Szkolenie online Akcja Bilans 2023 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSR MSSF za 2023

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Michał Kołosowski – partner, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie kieruje departamentem audytu na terenie północno-wschodniej Polski. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Program

DZIEŃ I

Aspekty MSR MSSF

1. Podstawy prawne sporządzenia sprawozdania finansowego.

2. Harmonogram zamknięcia roku.

3. ESEF/Xbrl a wzór sprawozdania finansowego.

4. Zmiany w MSR/MSSF.

5. Elementy sprawozdania finansowego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej,
b) rachunek zysków i strat i inne całkowite dochody,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
e) informacja dodatkowa i wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

6. Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym w tym:
a) wartości niematerialne i Środki trwałe,
b) wycena do wartości godziwej wg MSSF 13,
c) odpisy aktualizujące,
d) oczekiwane straty kredytowe wg MSSF 9,
e) umowy rodzące obciążenia MSR 37,
f) trwała utrata wartości aktywów MSR 36,
g) zmiany wartości szacunkowych,
h) korekty lat ubiegłych a wartości szacunkowe.

7. MSSF 15 Przychody z umów z klientami:
a) identyfikacja przychodów,
b) przychód z umów długoterminowych,
c) ujawnienia.

8. MSSF 16 Leasing:
a) istota i identyfikacja leasingu,
b) leasing zwrotny,
c) prezentacja,
d) ujawnienia.

9. Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF.

10. Inwentaryzacja.

11. Rola komitetu Audytu w zamknięciu roku.

12. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II

Aspekty podatkowe: CIT, PIT, VAT

1. Rozliczenie przychodów podatkowych z podziałem na źródła przychodów wykazywane w zeznaniu rocznym:
a) problemy bieżące oraz rozliczanie na przełomie lat podatkowych,
b) przychody uwzględniane z zyskach kapitałowych oraz przychody z innych źródeł,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
d) zaliczki, przedpłaty, kwoty otrzymane z góry a przychód,
e) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie lat podatkowych,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
g) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
h) rozliczenie faktur korygujących, w tym bonusów i rabatów oraz innych zdarzeń na przełomie lat podatkowych,
i) ujęcie refaktur na przełomie lat podatkowych.

2. Koszty uzyskania przychodów i ich wykazywanie w zeznaniu rocznym:
a) moment rozpoznania kosztu podatkowego,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta kosztów na przełomie lat, w tym rozliczanie faktur korygujących oraz korekty cen transferowych,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie,
h) wynagrodzenia pracownicze i składki ZUS w kosztach podatkowych (w tym zmiana od 2023 roku),
i) wybrane przykłady na tzw. NKUP-y (wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów).

3. Wybrane obowiązki dokumentacyjne związane z zamknięciem roku:
a) ceny transferowe (informacje, oświadczenia),
b) podatek od nieruchomości komercyjnych,
c) ulga na złe długi – zmiany od 1.1.2023
d) dokumentowanie ulg wprowadzonych „Polskim Ładem”,
e) deklaracja roczna w CIT estońskim,
f) oświadczenia spółek nieruchomościowych.

4. Podatek od przerzuconych dochodów za 2023 – rozliczenie w zeznaniu rocznym:
a) zakres podmiotowy – w 2023 r. zagadnienie dotyczy już wyłącznie zagranicznych podmiotów powiązanych,
b) koszty składające się na podstawę opodatkowania,
c) warunki opodatkowania podatkiem kosztów usług niematerialnych,
d) wyliczenie proporcji kosztów niematerialnych jako podstawy do wyliczenia podatku,
e) sprawdzenie przychodów i odliczeń podmiotu powiązanego,
f) wykazanie podatku w zeznaniu podatkowym (formularz).

5. Rozliczenie ulg wprowadzonych „Polskim Ładem”:
a) ulga na innowacyjnych pracowników,
b) ulga na prototyp (koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek),
c) ulga na ekspansję,
d) ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
e) ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
f) ulga na robotyzację,
g) ulga na terminale,
h) ulga na dywidendy i zbywanie udziałów (spółki holdingowe),
i) ulga konsolidacyjna.

6. VAT a zamknięcie roku:
a) korekta roczna VAT,
b) ustalenie proporcji,
c) korekta majątku trwałego i pozostałych nabyć,
d) wpływ korekty rocznej na podatek dochodowy.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznejie PowerPoint lub/i PDF
9:30 -rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz.III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-12-202315-12-2023Online

Zaufali nam: