Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe (warsztaty w zakresie RTU dla celów PSR i SII)

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Zasady i cel tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w dziale II (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) wg Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) oraz wg Wypłacalność II (SII)
Koncentracja na zagadnieniach finansowych nie matematycznych w sposób przejrzysty dla osób, które pracują w działach finansowych, ze wskazaniem zdarzeń ubezpieczeniowych, które wpływają na te rezerwy. Szkolenie skierowane do służb finansowych (działów księgowości, sprawozdawczości, controllingu…).
Szkolenie nie wymaga wiedzy matematycznej/aktuarialnej. Szkolenie umożliwia osobom z działów finansowych zrozumieć świat aktuarialny. Na szkoleniu oprócz wiedzy teoretycznej rozwiązywane są liczne zadania w Excelu.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników o wykształceniu ekonomicznym, zajmujących się analizą sprawozdań zakładów ubezpieczeń sporządzonych wg PSR i SII. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat zasad tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w obydwu reżimach ze szczególnym uwzględnieniem różnic w ich tworzeniu oraz znać kierunek wpływu różnych zdarzeń biznesowych na poziom rezerw.

Metodyka szkolenia

• wykłady połączone z ćwiczeniami,
• szkolenie w formie warsztatów, liczne zadania.

Program szkolenia

1. Granice umowy ubezpieczenia wg SII i wg PSR.

2. Rezerwa składek – cel tworzenia rezerwy, zasady tworzenia, zmiany stanu rezerwy w trakcie trwania umowy, specyfika ubezpieczeń grupowych, praktyczne przykłady zdarzeń ubezpieczeniowych wpływających na wartość rezerwy.

3. Rezerwa na ryzyka niewygasłe wg PSR – cel tworzenia rezerwy, zasady tworzenia, strumienie przychodów i kosztów uwzględnianych w kalkulacji rezerwy, praktyczne przykłady zdarzeń ubezpieczeniowych wpływających na rezerwę.

4. Rezerwa składek dla celów WII – cel tworzenia rezerwy, podstawowe zasady tworzenia, w tym struktura strumieni pieniężnych wpływów (składki, regresy), wydatków (szkody, koszty likwidacji szkód, koszty administracyjne, koszty ogólne Zarządu, koszty akwizycji), założenia stosowane w kalkulacji rezerwy składek WII (analiza terminowości płatności składek, wskaźnik inkasa, wskaźnik rezygnacji z polis, wskaźnik szkodowości, wskaźniki kosztów stosowane w kalkulacji), wpływ zdarzeń ubezpieczeniowych na kalkulację rezerwy, monitoring założeń stosowanych w kalkulacji rezerwy składek dla celów WII, monitoring założeń stosowanych w kalkulacji rezerwy, analiza wystarczalności rezerwy składek.

5. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia wg PSR – cel tworzenia rezerwy, zasady tworzenia rezerwy, struktura strumieni kosztowych uwzględnianych w kalkulacji rezerwy, stopy dyskontowe stosowane w kalkulacji rezerwy na skapitalizowaną wartość rent, wpływ zdarzeń ubezpieczeniowych na tworzone rezerwy (zgłoszenie roszczenia, rozliczanie roszczenia, rozliczanie kosztów likwidacji szkód, odmowa wypłaty odszkodowania, zgłoszenie roszczenia do sądu, zwrot odszkodowania), przykłady zdarzeń/szkód, gdy informacje pozwalają/ nie pozwalają na ocenę wysokości odszkodowań i świadczeń, na które tworzona jest rezerwa szkodowa oraz ich wpływ na tworzone rezerwy, analiza trójkątów szkód. Szczegółowe zasady tworzenia i rozwiązywania:
a) rezerw na szkody zgłoszone (z wyjątkiem rezerwy na skapitalizowaną wart. rent), w tym zasady tworzenia rezerw na sprawy sądowe,
b) rezerw na skapitalizowaną wartość rent,
c) rezerw na koszty likwidacji szkód.

6. Szacowane regresy i odzyski wg PSR – charakterystyka regresów i odzysków, zasady tworzenia szacowanych regresów i odzysków, założenia stosowane przy szacowaniu regresów i odzysków, ograniczenia w zakresie tworzenia szacowanych regresów i odzysków, analizy trójkątów regresów i odzysków.

7. Rezerwy na odszkodowania i świadczenia dla celów SII – cel tworzenia rezerwy, struktura strumieni wpływów i wydatków uwzględnianych w kalkulacji rezerwy, stopy dyskontowe stosowane w kalkulacji rezerwy, wpływ zdarzeń ubezpieczeniowych na tworzone rezerwy, struktura strumieni pieniężnych wpływów (składki, regresy), wydatków (szkody, bezpośrednie i pośrednie koszty likwidacji szkód), założenia stosowane w kalkulacji rezerwy na niewypłacone odszkodowania WII (wskaźnik szkodowości, wskaźniki kosztów likwidacji szkód stosowane w kalkulacji), wpływ zdarzeń ubezpieczeniowych na kalkulację rezerwy, monitoring założeń stosowanych w kalkulacji rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia dla celów WII, analiza wystarczalności rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia.

8. RTU dla celów WII – margines ryzyka – cel tworzenia, odstawy kalkulacji i możliwe uproszczenia.

9. Rezerwa na wyrównanie szkodowości wg PSR – cel tworzenia rezerwy, podstawowe zasady tworzenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
02-10-202303-10-2023Warszawa

Zaufali nam: