KURS 19-DNIOWY

Szkolenie online Akademia Rachunkowości Ubezpieczeniowej

Cena: 9900 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 19 dni
Cena: 9900 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Metodyka szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów z licznymi zadaniami w Excel’u umożliwiającymi przyswojenie wiedzy.

Program szkolenia

I. Rachunkowość finansowa w zakładach ubezpieczeń wg Polskich Standardów Rachunkowości

PSR – sesja I – Specyfika ubezpieczeń, ewidencja sprzedaży polis, ewidencja likwidacji szkód

Blok 1 – 2h – Główne procesy w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w rachunkowości i w sprawozdaniu finansowym

1. Charakterystyka tzw. odwróconego cyklu produkcyjnego

2. Specyfika ubezpieczeń w dziale I oraz w dziale II

3. Budowa produktu ubezpieczeniowego, elementy taryfikacji składek, źródła danych,

4. Główne procesy w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

5. Prezentacja procesów w zakładzie ubezpieczeń dla celów rachunkowości i dla celów wypłacalności

TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 4h – Ewidencja składek ubezpieczeniowych i kosztów akwizycji wg Polskich Standardów Rachunkowości

1. Zasady rejestracji umów ubezpieczenia

2. Zasady ewidencji składki w dziale I raz w dziale II – ewidencja składki w ubezpieczeniach indywidualnych a ubezpieczeniach grupowych, przekroje analityczne przydatne w ewidencji składek

3. Rozliczanie składek, monitoring należności, wycena na dzień bilansowy należności (tworzenie odpisów aktualizujących),

4. Tworzenie rezerwy składek dla celów rachunkowości

5. Zasady ewidencji kosztów akwizycji – charakterystyka kosztów akwizycji, rodzaje kosztów bezpośrednich i pośrednich, ewidencja kosztów

6. Rozliczanie w czasie kosztów akwizycji dla celów rachunkowości

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 6h – Ewidencja procesu likwidacji i wypłaty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych wg Polskich Standardów Rachunkowości

1. Specyfika procesu likwidacji szkód w dziale i oraz w dziale II

2. Etapy likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, znaczenie zapisów OWU w procesie likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, specyfika procesu likwidacji

3. Zasady rejestracji szkód zgłoszonych,

4. Zasady ewidencji szkód zgłoszonych – tworzenie rezerwy na niewypłacone odszkodowania

5. Zasady ewidencji odszkodowań wypłaconych oraz zwrotów odszkodowań,

6. Zasady ewidencji kosztów likwidacji szkód – rodzaje ponoszonych k. bezpośrednich i pośrednich,

7. Zależności pomiędzy poniesionymi kosztami likwidacji szkód a tworzonymi rezerwami na niewypłacone odszkodowania dla celów rachunkowości,

8. Ewidencja i wycena regresów – charakterystyka regresów, zasady rejestracji regresów, zasady szacowania regresów, regresy należne a regresy dochodzone, ewidencje regresów otrzymanych i kosztów windykacji regresów

9. Ewidencja i wycena odzysków – charakterystyka odzysków, ewidencja odzyskiwanych składników majątku, wycena na dzień bilansowy, ewidencja sprzedaży odzysków

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 4 – 4h – Ewidencja i rozliczanie kosztów oraz funduszów specjalnych wg PSR

1. Rodzaje kosztów w zakładzie ubezpieczeń, klasyfikacja kosztów (koszty akwizycji, koszty administracyjne, koszty likwidacji szkód, pozostałe koszty techniczne, pozostałe koszty operacyjne)

2. Specyfika struktury kosztów w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe)

3. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w zakładach ubezpieczeń, zasady ewidencji,

4. Zasady alokacji kosztów pośrednich na grupy ubezpieczeń

5. Koszty likwidacji szkód – tworzenie rezerw na koszty likwidacji szkód dla celów rachunkowości

6. Specyfika bezpośredniej likwidacji szkód

7. Koszty działalności ubezpieczeniowej a prowizje reasekuracyjne z reasekuracji biernej

8. Zasady klasyfikacji kosztów dla celów wypłacalności a dla celów rachunkowości

9. Zasady klasyfikacji kosztów dla celów rachunkowości wg MSSF17 a dla celów rachunkowości wg ustawy o rachunkowości

10. Zasady tworzenia funduszu prewencyjnego, zasady wydatkowania środków z funduszu prewencyjnego

11. Zasady tworzenia funduszu organizacyjnego, zasady wydatkowania środków z funduszu organizacyjnego

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

PSR – sesja II – dz. lokacyjna, rachunkowość UFK, rezerwy techn-ubezp PSR dla finansistów

Blok 5 – 6h – Działalność lokacyjna w zakładach ubezpieczeń – wg PSR

1. Zasady lokowania w zakładach ubezpieczeń

2. Klasyfikacja i wycena lokat wg PSR:
2.1. Wycena nieruchomości
2.2. Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych
2.3. Zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
2.4. Zasady ustalania skorygowanej ceny nabycia dłużnych papierów wartościowych
2.5. Zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

3. Ujęcie skutków wyceny przeszacowania lokat
3.1. Specyfika ujęcia w dziale I (ubezpieczenia na życie)
3.2. Specyfika ujęcia w dziale II (ubezpieczenia majątkowe)

4. Specyfika aktywów UFK

5. Porównanie zasad klasyfikacji i wyceny lokat wg ustawy o rachunkowości oraz wg MSSF9

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 6 – 4h – Rachunkowość Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych – wg PSR

1. Charakterystyka produktów ubezpieczeń na życie z UFK.

2. Rachunkowość Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych – ujęcie zdarzeń ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w ramach UFK
2.1. Zasady alokacji składek
2.2. Zasady inwestowania środków
2.3. Zasady ewidencji poboru opłat ze środków funduszu
2.4. Zasady wypłaty świadczeń z UFK

3. Rachunkowość lokat Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
3.1. Zasady wyceny lokat UFK
3.2. Regulamin lokowania środków UFK
3.3. Ujęcie skutków wyceny lokat UFK

4. Zasady prowadzenia rejestrów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

5. Sprawozdawczość UFK

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 7 – 6h – Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe w dziale II dla celów rachunkowości wg PSR

1. Zasady tworzenia rezerwy składek – zasady tworzenia w dziale I oraz w dziale II, zasady tworzenia w ubezpieczeniach indywidualnych i grupowych

2. Zasady tworzenia rezerw na ryzyka niewygasłe – znaczenie rezerwy na ryzyka niewygasłe, źródła danych do tworzenia rezerwy na ryzyka niewygasłe, analizy danych, monitoring wystarczalności tworzonej rezerwy

3. Zasady tworzenia rezerw na niewypłacone odszkodowania, w tym:
3.1. Zasady tworzenia rezerw na szkody zgłoszone, na koszty likwidacji szkód zgłoszonych, specyfika zasad tworzenia rezerw na skapitalizowaną wartość rent, specyfika rezerw na sprawy sądowe
3.2. Zasady tworzenia rezerw na szkody nie zgłoszone
3.3. Zasady tworzenia rezerwy na koszty likwidacji szkód
3.4. Monitoring tworzonych rezerw, analizy trójkątów szkodowych, analizy wystarczalności tworzonych rezerw na niewypłacone odszkodowania
3.5. Zasady ewidencji rezerw na niewypłacone odszkodowania, przekroje analityczne w księgach rachunkowych

4. Zasady tworzenia rezerw na wyrównanie szkodowości

5. Podstawy tworzenia rezerw ubezpieczeń na życie, zasady ustalania rezerw na ryzyko ubezpieczającego

6. Przekroje analityczne przydatne w ewidencji rezerw techniczno – ubezpieczeniowych

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

PSR – sesja III – Reasekuracja

Blok 8 – 8h – Reasekuracja bierna cz. 1 – rodzaje umów reasekuracji

1. Charakterystyka reasekuracji biernej, funkcje reasekuracji

2. Reasekuracja bierna a działalność ubezpieczeniowa – wzajemne zależności

3. Umowa reasekuracji – warunki umowy, elementy umowy, klauzule w umowie

4. Rodzaje umów reasekuracji ze względu na podział ryzyka: reasekuracja obligatoryjna, reasekuracja fakultatywna, reasekuracja fakultatywno – obligatoryjna

5. Reasekuracja proporcjonalna – specyfika umów reasekuracji proporcjonalnej, rodzaje umów (umowa kwotowa, umowa ekscedentowa …), zasady ustalania składki cedowanej, odszkodowaniach wypłaconych cedowanych na reasekuratora, zasady ustalania prowizji reasekuracyjnych i udziału w zyskach

6. Reasekuracja nieproporcjonalna – specyfika umów reasekuracji nieproporcjonalnej, rodzaje umów (umowa XL, umowa Stop Loss, …), zasady ustalania udziału reasekuratora w składce, w odszkodowaniach wypłaconych

7. Tworzenie udziału reasekuratora w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych

8. Zasady rejestracji umów reasekuracji biernej

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 9 – 8h – Reasekuracja bierna cz. 2 – ewidencja zdarzeń z tyt. reasekuracji biernej wg PSR i rozliczenia umów reasekuracji

1. Elementy rozliczeń umów reasekuracji biernej

2. Realizacja umów reasekuracji – zasady rozliczeń – run off/clean cut; Rok polisy/ Rok szkody

3. Zasady ewidencji poszczególnych rodzajów reasekuracji biernej dla celów rachunkowości
3.1. Znaczenie zasady współmierności przychodów i kosztów
3.2. Zasady ewidencji składki cedowanej
3.3. Ewidencja odszkodowań wypłaconych cedowanych na reasekuratora
3.4. Zasady ewidencji prowizji reasekuracyjnych i rozliczanie w czasie
3.5. Zasady ustalania udziału cedenta w zyskach reasekuratora

4. Rozliczanie poszczególnych rodzajów mów reasekuracji biernej

5. Monitoring rozliczenia poszczególnych umów reasekuracji,

6. Przekroje analityczne przydatne w ewidencji umów reasekuracji biernej

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

PSR – sesja IV – Sprawozdanie finansowe

Blok 10 – 4h – Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR cz.1 – bilans

1. Elementy sprawozdania finansowego,

2. Bilans wg PSR –
2.1. struktura aktywów i pasywów bilansu,
2.2. zasady wyceny aktywów i zobowiązań,
2.3. zasady sporządzania bilansu zakładu ubezpieczeń
2.4. podstawowe wskaźniki analizy aktywów i zobowiązań (wskaźniki płynności, analizy pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywami…),
2.5. zakres informacji dodatkowej do sprawozdania
2.6. Porównanie bilansu wg PSR, MSSF i WII

Blok 11 – 8h – Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR cz.2 – rachunek zysków i strat

1. Techniczny rachunek ubezpieczeń wg PSR
1.1. struktura przychodów i kosztów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
1.2. specyfika w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe),
1.3. charakterystyka przychodów ze składek, kosztu odszkodowań oraz kosztów dz. ubezpieczeniowej, sporządzanie TRU,
1.4. zasady sporządzania technicznego rachunku ubezpieczeń na życie
1.5. zasady sporządzania technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
1.6. podstawowe wskaźniki analizy finansowej prowadzonej dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale I oraz w dziale II
1.7. zakres informacji dodatkowej do przychodów i kosztów dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

2. Ogólny Rachunek Zysków i Strat wg PSR
2.1. struktura przychodów i kosztów, specyfika w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe),
2.2. charakterystyka pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
2.3. charakterystyka przychodów i kosztów dz. lokacyjnej w dziale II
2.4. zakres informacji dodatkowej do przychodów i kosztów z ogólnego rachunku zysków i strat

3. Porównanie rachunku zysków i strat wg PSR i MSSF17

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 12 – 4h – Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR cz.2 – Rachunek przepływów pieniężnych

1. Rachunek przepływów pieniężnych w zakładach ubezpieczeń – analiza struktury przepływów pieniężnych,

2. Powiązania pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a bilansem i rachunkiem zysków i strat

3. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w zakładach ubezpieczeń – zasady tworzenia, powiązanie z danymi z bilansu i rachunku zysków i strat

4. Podstawowe wskaźniki analizy rachunku przepływów pieniężnych

CASE STUDY
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

II. Rachunkowość finansowa w zakładach ubezpieczeń wg MSSF 17

MSSF17 – sesja V – ujęcie początkowe, wycena na dzień bilansowy – Model ogólny

Blok 13 – 4h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – zasady ujęcia początkowego umów ubezpieczenia – Model ogólny

1. Definicja umowy ubezpieczenia wg MSSF17

2. Klasyfikacja umów ubezpieczenia (MSSF17, MSSF15, MSSF9)

3. Grupowanie umów ubezpieczenia na potrzeby MSSF17

4. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego – Model ogólny
4.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków – rodzaje oczekiwanych strumieni, źródła danych do szacowania oczekiwanych strumieni, zasady ustalania oczekiwanych wpływów i wydatków
4.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
4.3. Stosowane stopy dyskontowe
4.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie ubezpieczenia

5. Wycena umów ubezpieczenia generujących stratę na dzień ujęcia początkowego – Model ogólny

6. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego wg MSSF 17 (Model ogólny) a wycena dla celów wypłacalności

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 14 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień bilansowy – cz.1 – kontrakty zyskowne

1. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia:
1.1. Ewidencja inkasa składki
1.2. Ewidencja szkód i wypłat odszkodowań
1.3. Ewidencja kosztów akwizycji
1.4. Ewidencja kosztów administracyjnych (kosztów obsługi umów ubezpieczenia oraz kosztów ogólnych Zarządu)
1.5. Ewidencja pozostałych kosztów technicznych

2. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC (rezerwa składek MSSF17) na dzień bilansowy:
2.1. Wycena umów przy niezmienionych założeniach
2.2. Wycena umów przy założeniu niższych kosztów niż oczekiwano – aktualizacja strumieni pieniężnych, aktualizacja marży CSM,
2.3. Wycena umów przy założeniu wyższych kosztów niż oczekiwano– aktualizacja strumieni pieniężnych, aktualizacja marży CSM,

3. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych z tytułu zaistniałych szkód LIC (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17) na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 15 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień bilansowy – cz. 2 – kontrakty generujące straty

4. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia:
4.1. Ewidencja inkasa składki
4.2. Ewidencja szkód i wypłat odszkodowań
4.3. Ewidencja kosztów akwizycji
4.4. Ewidencja kosztów administracyjnych (kosztów obsługi umów ubezpieczenia oraz kosztów ogólnych Zarządu)
4.5. Ewidencja pozostałych kosztów technicznych

5. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC (rezerwa składek MSSF17) na dzień bilansowy:
5.1. Wycena umów przy niezmienionych założeniach
5.2. Wycena umów przy założeniu niższych kosztów niż oczekiwano – aktualizacja strumieni pieniężnych, rozliczenie straty
5.3. Wycena umów przy założeniu wyższych kosztów niż oczekiwano– aktualizacja strumieni pieniężnych, rozliczenie straty

6. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych z tytułu zaistniałych szkód LIC (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17) na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

MSSF17 – sesja VI – wycena na dzień bilansowy LRC PAA, LRC VFA oraz reasekuracja bierna

Blok 16 – 4h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych LRC na dzień bilansowy – podejście w oparciu o alokację składki (PAA)

1. Warunki zastosowania podejścia w oparciu o alokację składki

2. Wycena umów ubezpieczenia w oparciu o alokację składki na dzień ujęcia początkowego:

3. Wycena umów ubezpieczenia za pozostały okres ochrony LRC w oparciu o alokację składki na dzień bilansowy:
3.1. Zmiany w przepływach pieniężnych
3.2. Amortyzacja przepływów pieniężnych z tyt. akwizycji
3.3. Przychody z ubezpieczeń

4. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych w oparciu o alokację składki

5. Powiązanie danych z PSR z danymi w modelu PAA

6. Monitoring rozliczania zobowiązań ubezpieczeniowych LRC

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 17 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych LRC na dzień bilansowy – podejście w oparciu o opłatę zmienną VFA

1. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego przy podejściu VFA
1.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków, wpływ działalności inwestycyjnej
1.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
1.3. Stosowane stopy dyskontowe
1.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie ubezpieczenia

2. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia przy podejściu o opłatę zmienną VFA

3. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy

4. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy dla umów generujących stratę

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 18 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena aktywów i zobowiązań reasekuracyjnych

1. Granice umowy reasekuracji

2. Zasady grupowania umów dla celów reasekuracji biernej

3. Zależności pomiędzy dz. ubezpieczeniową a reasekuracja bierną wg MSSF17

4. Wycena umów reasekuracji biernej na dzień ujęcia początkowego
4.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków,
4.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
4.3. Stosowane stopy dyskontowe
4.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie reasekuracji

5. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych po rozpoznaniu umowy reasekuracji – Model ogólny

6. Wycena zobowiązań reasekuracyjnych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy – Model ogólny

7. Wycena zobowiązań reasekuracyjnych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy – podejście w oparciu o alokacje składki

8. Wycena zobowiązań reasekuracyjnych z tytułu zaistniałych szkód LIC na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

MSSF17 – sesja VII – Sprawozdanie finansowe, transition

Blok 19 – 10h – Rachunkowość wg MSSF17 – zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym

1. Charakterystyka sprawozdania z sytuacji finansowej w zakresie dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – struktura aktywów i zobowiązań
1.1. Wymogi minimalne w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – z tyt. MSSF 17
1.2. Zakres ujawnień wg MSSF 17
1.3. Zastosowanie MSSF17 po raz pierwszy

2. Charakterystyka rachunku zysków i strat wg MSSF oraz innych całkowitych przychodów – struktura przychodów i kosztów
2.1. Wymogi minimalne w zakresie przychodów i kosztów z tyt. MSSF 17
2.2. Wymogi minimalne w zakresie innych całkowitych dochodów z tyt. MSSF 17
2.3. Zakres ujawnień wg MSSF 17 w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych
2.4. Zakres ujawnień wg MSSF 17 w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych

3. Sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSSF 17
3.1. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych
3.2. Sporządzenie sprawozdania z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat
3.3. Sporządzenie ujawnień w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych

4. Przekroje analityczne w księgach rachunkowych niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego wg MSSF17 oraz ujawnień

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 20 – 6h – Rachunkowość wg MSSF17 – Zastosowanie MSSF17 po raz pierwszy (Transition)

1. Zasady zastosowania MSSF17 po raz pierwszy
1.1. Modele transition
1.2. Warunki do zastosowania poszczególnych modeli
1.3. Konsekwencje zastosowania różnych modeli

2. Zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego
2.1. Stosowanie MSR 8
2.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia pełnego

3. Zastosowanie zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego
3.1. Zakres modyfikacji do podejścia retrospektywnego
3.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia pełnego
3.3. Sporządzenie sprawozdania finansowego po raz pierwszy przy zastosowaniu podejścia zmodyfikowanego

4. Zastosowanie podejścia opartego na wartości godziwej
4.1. Zasady ustalania wartości godziwej kontraktów na dzień przejścia
4.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia opartego na wartości godziwej
4.3. Sporządzenie sprawozdania finansowego po raz pierwszy przy zastosowaniu podejścia opartego na wartości godziwej

5. Sporządzenie danych porównawczych

6. Zakres ujawnień do sprawozdania w zakresie transition

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkolenia

III. Sprawozdawczość dla celów wypłacalności

Wypłacalność II – sesja VIII– zasady rachunkowości WII porównanie do MSSF i PSR, dz. lokacyjna, rezerwy techniczne WII dla finansistów

Blok 21 – 4h – Zasady rachunkowości dla celów WII

1. Źródła przepisów prawa stosowane w systemie Wypłacalność II,

2. Zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń stosowane w systemie Wypłacalność II,

3. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności,

4. Zastosowanie MSSF w bilansie dla celów WII,

5. Charakterystyka głównych korekt WII

6. Porównanie stosowanych zasad rachunkowość PSR, MSSF17 i Wypłacalność II

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 22 – 5h – Działalność lokacyjna dla celów WII

1. Źródła przepisów prawa stosowane w systemie Wypłacalność II,

2. Zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń stosowane w systemie Wypłacalność II,

3. Szczegółowe zasady wyceny lokat w systemie Wypłacalność II:
3.1. zasady wyceny nieruchomości,
3.2. zasady wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych,
3.3. zasady wyceny dłużnych instrumentów finansowych
3.4. zasady wyceny instrumentów kapitałowych

4. Sporządzanie korekt dla celów WII dot. dz. lokacyjnej

5. Ujawnienia w sprawozdawczości dla celów WII dot. dz. lokacyjnej

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 23 – 7h – Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe dla celów WII – dla finansistów

1. Zasady wyceny rezerwy składek dla celów Wypłacalności – porównanie do PSR
1.1. Granice umowy
1.2. Struktura wpływów i wydatków uwzględnianych w kalkulacji rezerwy składek dla celów WII,
1.3. źródła danych finansowych do kalkulacji rezerwy (dane rzeczywiste a dane szacunkowe),
1.4. księgi rachunkowe – przekroje analityczne rezerw niezbędne dla celów WII
1.5. Stosowane stopy dyskontowe dla celów WII
1.6. Analizy zmiany stanu rezerwy składek dla celów WII w okresie sprawozdawczym

2. Powiązania pomiędzy rezerwą składek dla celów WII a innymi pozycjami w bilansie – zależności pomiędzy korektami dla celów WII:
2.1. Korekty należności ubezpieczeniowych a rezerwa składek WII
2.2. Korekty prowizji pośredników ubezpieczeniowych a rezerwa składek WII
2.3. Zależności należności ubezpieczeniowe z tytułu składek i zobowiązania ubezpieczeniowe wobec pośredników

3. Zasady wyceny rezerwy na niewypłacone odszkodowania dla celów Wypłacalności:
3.1. Porównanie zasad tworzenia rezerwy na niewypłacone odszkodowania dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności
3.2. Struktura wpływów i wydatków uwzględnianych w kalkulacji rezerwy składek dla celów WII, źródła danych do kalkulacji rezerwy,
3.3. Stosowane stopy dyskontowe dla celów WII
3.4. Analizy wystarczalności rezerw na niewypłacone odszkodowania, analizy trójkątów szkodowych
3.5. Analizy zmiany stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania dla celów WII w okresie sprawozdawczym

4. Porównanie do zasad wyceny RTU dla celów WII oraz dla celów rachunkowości (określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w MSSF 17)

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Wypłacalność II – sesja IX – reasekuracja bierna WII, bilans WII

Blok 24 – 6h – Reasekuracja bierna dla celów WII – dla finansistów

1. Zasady ustalania udziału reasekuratora dla celów Wypłacalności – porównanie do PSR
1.1. Rodzaje umów reasekuracji i specyfika rozliczeń reasekuracyjnych
1.2. Powiązanie ujęcia zdarzeń ubezpieczeniowych i zdarzeń reasekuracyjnych dla celów WII, porównanie do PSR
1.3. Przekroje analityczne niezbędne dla celów WII
1.4. Korekty dla celów WII z tyt. rozliczeń reasekuracyjnych

2. Zasady ustalania udziału reasekuratora w rezerwie składek dla celów WII, porównanie do PSR
2.1. Zasady tworzenie udziału reasekuratora w rezerwie składek, struktura wpływów i wydatków uwzględnianych w kalkulacji UR w rezerwie składek dla celów WII, stosowane stopy dyskontowe dla celów WII
2.2. Korekty dla celów WII z tyt. UR w rezerwie składek

3. Zasady ustalania UR w rezerwie na niewypłacone odszkodowania dla celów Wypłacalności:
3.1. Porównanie zasad tworzenia rezerwy na niewypłacone odszkodowania dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności
3.2. Struktura wpływów i wydatków uwzględnianych w kalkulacji rezerwy składek dla celów WII, źródła danych do kalkulacji rezerwy,
3.3. Przekroje analityczne niezbędne dla celów WII
3.4. Korekty dla celów WII z tyt. rozliczeń reasekuracyjnych

4. Porównanie do zasad ustalania UR w RTU dla celów WII i wg MSSF 17)

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 25 – 8h – Bilans dla celów WII

1. Specyfika struktury aktywów i zobowiązań bilansu,

2. Różnice i podobieństwa do bilansu sporządzanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

3. Różnice i podobieństwa do bilansu sporządzanego zgodnie z MSSF17

4. Zasady sporządzania bilansu dla celów WII

5. Przekształcenie bilansu dla celów rachunkowości (wg ustawy o rachunkowości) do bilansu dla celów WII – CASE STUDY

6. Zasady ustalania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w systemie Wypłacalność II.

7. Struktura kapitałów własnych wg ustawy o rachunkowości a struktura środków własnych w systemie Wypłacalność II

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Wypłacalność II – sesja X– rachunek zysków i strat WII

Blok 26 – 8h – Rachunek zysków i strat dla celów WII

1. Przyjęte założenia co do zasad ewidencji przychodów i kosztów dla celów WII jako konsekwencje stosowania zasad wyceny aktywów i zobowiązań

2. Prezentacja rachunku zysków i strat dla celów WII
2.1. Struktura przychodów i kosztów ubezpieczeniowych
2.2. Struktura przychodów i kosztów z tyt. reasekuracji biernej
2.3. Prezentacja przychodów i kosztów z dz. lokacyjnej
2.4. Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów

3. Sporządzenie rachunku zysków i strat dla celów WII za dany okres sprawozdawczy
3.1. Analiza dostępnych w księgach rachunkowych informacji finansowych, zakres przekrojów danych dostępnych od obrotówki
3.2. Mapowanie pozycji rachunku zysków i strat wg PSR do pozycji rachunku zysków i strat
3.3. Analiza korekt dla celów WII – podział na pozycje korygujące wynik finansowy i korygujące bezpośrednio kapitały własne
3.4. Zakres dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia rachunku zysków i strat dla celów WII
3.5. Ujmowanie korekt dla celów WII wynikowych w rachunku zysków i strat dla celów WII

4. Sporządzenie rachunku zysków i strat dla celów WII za kolejny okres sprawozdawczy

5. Różnice i podobieństwa do rachunku zysków i strat sporządzanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

6. Analiza wyników wg PSR i dla celów W II

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu
Możliwe opracowanie rachunku zysków i strat na podstawie rzeczywistych danych zakładu ubezpieczeń. 

Informacje organizacyjne

Cena: 9900 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranej sesji: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
8:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe

Rachunkowość finansowa w Zakładach Ubezpieczeń wg PSR
Sesja I 9-10 października 2023 r.
Sesja II 23-24 października 2023 r.
Sesja III 6-7 listopada 2023 r.
Sesja IV 27-28 listopada 2023 r.

Rachunkowość finansowa w Zakładach Ubezpieczeń wg MSSF 17
Sesja V 18-19 grudnia 2023 r.
Sesja VI 8-9 stycznia 2024 r.
Sesja VII 31 stycznia – 1 lutego 2024 r.

Sprawozdawczość dla celów Wypłacalności – WII
Sesja VIII 12-13 lutego 2024 r.
Sesja IX 26-27 lutego 2024 r.
Sesja X 4 marca 2024 r.

Dostępne terminy
09-10-202304-03-2024Online

Zaufali nam: