Specyfika ubezpieczeń, ewidencja sprzedaży polis, ewidencja likwidacji szkód

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 2h – Główne procesy w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w rachunkowości i w sprawozdaniu finansowym

1. Charakterystyka tzw. odwróconego cyklu produkcyjnego

2. Specyfika ubezpieczeń w dziale I oraz w dziale II

3. Budowa produktu ubezpieczeniowego, elementy taryfikacji składek, źródła danych,

4. Główne procesy w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

5. Prezentacja procesów w zakładzie ubezpieczeń dla celów rachunkowości i dla celów wypłacalności

TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 4h – Ewidencja składek ubezpieczeniowych i kosztów akwizycji wg Polskich Standardów Rachunkowości

1. Zasady rejestracji umów ubezpieczenia

2. Zasady ewidencji składki w dziale I raz w dziale II – ewidencja składki w ubezpieczeniach indywidualnych a ubezpieczeniach grupowych, przekroje analityczne przydatne w ewidencji składek

3. Rozliczanie składek, monitoring należności, wycena na dzień bilansowy należności (tworzenie odpisów aktualizujących),

4. Tworzenie rezerwy składek dla celów rachunkowości

5. Zasady ewidencji kosztów akwizycji – charakterystyka kosztów akwizycji, rodzaje kosztów bezpośrednich i pośrednich, ewidencja kosztów

6. Rozliczanie w czasie kosztów akwizycji dla celów rachunkowości

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 6h – Ewidencja procesu likwidacji i wypłaty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych wg Polskich Standardów Rachunkowości

1. Specyfika procesu likwidacji szkód w dziale i oraz w dziale II

2. Etapy likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, znaczenie zapisów OWU w procesie likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, specyfika procesu likwidacji

3. Zasady rejestracji szkód zgłoszonych,

4. Zasady ewidencji szkód zgłoszonych – tworzenie rezerwy na niewypłacone odszkodowania

5. Zasady ewidencji odszkodowań wypłaconych oraz zwrotów odszkodowań,

6. Zasady ewidencji kosztów likwidacji szkód – rodzaje ponoszonych k. bezpośrednich i pośrednich,

7. Zależności pomiędzy poniesionymi kosztami likwidacji szkód a tworzonymi rezerwami na niewypłacone odszkodowania dla celów rachunkowości,

8. Ewidencja i wycena regresów – charakterystyka regresów, zasady rejestracji regresów, zasady szacowania regresów, regresy należne a regresy dochodzone, ewidencje regresów otrzymanych i kosztów windykacji regresów

9. Ewidencja i wycena odzysków – charakterystyka odzysków, ewidencja odzyskiwanych składników majątku, wycena na dzień bilansowy, ewidencja sprzedaży odzysków

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 4 – 4h – Ewidencja i rozliczanie kosztów oraz funduszów specjalnych wg PSR

1. Rodzaje kosztów w zakładzie ubezpieczeń, klasyfikacja kosztów (koszty akwizycji, koszty administracyjne, koszty likwidacji szkód, pozostałe koszty techniczne, pozostałe koszty operacyjne)

2. Specyfika struktury kosztów w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe)

3. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w zakładach ubezpieczeń, zasady ewidencji,

4. Zasady alokacji kosztów pośrednich na grupy ubezpieczeń

5. Koszty likwidacji szkód – tworzenie rezerw na koszty likwidacji szkód dla celów rachunkowości

6. Specyfika bezpośredniej likwidacji szkód

7. Koszty działalności ubezpieczeniowej a prowizje reasekuracyjne z reasekuracji biernej

8. Zasady klasyfikacji kosztów dla celów wypłacalności a dla celów rachunkowości

9. Zasady klasyfikacji kosztów dla celów rachunkowości wg MSSF17 a dla celów rachunkowości wg ustawy o rachunkowości

10. Zasady tworzenia funduszu prewencyjnego, zasady wydatkowania środków z funduszu prewencyjnego

11. Zasady tworzenia funduszu organizacyjnego, zasady wydatkowania środków z funduszu organizacyjnego

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-10-202324-10-2023Warszawa

Zaufali nam: