grup VAT i w jednostkach samorządu terytorialnego,
e) komornicy, organy egzekucyjne,
f) fakturowanie w zamówieniach publicznych.

15. Kary pieniężne

16. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-10-2023Online

Zaufali nam: