Szkolenie online Intrastat, Incoterms 2020, Konwencja CMR, Spedycja, Ubezpieczenie Cargo – prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego w obrocie unijnym.

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla firm, które dokonują zakupów i sprzedaży towarów na terenie Unii Europejskiej lub planują rozpocząć takie działania. Jest adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami prawa dotyczącego Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT) oraz Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) oraz procedurami i dokumentacją funkcjonującą w tych obszarach. Zawiera szczegółowe omówienie warunków dostawy Incoterms 2020 oraz zagadnień związanych z INTRASTAT z uwzględnieniem najnowszych zmian. Podejmuje tematy z zakresu odpowiedzialności Sprzedającego i Kupującego oraz Spedytora i Przewoźnika w świetle Konwencji CMR i przepisów spedycyjnych. Zajmuje się omówieniem dokumentacji transportowej w tym listów przewozowych CMR oraz zagadnień z zakresu ubezpieczenia Cargo.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników

Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się sprzedażą i zakupem towarów w Unii Europejskiej. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Zapoznają się z całym procesem Wewnątrzwspólnotowej Dostawy i Nabycia Towarów oraz niezbędną dokumentacją. Dowiedzą się jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie Intrastat i jakie są najnowsze zmiany w kwestii zgłoszeń do systemu Intrastat. Zapoznają się z prawami i obowiązkami Sprzedającego, Kupującego, Przewoźnika i Spedytora wynikającymi z konwencji CMR i przepisów spedycyjnych. Będą wiedzieli jaka dokumentacja transportowa obowiązuje w obrocie unijnym. Będą potrafili prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR oraz zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/ Spedytora. Dowiedzą się kiedy zastosować umowę przewozu, a kiedy umowę spedycji i o co zadbać wysyłając towar. Przekonają się, dlaczego najlepiej zabezpiecza towar ubezpieczenie Cargo. Zapoznają się z podstawami transakcji łańcuchowych. Uczestnicy poznają wiele praktycznych porad ułatwiających wewnątrzunijny obrót towarów.

Program szkolenia

1. Wewnątrzwspólnotowy przepływ towarów – obowiązki Sprzedającego i Kupującego:
a) Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów:
• pojęcie WNT w oparciu o ustawę o VAT, jakie warunki muszą być spełnione, aby miało miejsce WNT,
• dokumenty potwierdzające WNT,
• Nabywca i Dostawca w WNT,
• miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego,
• WNT jako transakcja neutralna podatkowo – warunki,
• sposoby wykazania WNT, rodzaje deklaracji i terminy ich składania,
• podstawa opodatkowania w WNT.
b) Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów:
• pojęcie WDT w oparciu o ustawę o VAT,
• warunki jakie musi spełnić Nabywca i Dostawca w WDT,
• sposoby wykazania WDT, rodzaje deklaracji i terminy ich składania,
• moment powstania obowiązku podatkowego w WDT,
• warunki uzyskania stawki Vat 0% (ustawa o VAT i przepisy unijne),
• dokumenty uprawniające do zastosowania stawki Vat 0% zgodnie z ustawa o Vat i przepisami unijnymi (dowody z grupy A i B, oświadczenie Nabywcy),
• podstawa opodatkowania w WDT,
• przepisy dotyczące produktów w krajach Unii Europejskiej,
• ograniczenia transportowe w UE (SENT, EKAER, BIREG, RO e-Transport).

2. Incoterms 2020 – informacje ogólne:
a) kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms,
b) czym są reguły Incoterms, jak powstają, ich wersje i zastosowanie,
c) czy musimy stosować reguły Incoterms,
d) czy możemy posługiwać się starszymi wersjami i w jakich przypadkach,
e) co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
f) reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
g) co to jest ryzyko w dostawie,
h) miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka, z czym wiąże się brak określenia miejsca dostawy,
i) jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms i co w przypadkach, kiedy brak informacji o wersji Incoterms,
j) co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy.

3. Różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020:
a) wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem ryzyka (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5),
b) ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
c) powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu),
d) możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
e) ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla FCA,
f) uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
g) różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
h) zmiana reguły DAT na DPU,
i) włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów.

4. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy:
a) co to jest akredytywa, zasada działania ze szczegółowym omówieniem,
b) obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
c) EXW EX Works (czy można dokonać modyfikacji, aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych),
d) FCA Free Carrier (dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
e) CPT Carriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
f) CIP Carriage Insurance Paid To (ubezpieczenie Cargo w klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
g) DAP Delivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego,
h) DPU Delivery at Place Unloaded (co w przypadku, kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego?),
i) DDP Delivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych).

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej.

5. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy:
a) FAS Free Alonside Ship,
b) FOB Free On Board (dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
c) CFR Cost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
d) CIF Cost Insurance Freight (ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
e) podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020,
f) najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms.

Ćwiczenie 2: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji.

6. System INTRASTAT:
a) zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów HS,
b) nomenklatura Scalona CN,
c) wspólna Taryfa Celna UE (TARIC), system Taric i Isztar,
d) przepisy wspólnotowe i krajowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT,
e) informacje ogólne dotyczące obowiązku zgłoszeń,
f) przemieszczanie towarów jako najważniejszy warunek zgłaszania deklaracji INTRASTAT,
g) przedstawiciel jako osoba trzecia dokonująca zgłoszeń w imieniu osoby zobowiązanej,
h) sposób ustalania istnienia obowiązku sprawozdawczego oraz moment powstania obowiązku sprawozdawczego, okres sprawozdawczy,
i) progi statystyczne podstawowe i szczegółowe i ich wysokości na 2023 rok,
j) rodzaje deklaracji INTRASTAT,
k) termin dokonywania zgłoszeń, zgłoszenia częściowe,
l) sposoby i procedura dokonywania zgłoszeń (platforma PUESC i rejestracja w SISC, podpisywanie i przesyłanie zgłoszeń),
m) omówienie poszczególnych pól w zgłoszeniu Intrastat (wartość fakturowa i wartość statystyczna),
n) konieczność podawanie pochodzenia towarów jako początek kolejnych zmian, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów obowiązującym od 2022 r:
• towary wyłączone ze zgłaszania do systemu,
• podmioty wyłączone ze zgłaszania do systemu,
• postępowanie w przypadku zawieszenia działalności firmy,
• korekta zgłoszeń i wyłączenia z obowiązku korekty zgłoszenia,
• dopuszczalne błędy na pozycjach w zgłoszeniu INTRASTAT,
• zgłoszenia zerowe,
• uproszczenia i przypadki szczególne w INTRASTAT,
• postępowanie w przypadku, gdy zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym,
• system upomnień i wezwań w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.

Ćwiczenie 3: Wypełniamy zgłoszenie INTRASTAT według instrukcji na platformie PUESC.

7. Prawa i obowiązki Sprzedającego, Kupującego i Przewoźnika w transporcie międzynarodowym – Konwencja CMR:
a) obowiązki wynikające z organizacji transportu,
b) podstawowe różnice między przewoźnikiem i spedytorem,
c) przepisy prawne,
d) zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
e) zakres odpowiedzialności Nadawcy i Przewoźnika,
f) kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
g) obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
h) odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
i) kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
j) odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
k) kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
l) procedura wydania towaru Odbiorcy, szkody przewozowe i reklamacje, protokół niezgodności w dostawie,
m) wysokość odszkodowania zgodnie z CMR,
n) Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
o) co z kwestiami, których Konwencja CMR nie reguluje,
p) co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo),
q) dokumenty w transporcie międzynarodowym:
• międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym (czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
• odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
• co powinien zawierać, wzór,
• czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
• co wpisać do listu przewozowego, aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
• kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy,

Ćwiczenie 4: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR.

• dokumenty spedytora (zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa),
• Dowód dostawy (ePOD-proof of delivery , Lieferschein),
• dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych,
• komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.

8. Prawa i obowiązki Sprzedającego, Kupującego i Spedytora – Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) i Kodeks Cywilny:
a) jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
b) umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług,
c) kiedy Spedytor jest przewoźnikiem,
d) odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora (należyta staranność),
e) co to są czynności spedycyjne,
f) kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności,
g) oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
h) obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
i) obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
j) kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
k) prawa spedytora,
l) reklamacje i wysokość odszkodowania,
m) przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów,
n) minusy OPWS 2010,
o) jak powinna wyglądać praca Spedytora,
p) co powinien mieć dobry Spedytor,
q) co w przypadku, jeśli Spedytor nie zapłaci Przewoźnikowi i musi to zrobić Nadawca,
r) na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi- odwołanie do ich Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i Regulaminów.
s) Umowa Przewozu a Umowa Spedycji:
• z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji,
• różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje te umowy,
• rodzaje umów,
• cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy (porządkowe, podstawowe, dodatkowe),
• zlecenie przewozu i zlecenie spedycji (przykładowy wzór).

Ćwiczenie 5 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji.

t) Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora:
• jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
• jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora.

Ćwiczenie 6: Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika .

u) Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu:
• oznakowanie środków transportu,
• właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
• prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe,
• załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
• mocowanie ładunku na środku transportu,
• przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
• Certyfikat Załadowania.

9. Ubezpieczenie Cargo:
a) polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje (polisa jednorazowa i generalna),
b) rodzaje szkód przewozowych,
c) które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów,
d) dlaczego ubezpieczenie CARGO,
e) uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
f) klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
g) ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo.
10. Jak powinien pracować i ograniczać koszty skuteczny specjalista zajmujący się transportem i logistyką w przedsiębiorstwie- praktyczne porady.

11. Transakcje Łańcuchowe – podstawy dla działów handlowych i logistycznych:
a) rodzaje transakcji łańcuchowych,
b) czym charakteryzują się transakcje łańcuchowe (dostawy i fizyczne wydanie towaru),
c) dostawa ruchoma i nieruchoma,
d) miejsce świadczenia transakcji ruchomej i transakcji nieruchomych – omówienie na przykładach,
e) wyjaśnienie pojęcia „wysyłanie lub transportowanie towarów”,
f) ustalenie zgodnie z przepisami, która transakcja stanowi transakcję ruchomą, a które to nieruchome (pojęcie podmiotu pośredniczącego) – omówienie na przykładach.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 09:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
8:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00 – wykład cz. I
10:30 – przerwa 15-minutowa
10:45 – wykład cz. II
12:15 – przerwa 30-minutowa
12:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-12-202320-12-2023Online
11-04-202412-04-2024Online
27-06-202428-06-2024Online

Zaufali nam: