Szkolenie dla członków rady nadzorczej zakładów ubezpieczeń

Cena: 3900 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 6 dni
Cena: 3900 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

SESJA I
Członkowie Komitetów Audytu w zakładach ubezpieczeń jako jednostek zaufania publicznego zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz wymogami KNF muszą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie specyfiki branży ubezpieczeniowej oraz rachunkowości zakładów ubezpieczeń.
Niniejsze szkolenie przygotowano tak, aby uczestnikom szkolenia w prosty sposób dostarczyć wiedzę oraz przekazać pewne umiejętności z zakresu charakterystyki działalności ubezpieczeniowej, specyfiki władz zakładów ubezpieczeń, zadań i obowiązków członków Rady Nadzorczej, członków Komitetu Audytu zakładów ubezpieczeń oraz specyfiki rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodyką oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Zarządu zgodnie z wymaganiami Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zakresem informacji jaki powinien być uwzględniony w corocznej ocenie kandydatów i członków Rady Nadzorczej.
Celem jest zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem do oceny systemu audytu i kontroli wewnętrznej w zakładzie ubezpieczeń zgodnie z wymaganiami Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas szkolenia w sesji I koncentrujemy się na następujących zagadnieniach:
• Na czym polega działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, jakie są formy prawne prowadzenia działalności, szczególne wymogi w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
• Na jakich zasadach działa nadzór nad działalnością ubezpieczeniową
• Jakie jest znaczeniu funkcji kluczowych w zakładzie ubezpieczeń
• Jakie są wymogi prawne dotyczące władz zakładu ubezpieczeń
• Jakie są główne procesy w zakładach ubezpieczeń oraz jak można je zobaczyć w sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń
• Jakie są wymogi stawiane przed członkami organów zakładu ubezpieczeń zgodnie z wymaganiami KNF
• Jak działa system kontroli wewnętrznej w zakładzie ubezpieczeń,

SESJA I – DZIEŃ I

I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I JEGO ORGANÓW

1. Regulacje prawne w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
• System aktów prawnych regulujących działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną
• Definicja działalności ubezpieczeniowej, zakres czynności ubezpieczeniowej
• Definicja działalności reasekuracyjnej, zakres czynności reasekuracyjnych
• Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, specyfika działalność w formie Spółki Akcyjnej, w formie TUW-u oraz w formie spółki europejskiej
• Prowadzenie działalności w ramach swobody świadczenia usług i przedsiębiorczości

2. Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową, w tym nad działalnością transgraniczną

3. Władze zakładu ubezpieczeń
• członkowie Zarządu – sposób powoływania i odwoływania, prawa i obowiązki członka Zarządu
• RN ZU – sposób powoływania i odwoływania, prawa i obowiązki członka RN
• Walne Zgromadzenie – prawa i obowiązki

4. Funkcje kluczowe w zakładzie ubezpieczeń

5. Polityk zlecania czynności na zewnątrz (outsourcing)

II. JAK CZYTAĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ – główne procesy w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym zakładu ubezpieczeń, rola Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w monitorowaniu i badaniu sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń

1. Główne procesy w zakładach ubezpieczeń oraz ich odzwierciedlenie w sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń (proces sprzedaży, proces obsługi umów ubezpieczenia, proces likwidacji szkód, reasekuracja, działalność lokacyjna…)

2. Jakie są rodzaje sprawozdań finansowych sporządzanych przez zakład ubezpieczeń
• dla celów rachunkowości (sprawozdanie sporządzane na podstawie ustawy o rachunkowości)
• dla celów wypłacalności (w systemie Wypłacalność II)
• co można wyczytać z tych sprawozdań, na co zwracać uwagę, jak procesy w zakładzie ubezpieczeń widać w poszczególnych systemach sprawozdawczych w zakładach ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie) oraz działu II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe)

3. Charakterystyka procesu sporządzania sprawozdania finansowego w zakładach ubezpieczeń

4. Rola Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

5. Rola Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w zakresie badania sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń

6. Ocena rzetelności rocznego sprawozdania finansowego

SESJA I – DZIEŃ II

I. OCENA ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KNF

1. Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

2. Wymogi dotyczące kwalifikacji członków zarządu i rady w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

3. Metodyka oceny odpowiedniości wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego:

4. Zakres podmiotowy,

5. Zakres przeprowadzania oceny

.6. Ocena indywidualna pierwotna i wtórna,

7. Ocena zbiorowa.

8. Omówienie wzorów i formularzy.

9. Konsekwencje nieprawidłowej oceny odpowiedniości.

II. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ – specyfika systemu kontroli wewnętrznej w zakładzie ubezpieczeń, model trzech linii obrony w zakładzie ubezpieczeń, zadania i obowiązki członków rady Nadzorczej w procesie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej

1. Rola i funkcje systemu kontroli wewnętrznej

2. System kontroli wewnętrznej w zakładach ubezpieczeń

3. Model systemu kontroli wewnętrznej – trzy linie obrony

4. Realizacja funkcji kontroli w zakładzie ubezpieczeń

5. Funkcjonowanie komórki ds. zgodności (Compliance) w zakładzie ubezpieczeń

6. Wytyczne KNF dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

7. Realizacja audytu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń,

8. Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej w procesie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej

9. Zadania i obowiązki Komitetu Audytu w procesie monitorowania skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej w zakładzie ubezpieczeń

10. System informacji zarządczej jako narzędzie nadzoru Rady Nadzorczej nad systemem kontroli wewnętrznej

SESJA II
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z wymaganiami KNF dotyczących Zasad ładu korporacyjnego dla zakładów ubezpieczeń przez KNF. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się od strony praktycznej z obowiązkami i kompetencjami Rady Nadzorczej jako organu nadzorczego, jak również dobrymi praktykami i standardami w zakresie zasad ładu wewnętrznego.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie rozwiązań dotyczących organizacji Komitetu Audytu, organizacji pracy Komitetu Audytu oraz określenie zakresu prac członków Komitetu Audytu. Celem jest zapoznanie członków Rady Nadzorczej z praktycznym podejściem do zasad planowania, oceny systemu zarzadzania oraz analizy wyników działania zakładu ubezpieczeń w obszarze sprawozdawczości finansowej, systemu zarządzania ryzykami, systemu kontroli wewnętrznej. Szkolenie przeznaczone dla obecnych i nowych członków Rady Nadzorczej.
Celem jest praktyczne zapoznanie uczestników z praktycznym podejściem do oceny polityki wynagradzania w zakładzie ubezpieczeń zgodnie z wymaganiami prawa ubezpieczeniowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego, obejmujące omówienie zasad wy nagradzania członków Zarządu, zasad rozwiązywania umów z członkiem Zarządu, zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej zakładu ubezpieczeń.
Komitet Audytu w ramach wykonywanych czynności ocenia system zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń a to oznacza, że członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę z zakresu zarządzania ryzykami występującymi w zakładzie ubezpieczeń. Celem przygotowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami zarządzania wybranymi ryzykami występującymi w działalności zakładów ubezpieczeń, przedstawienie obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej w ramach odpowiedzialności za system zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń, zapoznanie uczestników z regulacjami wewnętrznymi tworzonymi w zakładzie ubezpieczeń w ramach systemu zarzadzania ryzykiem, omówienie sporządzanej przez zakłady ubezpieczeń własnej oceny ryzyka i wypłacalności, stosowany zakres informacji zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem.

SESJA II – DZIEŃ I

I. WYMAGANIA ŁADU KORPORACYJNEGO KNF DLA RADY NADZORCZEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

1. Elementy Ładu Korporacyjnego zgodnie z wytycznymi KNF
• Organizacja i struktura organizacyjna
• Relacje z udziałowcami instytucji nadzorowanej
• Organ zarządzający
• Organ nadzorujący
• Polityka wynagradzania
• Polityka informacyjna
• Działalność promocyjna i relacje z klientami
• Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne
• Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta

2. Omówienie obowiązków i kompetencji organu zarządzającego i nadzorczego

3. Polityka oceny ładu korporacyjnego oraz ocena przestrzegania ładu korporacyjnego

4. Forma szkolenia: stacjonarne lub e-szkolenie

5. Dobre praktyki dotyczące zasad ładu wewnętrznego
• Ogólne zasady ładu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń
• Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
• Standardy postępowania zakładu ubezpieczeń oraz konflikty interesów
• Polityka zlecania czynności na zewnętrz,
• Zarządzanie ryzykiem i kultura ryzyka

II. ZADANIA I OBOWIĄZKI KOMITETU AUDYTU

1. Wprowadzenie – omówienie zapisów Ustawy o biegłych rewidentach i nadzorze publicznym dotyczących Komitetu Audytu w zakładach ubezpieczeń

2. Organizacja Komitetu Audytu w zakładzie ubezpieczeń – na co zwrócić uwagę,

3. Ustawowy zakres obowiązków Komitetu Audytu a zakres prac do wykonania,

4. Roczny plan pracy Komitetu Audytu – wykaz prac,

5. Obszary działania zakładu ubezpieczeń podlegającej ocenie przez Komitet Audytu

6. Ocena obszarów działania zakładu ubezpieczeń – na co zwrócić uwagę,

7. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audyty

8. Roczne sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.

9. Zasady planowania strategicznego

10. Proces analizy i oceny wyników zakładu ubezpieczeń (System Informacji Zarządczej)

11. Omówienie raportów dla Rady Nadzorczej z głównych obszarów funkcjonowania zakładu ubezpieczeń

12. Zasady prezentacji danych w raportach dla Rady Nadzorczej

SESJA II – DZIEŃ II

III. ROLA RADY NADZORCZEJ W ZAKRESIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ

1. Omówienie przepisów prawa w zakresie zasad wynagradzania władz zakładu ubezpieczeń, w tym:
• ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń́ osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa wynagrodzeniowa”);
• rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę̨ Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
• ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
• zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

2. Omówienie zasad wy nagradzania członków Zarządu, w tym:
• zmiennych i stałych elementów wynagrodzenia członków Zarządu
• innych świadczeń poza wynagrodzeniem, w tym korzystania z mienia zakładu ubezpieczeń

3. Zasady rozwiązywania umów z członkiem Zarządu

4. Omówienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zakładu ubezpieczeń, w tym:
• zasady powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej
• zasady wynagradzania członka Rady Nadzorczej zakładu ubezpieczeń
• innych świadczeń poza wynagrodzeniem

5. Kwestie konfliktu interesów dotyczący członków Zarządu a także członków Rady Nadzorczej zakładu ubezpieczeń

IV. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ

1. Regulacje prawne w zakresie systemu zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń

2. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem

3. Charakterystyka ryzyk występujących w działalności zakładu ubezpieczeń:
• Rodzaje ryzyk w działalności zakładu ubezpieczeń – specyfika ryzyk w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II *ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe)
• Rodzaje ryzyk w działalności ubezpieczeniowej w systemie Wypłacalność II
• Obszary działalności a ryzyka w zakładzie ubezpieczeń
• KLasyfikacja ryzyk występujących w działalności ubezpieczeniowej wg PIU utworzona w oparciu o ryzyka wynikające z dokumentów takich jak ORSA, BION oraz również ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
• Apetyt na ryzyko w zakładach ubezpieczeń

4. Strategia zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń

5. Funkcja kluczowa zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń

6. Polityki i procedury w zakresie zarządzania ryzykiem

7. Własna ocena ryzyka i wypłacalności (ORSA)

8. System informacji zarządczej w zakresie zarzadzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń

9. Obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej w ramach odpowiedzialności za system zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń

SESJA III
Członkowie Komitetów Audytu w zakładach ubezpieczeń jako jednostek zaufania publicznego zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej muszą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości zakładów ubezpieczeń. Niniejsze szkolenie przygotowano tak, aby uczestnikom szkolenia w prosty sposób dostarczyć wiedzę na temat poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces sprawozdawczości finansowej wraz z wszystkim elementami, które składają się na ten proces.
Podczas szkolenia dowiesz się w sposób przystępny:
• Jak wygląda bilans dla celów rachunkowości, a jak dla celów wypłacalności, na co zwracać uwagę.
• Charakterystyka dz. lokacyjnej w zakładach ubezpieczeń
• Charakterystyka tworzonych rezerw techniczno – ubezpieczeniowych
• Charakterystyka reasekuracji
• Jak ocenić sytuację zakładu ubezpieczeń mając do dyspozycji bilans zakładu ubezpieczeń?
• Jakie są główne pozycje przychodów i kosztów w zakładzie ubezpieczeń?
• Jak ocenić sytuację zakładu ubezpieczeń mając do dyspozycji rachunek zysków i strat? Jakie są podstawowe wskaźniki oceny działalności przez zakład ubezpieczeń
• Jak czytać sprawozdanie z przepływów pieniężnych w zakładzie ubezpieczeń
• Jak ocenić prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń?
• na co zwrócić uwagę w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego

I. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ – BILANS

1. Bilans zakładu ubezpieczeń wg ustawy o rachunkowości – charakterystyka głównych pozycji aktywów i pasywów bilansu, co możemy wyczytać ze sprawozdania finansowego

2. Bilans zakładu ubezpieczeń dla celów wypłacalności – po co jest sporządzany, charakterystyka różnic do bilansu dla celów rachunkowości

3. Jak ocenić sytuację majątkową zakładu ubezpieczeń mając do dyspozycji bilans zakładu ubezpieczeń

II. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ – RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Specyfika przychodów i kosztów w zakładzie ubezpieczeń – powiązanie z procesami w zakładzie ubezpieczeń

2. Techniczny rachunek ubezpieczeń w ubezpieczeniach majątkowych:
a) struktura przychodów i kosztów z działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – jak czytać rachunek wyników, powiązanie przychodów i kosztów w technicznym rachunku ubezpieczeń z procesami w zakładzie ubezpieczeń
b) główne wskaźniki oceny działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakładzie ubezpieczeń (wskaźnik szkodowości (claims ratio), wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej, wskaźnik mieszany (combined ratio), wskaźnik rentowności działalności ubezpieczeniowej…)

3. Techniczny rachunek ubezpieczeń w ubezpieczeniach na życie – specyfika przychodów i kosztów w ubezpieczeniach na życie, specyfika produktów, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, ocena działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakładzie ubezpieczeń na życie.

4. Ogólny rachunk zysków i strat – struktura pozycji przychodów i kosztów ogólnego rachunku zysków i strat, analizy oceny działalności w zakładzie ubezpieczeń.

5. Jak ocenić prawidłowość i rzetelność sporządzenia rachunku zysków i strat zakładu ubezpieczeń?

III. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ – Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

1. struktura wpływów i wydatków w zakładach ubezpieczeń, specyfika przepływów w zakładach ubezpieczeń na życie a w zakładach ubezpieczeń majątkowych, w jaki sposób analizować przepływy oraz ich powiązania z przychodami i kosztami w zakładzie ubezpieczeń

2. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych – w jaki sposób analizować informacje w nim zawarte

3. Informacja dodatkowa – zakres informacji, jak czytać informację dodatkową w przypadku zakładów ubezpieczeń na życie a zakładów ubezpieczeń majątkowych

IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI KOMITETU AUDYTU W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROCESU SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

1. Wprowadzenie

2. Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń

3. Omówienie procesu sprawozdawczości finansowej w zakładzie ubezpieczeń

4. Omówienie procesu badania sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń
• Zakres prac i czynności wykonywanych przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego,
• Rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego,
• Sprawozdanie dodatkowe,
• Opinia i raport biegłego rewidenta,

5. Obowiązki Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w zakresie monitorowania i badania sprawozdań finansowych, nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej

6. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz ocena – praktyczne aspekty działania Komitetu Audytu,

7. Dokumentacja z oceny obszarów działania Komitetu Audytu zakładu ubezpieczeń w zakresie monitorowania sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń

Informacje organizacyjne

Cena: 3900 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranej sesji:
– 1590 zł + 23% VAT  stacjonarnej
– 1490 zł + 23% VAT  online

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć:
Sesja I: 

Dzień I i II 9-16:30
Sesja II:
Dzień I i II 9-16:30
Sesja III:
Dzień I 9:00-16:30 / Dzień II 9:00-13:30 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa/ Online: 
Sesja I 16-17.11.2023 – Warszawa
Sesja II 30.11-1.12.2023 – Warszawa
Sesja III 20-21.12.2023 – Online

Dostępne terminy
16-11-202321-12-2023Warszawa/Online

Zaufali nam: