Szkolenie online Akcja Bilans 2023 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) – podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

DZIEŃ I
Aspekty podatkowe

1. Przychody podatkowe charakterystyczne dla branży TSL:
a) usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne i magazynowe – wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi,
b) określenie momentu uzyskania przychodu – w branży TSL.

2. Usługi transportu, spedycji i logistyki rozliczane w czasie w różnych okresach rozliczeniowych.

3. Zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe – specyfika w branży TSL.

4. Usługi kompleksowe – moment powstania przychodu.

5. Kary umowne i odszkodowania (otrzymane i zapłacone) w branży TSL – przegląd najnowszych interpretacji i orzecznictwa.

6. Rabaty potransakcyjne w transporcie, spedycji, logistyce – data korekty przychodu i kosztu podatkowego.

7. Koszty uzyskania przychodów w branży TSL:
a) podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne,
b) przepisy ustawy o CIT istotne dla rozliczenia kosztów w czasie.

8. Koszty uzyskania przychodów w branży TSL –koszty podwykonawców usług transportowych, licencje na wykonywanie usług transportowych, opłaty drogowe, opłaty administracyjne i inne.

9. Niedobory inwentaryzacyjne przy usługach magazynowania a koszty uzyskania przychodów.

10. Koszty i świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników w branży TSL na gruncie CIT.

11. Podróże służbowe – kluczowe problemy związane z rozliczaniem podróży służbowych.

12. VAT a zamknięcie roku:
a) korekta roczna VAT,
b) ustalenie proporcji,
c) majątku trwałego i pozostałych nabyć,
d) wpływ korekty rocznej na podatek dochodowy.

13. Formularze podatkowe związane z zamknięciem roku – praktyczne przykłady zeznań podatkowych.

14. Dyskusja.

DZIEŃ II
Aspekty rachunkowe

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie rocznych sprawozdań finansowych dla branży TSL:
a) jednostki objęte ustawą w pełnym i niepełnym zakresie,
b) składniki sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w zależności od wielkości jednostki,
c) ważne daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
d) nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
e) sprawozdanie finansowe jednostek mikro oraz jednostek małych i średnich a jednostek większych,
f) podpisywanie sprawozdania i problemy związane z podpisem elektronicznym
g) badanie sprawozdania finansowego,
h) zatwierdzanie , udostępnianie i przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
i) odpowiedzialność za sprawozdanie.

2. Przygotowanie do sprawozdania dla księgowości branży TSL:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie ksiąg, kompletność dokumentacji, kontrola sald, zapisy w walutach obcych,
c) inwentaryzacja.

3. Bilans w branży TSL:
a) bilans i jego budowa – ujęcie szczegółowe,
b) zasady wyceny,
c) przykłady w zależności od typu bilansu.

4. Rachunek zysków i strat w branży TSL:
a) charakterystyka rachunku zysków i strat,
b) szczegółowe zasady ustalania wyniku na poszczególnych poziomach,
c) przykłady w zależności od typu rachunku wyników.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) znaczenie informacji dodatkowej,
b) objaśnienia do innych elementów sprawozdania finansowego,
c) zasadność informacji dodatkowej,
d) przykłady w zależności od wielkości jednostki.

6. Zestawienie zmian w kapitale w branży TSL.

7. Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem specyfiki branży TSL:
a) cel i zakres stosowania,
b) przepływy pieniężne i ich prezentacja,
c) przykłady.

8. Dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-10-202327-10-2023Online

Zaufali nam: