KURS 5-DNIOWY

Sprawozdawczość dla celów wypłacalności – WII

Cena: 3400 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 5 dni
Cena: 3400 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Wypłacalność II – sesja I– zasady rachunkowości WII porównanie do MSSF i PSR, dz. lokacyjna, rezerwy techniczne WII dla finansistów

Blok 1 – 4h – Zasady rachunkowości dla celów WII

1. Źródła przepisów prawa stosowane w systemie Wypłacalność II,

2. Zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń stosowane w systemie Wypłacalność II,

3. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności,

4. Zastosowanie MSSF w bilansie dla celów WII,

5. Charakterystyka głównych korekt WII

6. Porównanie stosowanych zasad rachunkowość PSR, MSSF17 i Wypłacalność II

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 5h – Działalność lokacyjna dla celów WII

1. Źródła przepisów prawa stosowane w systemie Wypłacalność II,

2. Zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń stosowane w systemie Wypłacalność II,

3. Szczegółowe zasady wyceny lokat w systemie Wypłacalność II:
3.1. zasady wyceny nieruchomości,
3.2. zasady wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych,
3.3. zasady wyceny dłużnych instrumentów finansowych
3.4. zasady wyceny instrumentów kapitałowych

4. Sporządzanie korekt dla celów WII dot. dz. lokacyjnej

5. Ujawnienia w sprawozdawczości dla celów WII dot. dz. lokacyjnej

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 7h – Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe dla celów WII – dla finansistów

1. Zasady wyceny rezerwy składek dla celów Wypłacalności – porównanie do PSR
1.1. Granice umowy
1.2. Struktura wpływów i wydatków uwzględnianych w kalkulacji rezerwy składek dla celów WII,
1.3. źródła danych finansowych do kalkulacji rezerwy (dane rzeczywiste a dane szacunkowe),
1.4. księgi rachunkowe – przekroje analityczne rezerw niezbędne dla celów WII
1.5. Stosowane stopy dyskontowe dla celów WII
1.6. Analizy zmiany stanu rezerwy składek dla celów WII w okresie sprawozdawczym

2. Powiązania pomiędzy rezerwą składek dla celów WII a innymi pozycjami w bilansie – zależności pomiędzy korektami dla celów WII:
2.1. Korekty należności ubezpieczeniowych a rezerwa składek WII
2.2. Korekty prowizji pośredników ubezpieczeniowych a rezerwa składek WII
2.3. Zależności należności ubezpieczeniowe z tytułu składek i zobowiązania ubezpieczeniowe wobec pośredników

3. Zasady wyceny rezerwy na niewypłacone odszkodowania dla celów Wypłacalności:
3.1. Porównanie zasad tworzenia rezerwy na niewypłacone odszkodowania dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności
3.2. Struktura wpływów i wydatków uwzględnianych w kalkulacji rezerwy składek dla celów WII, źródła danych do kalkulacji rezerwy,
3.3. Stosowane stopy dyskontowe dla celów WII
3.4. Analizy wystarczalności rezerw na niewypłacone odszkodowania, analizy trójkątów szkodowych
3.5. Analizy zmiany stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania dla celów WII w okresie sprawozdawczym

4. Porównanie do zasad wyceny RTU dla celów WII oraz dla celów rachunkowości (określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w MSSF 17)

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Wypłacalność II – sesja II – reasekuracja bierna WII, bilans WII

Blok 4 – 6h – Reasekuracja bierna dla celów WII – dla finansistów

1. Zasady ustalania udziału reasekuratora dla celów Wypłacalności – porównanie do PSR
1.1. Rodzaje umów reasekuracji i specyfika rozliczeń reasekuracyjnych
1.2. Powiązanie ujęcia zdarzeń ubezpieczeniowych i zdarzeń reasekuracyjnych dla celów WII, porównanie do PSR
1.3. Przekroje analityczne niezbędne dla celów WII
1.4. Korekty dla celów WII z tyt. rozliczeń reasekuracyjnych

2. Zasady ustalania udziału reasekuratora w rezerwie składek dla celów WII, porównanie do PSR
2.1. Zasady tworzenie udziału reasekuratora w rezerwie składek, struktura wpływów i wydatków uwzględnianych w kalkulacji UR w rezerwie składek dla celów WII, stosowane stopy dyskontowe dla celów WII
2.2. Korekty dla celów WII z tyt. UR w rezerwie składek

3. Zasady ustalania UR w rezerwie na niewypłacone odszkodowania dla celów Wypłacalności:
3.1. Porównanie zasad tworzenia rezerwy na niewypłacone odszkodowania dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności
3.2. Struktura wpływów i wydatków uwzględnianych w kalkulacji rezerwy składek dla celów WII, źródła danych do kalkulacji rezerwy,
3.3. Przekroje analityczne niezbędne dla celów WII
3.4. Korekty dla celów WII z tyt. rozliczeń reasekuracyjnych

4. Porównanie do zasad ustalania UR w RTU dla celów WII i wg MSSF 17)

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 5 – 8h – Bilans dla celów WII

1. Specyfika struktury aktywów i zobowiązań bilansu,

2. Różnice i podobieństwa do bilansu sporządzanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

3. Różnice i podobieństwa do bilansu sporządzanego zgodnie z MSSF17

4. Zasady sporządzania bilansu dla celów WII

5. Przekształcenie bilansu dla celów rachunkowości (wg ustawy o rachunkowości) do bilansu dla celów WII – CASE STUDY

6. Zasady ustalania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w systemie Wypłacalność II.

7. Struktura kapitałów własnych wg ustawy o rachunkowości a struktura środków własnych w systemie Wypłacalność II

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Wypłacalność II – sesja III – rachunek zysków i strat WII

Blok 6 – 8h – Rachunek zysków i strat dla celów WII

1. Przyjęte założenia co do zasad ewidencji przychodów i kosztów dla celów WII jako konsekwencje stosowania zasad wyceny aktywów i zobowiązań

2. Prezentacja rachunku zysków i strat dla celów WII
2.1. Struktura przychodów i kosztów ubezpieczeniowych
2.2. Struktura przychodów i kosztów z tyt. reasekuracji biernej
2.3. Prezentacja przychodów i kosztów z dz. lokacyjnej
2.4. Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów

3. Sporządzenie rachunku zysków i strat dla celów WII za dany okres sprawozdawczy
3.1. Analiza dostępnych w księgach rachunkowych informacji finansowych, zakres przekrojów danych dostępnych od obrotówki
3.2. Mapowanie pozycji rachunku zysków i strat wg PSR do pozycji rachunku zysków i strat
3.3. Analiza korekt dla celów WII – podział na pozycje korygujące wynik finansowy i korygujące bezpośrednio kapitały własne
3.4. Zakres dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia rachunku zysków i strat dla celów WII
3.5. Ujmowanie korekt dla celów WII wynikowych w rachunku zysków i strat dla celów WII

4. Sporządzenie rachunku zysków i strat dla celów WII za kolejny okres sprawozdawczy

5. Różnice i podobieństwa do rachunku zysków i strat sporządzanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

6. Analiza wyników wg PSR i dla celów W II

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu
Możliwe opracowanie rachunku zysków i strat na podstawie rzeczywistych danych zakładu ubezpieczeń. 

Informacje organizacyjne

Cena: 3400 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranej sesji: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00-16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I 12-13 lutego 2024 r.
Sesja II 26-27 lutego 2024 r.
Sesja III 4 marca 2024 r.

Dostępne terminy
12-02-202404-03-2024Warszawa

Zaufali nam: