Szkolenie online Akcja Bilans 2023 w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

DZIEŃ I

I. Zagadnienia bilansowe sprawozdania finansowego za 2023 r. w branży wod.-kan. i usług komunalnych

1. Wprowadzenie.

2. Sprawozdanie finansowe podstawowe informacje:
Podstawy prawne
a) ustawa o rachunkowości,
b) Krajowe Standardy Rachunkowości,
c) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

3. Podstawowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego:
a) odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego,
c) obowiązujące terminy i kwestie formalne – harmonogram prac.

4. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
a) wydarzenia po dniu bilansowym – wydarzenie wymagające i niewymagające wprowadzenia korekt – KSR nr 7/MSR nr 8,
b) korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości oraz zmiany szacunków – wraz z ujawnieniami zgodnie z KSR 7/MSR 8,
c) przykłady z wykorzystaniem podejścia retrospektywnego w rachunkowości,
d) podatek odroczony na dzień bilansowy – KSR nr 2/MSR 12,
e) Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym w tym:
• Rezerwy
• Odpisy aktualizujące
• Utrata wartości aktywów
• pozostałe
f) Kontynuacja działalności jednostki,
g) Sprawozdanie finansowe analiza ujawnień i prezentacji w sprawozdaniu finansowym,
h) Przychody ze sprzedaży w świetle ustawy o rachunkowości oraz Krajowego standardu rachunkowości nr 15 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów, towarów i materiałów.

5. Środki trwałe z uwzględnieniem specyfiki branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej:
a) ewidencja środków trwałych sfinansowanych z dotacji,
b) problematyka modernizacji oraz remontów sieci wod.-kan.,
c) tabela amortyzacyjna bilansowa oraz podatkowa,
d) weryfikacja okresów amortyzacji,
e) inne specyficzne obszary sprawozdawczości w branży wod.-kan. i komunalnej,
f) utrata wartości aktywów w świetle KSR 4.

6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 a rozwiązania branżowe:
a) cel i zakres nowego standardu,
b) obiekty inwentarzowe – szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych,
c) wartość początkowa środka trwałego,
d) nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego,
e) amortyzacja.

7. Inwentaryzacja:
a) terminy przeprowadzenia,
b) metody rozliczenia inwentaryzacji,
c) wycena.

8. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II

I. Podatek od towarów i usług w branży wod-kan i usług komunalnych

1. Zakończenie roku a VAT w firnie branży wod-kan i usług komunalnych – czy przygotowanie do zakończenia roku powinno obejmować również VAT pomimo braku rocznego charakteru takiego podatku?

2. Czynności opodatkowane w VAT a świadczenia niepodlegające: w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych i ich wpływ na podatek dochodowy.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a data przychodu w CIT ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń okresowych oraz innych usług wodociągowych.

4. Zakończenie roku a obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniach ciągłych.

5. Usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT – jak VAT może wpływać na podatek dochodowy? – wątpliwości z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu jako kosztem uzyskania przychodów.

6. Prezenty małej wartości po SLIM VAT w branży wod-kan.,

7. Podstawa opodatkowania w VAT a kwota przychodu w CIT.

8. Rozliczanie podatku naliczonego a rozliczenie kosztu w CIT.

9. Oznaczenie TP w JPK_V7 – czy problem nie dotyczy branży WOD-KAN: relacja VAT do CIT.

10. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.

11. Podzielona płatność – obowiązki w VAT a wpływ na podatek dochodowy.

12. Czy zakończenie roku wpłynie na korekty VAT w firmie branży branży wod-kan.?

13. Czy firmy branży WOD-KAN powinny zacząć przygotowania do obowiązkowego KSeF, a jeżeli tak to w jaki sposób?

II. Podatek dochodowy od osób prawnych w branży wod-kan i usług komunalnych

1. CIT jako podatek roczny.

2. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.

3. Źródła przychodów w CIT z uwzględnieniem specyfiki branży.

4. Przychód w CIT:
a) identyfikacja przychodu podatkowego – należność a przychód,
b) moment wykonania usług niemających ciągłego charakteru,
c) usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychód,
d) korekty przychodu – moment ujęcie również po stronie kosztowej,
e) czynności nieodpłatne a przychód podatkowy,
f) nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy, analiza problematyki,
g) moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych.

5. Remont ST a zwolnienie w CIT.

6. Ulga na złe długi w branży wod-kan.

7. Koszt uzyskania przychodu:
a) koszt podatkowy a koszt poniesiony,
b) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych a koszt podatkowy – to może być bardzo ważne w branży wod-kan,
c) związek wydatku z przychodem a koszt,
d) korekta kosztu,
e) forma zapłaty a KUP,
f) zasady rozliczania kosztów w czasie:
• koszty pośrednie a koszty bezpośrednie,
• kontrowersje dotyczące definicji momentu poniesienia kosztu,
• roboty w toku a koszty,
• niebezpieczna wykładania dotycząca korekty kosztów,
• wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych),
• koszty zaniechanych inwestycji a koszt podatkowy – pomimo upływu wielu lat przepisy cały czas budzą obawy podatników,
• zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości,
• wyłączenia z art. 16 ustawy o CIT a moment ujęcia wydatków w kosztach.
g) koszty finansowania dłużnego – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
h) koszty wyrażone w walucie obcej,
i) odpisy aktualizujące należności,
j) zmieniająca się wykładania dotycząca reprezentacji a koszty,
k) VAT a koszty podatkowe,
l) inne.
8. Jak będzie z płatnościami w transakcjach B2C i B2B.

III. Spółki branży wod-kan i komunalnej a roczne obowiązki płatnika

*program zostanie zaktualizowany

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-11-202328-11-2023Online

Zaufali nam: