KURS 8-DNIOWY

Rachunkowość finansowa w zakładach ubezpieczeń wg Polskich Standardów Rachunkowości

Cena: 4900 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 8 dni
Cena: 4900 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

PSR – sesja I – Specyfika ubezpieczeń, ewidencja sprzedaży polis, ewidencja likwidacji szkód

Blok 1 – 2h – Główne procesy w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w rachunkowości i w sprawozdaniu finansowym

1. Charakterystyka tzw. odwróconego cyklu produkcyjnego

2. Specyfika ubezpieczeń w dziale I oraz w dziale II

3. Budowa produktu ubezpieczeniowego, elementy taryfikacji składek, źródła danych,

4. Główne procesy w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

5. Prezentacja procesów w zakładzie ubezpieczeń dla celów rachunkowości i dla celów wypłacalności

TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 4h – Ewidencja składek ubezpieczeniowych i kosztów akwizycji wg Polskich Standardów Rachunkowości

1. Zasady rejestracji umów ubezpieczenia

2. Zasady ewidencji składki w dziale I raz w dziale II – ewidencja składki w ubezpieczeniach indywidualnych a ubezpieczeniach grupowych, przekroje analityczne przydatne w ewidencji składek

3. Rozliczanie składek, monitoring należności, wycena na dzień bilansowy należności (tworzenie odpisów aktualizujących),

4. Tworzenie rezerwy składek dla celów rachunkowości

5. Zasady ewidencji kosztów akwizycji – charakterystyka kosztów akwizycji, rodzaje kosztów bezpośrednich i pośrednich, ewidencja kosztów

6. Rozliczanie w czasie kosztów akwizycji dla celów rachunkowości

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 6h – Ewidencja procesu likwidacji i wypłaty odszkodowań w ubezpieczeniach majątkowych wg Polskich Standardów Rachunkowości

1. Specyfika procesu likwidacji szkód w dziale i oraz w dziale II

2. Etapy likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, znaczenie zapisów OWU w procesie likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań, specyfika procesu likwidacji

3. Zasady rejestracji szkód zgłoszonych,

4. Zasady ewidencji szkód zgłoszonych – tworzenie rezerwy na niewypłacone odszkodowania

5. Zasady ewidencji odszkodowań wypłaconych oraz zwrotów odszkodowań,

6. Zasady ewidencji kosztów likwidacji szkód – rodzaje ponoszonych k. bezpośrednich i pośrednich,

7. Zależności pomiędzy poniesionymi kosztami likwidacji szkód a tworzonymi rezerwami na niewypłacone odszkodowania dla celów rachunkowości,

8. Ewidencja i wycena regresów – charakterystyka regresów, zasady rejestracji regresów, zasady szacowania regresów, regresy należne a regresy dochodzone, ewidencje regresów otrzymanych i kosztów windykacji regresów

9. Ewidencja i wycena odzysków – charakterystyka odzysków, ewidencja odzyskiwanych składników majątku, wycena na dzień bilansowy, ewidencja sprzedaży odzysków

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 4 – 4h – Ewidencja i rozliczanie kosztów oraz funduszów specjalnych wg PSR

1. Rodzaje kosztów w zakładzie ubezpieczeń, klasyfikacja kosztów (koszty akwizycji, koszty administracyjne, koszty likwidacji szkód, pozostałe koszty techniczne, pozostałe koszty operacyjne)

2. Specyfika struktury kosztów w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe)

3. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie w zakładach ubezpieczeń, zasady ewidencji,

4. Zasady alokacji kosztów pośrednich na grupy ubezpieczeń

5. Koszty likwidacji szkód – tworzenie rezerw na koszty likwidacji szkód dla celów rachunkowości

6. Specyfika bezpośredniej likwidacji szkód

7. Koszty działalności ubezpieczeniowej a prowizje reasekuracyjne z reasekuracji biernej

8. Zasady klasyfikacji kosztów dla celów wypłacalności a dla celów rachunkowości

9. Zasady klasyfikacji kosztów dla celów rachunkowości wg MSSF17 a dla celów rachunkowości wg ustawy o rachunkowości

10. Zasady tworzenia funduszu prewencyjnego, zasady wydatkowania środków z funduszu prewencyjnego

11. Zasady tworzenia funduszu organizacyjnego, zasady wydatkowania środków z funduszu organizacyjnego

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

PSR – sesja II – dz. lokacyjna, rachunkowość UFK, rezerwy techn-ubezp PSR dla finansistów

Blok 5 – 6h – Działalność lokacyjna w zakładach ubezpieczeń – wg PSR

1. Zasady lokowania w zakładach ubezpieczeń

2. Klasyfikacja i wycena lokat wg PSR:
2.1. Wycena nieruchomości
2.2. Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych
2.3. Zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
2.4. Zasady ustalania skorygowanej ceny nabycia dłużnych papierów wartościowych
2.5. Zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

3. Ujęcie skutków wyceny przeszacowania lokat
3.1. Specyfika ujęcia w dziale I (ubezpieczenia na życie)
3.2. Specyfika ujęcia w dziale II (ubezpieczenia majątkowe)

4. Specyfika aktywów UFK

5. Porównanie zasad klasyfikacji i wyceny lokat wg ustawy o rachunkowości oraz wg MSSF9

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 6 – 4h – Rachunkowość Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych – wg PSR

1. Charakterystyka produktów ubezpieczeń na życie z UFK.

2. Rachunkowość Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych – ujęcie zdarzeń ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w ramach UFK
2.1. Zasady alokacji składek
2.2. Zasady inwestowania środków
2.3. Zasady ewidencji poboru opłat ze środków funduszu
2.4. Zasady wypłaty świadczeń z UFK

3. Rachunkowość lokat Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
3.1. Zasady wyceny lokat UFK
3.2. Regulamin lokowania środków UFK
3.3. Ujęcie skutków wyceny lokat UFK

4. Zasady prowadzenia rejestrów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

5. Sprawozdawczość UFK

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 7 – 6h – Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe w dziale II dla celów rachunkowości wg PSR

1. Zasady tworzenia rezerwy składek – zasady tworzenia w dziale I oraz w dziale II, zasady tworzenia w ubezpieczeniach indywidualnych i grupowych

2. Zasady tworzenia rezerw na ryzyka niewygasłe – znaczenie rezerwy na ryzyka niewygasłe, źródła danych do tworzenia rezerwy na ryzyka niewygasłe, analizy danych, monitoring wystarczalności tworzonej rezerwy

3. Zasady tworzenia rezerw na niewypłacone odszkodowania, w tym:
3.1. Zasady tworzenia rezerw na szkody zgłoszone, na koszty likwidacji szkód zgłoszonych, specyfika zasad tworzenia rezerw na skapitalizowaną wartość rent, specyfika rezerw na sprawy sądowe
3.2. Zasady tworzenia rezerw na szkody nie zgłoszone
3.3. Zasady tworzenia rezerwy na koszty likwidacji szkód
3.4. Monitoring tworzonych rezerw, analizy trójkątów szkodowych, analizy wystarczalności tworzonych rezerw na niewypłacone odszkodowania
3.5. Zasady ewidencji rezerw na niewypłacone odszkodowania, przekroje analityczne w księgach rachunkowych

4. Zasady tworzenia rezerw na wyrównanie szkodowości

5. Podstawy tworzenia rezerw ubezpieczeń na życie, zasady ustalania rezerw na ryzyko ubezpieczającego

6. Przekroje analityczne przydatne w ewidencji rezerw techniczno – ubezpieczeniowych

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

PSR – sesja III – Reasekuracja

Blok 8 – 8h – Reasekuracja bierna cz. 1 – rodzaje umów reasekuracji

1. Charakterystyka reasekuracji biernej, funkcje reasekuracji

2. Reasekuracja bierna a działalność ubezpieczeniowa – wzajemne zależności

3. Umowa reasekuracji – warunki umowy, elementy umowy, klauzule w umowie

4. Rodzaje umów reasekuracji ze względu na podział ryzyka: reasekuracja obligatoryjna, reasekuracja fakultatywna, reasekuracja fakultatywno – obligatoryjna

5. Reasekuracja proporcjonalna – specyfika umów reasekuracji proporcjonalnej, rodzaje umów (umowa kwotowa, umowa ekscedentowa …), zasady ustalania składki cedowanej, odszkodowaniach wypłaconych cedowanych na reasekuratora, zasady ustalania prowizji reasekuracyjnych i udziału w zyskach

6. Reasekuracja nieproporcjonalna – specyfika umów reasekuracji nieproporcjonalnej, rodzaje umów (umowa XL, umowa Stop Loss, …), zasady ustalania udziału reasekuratora w składce, w odszkodowaniach wypłaconych

7. Tworzenie udziału reasekuratora w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych

8. Zasady rejestracji umów reasekuracji biernej

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 9 – 8h – Reasekuracja bierna cz. 2 – ewidencja zdarzeń z tyt. reasekuracji biernej wg PSR i rozliczenia umów reasekuracji

1. Elementy rozliczeń umów reasekuracji biernej

2. Realizacja umów reasekuracji – zasady rozliczeń – run off/clean cut; Rok polisy/ Rok szkody

3. Zasady ewidencji poszczególnych rodzajów reasekuracji biernej dla celów rachunkowości
3.1. Znaczenie zasady współmierności przychodów i kosztów
3.2. Zasady ewidencji składki cedowanej
3.3. Ewidencja odszkodowań wypłaconych cedowanych na reasekuratora
3.4. Zasady ewidencji prowizji reasekuracyjnych i rozliczanie w czasie
3.5. Zasady ustalania udziału cedenta w zyskach reasekuratora

4. Rozliczanie poszczególnych rodzajów mów reasekuracji biernej

5. Monitoring rozliczenia poszczególnych umów reasekuracji,

6. Przekroje analityczne przydatne w ewidencji umów reasekuracji biernej

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

PSR – sesja IV – Sprawozdanie finansowe

Blok 10 – 4h – Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR cz.1 – bilans

1. Elementy sprawozdania finansowego,

2. Bilans wg PSR –
2.1. struktura aktywów i pasywów bilansu,
2.2. zasady wyceny aktywów i zobowiązań,
2.3. zasady sporządzania bilansu zakładu ubezpieczeń
2.4. podstawowe wskaźniki analizy aktywów i zobowiązań (wskaźniki płynności, analizy pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywami…),
2.5. zakres informacji dodatkowej do sprawozdania
2.6. Porównanie bilansu wg PSR, MSSF i WII

Blok 11 – 8h – Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR cz.2 – rachunek zysków i strat

1. Techniczny rachunek ubezpieczeń wg PSR
1.1. struktura przychodów i kosztów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
1.2. specyfika w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe),
1.3. charakterystyka przychodów ze składek, kosztu odszkodowań oraz kosztów dz. ubezpieczeniowej, sporządzanie TRU,
1.4. zasady sporządzania technicznego rachunku ubezpieczeń na życie
1.5. zasady sporządzania technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
1.6. podstawowe wskaźniki analizy finansowej prowadzonej dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale I oraz w dziale II
1.7. zakres informacji dodatkowej do przychodów i kosztów dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

2. Ogólny Rachunek Zysków i Strat wg PSR
2.1. struktura przychodów i kosztów, specyfika w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe),
2.2. charakterystyka pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
2.3. charakterystyka przychodów i kosztów dz. lokacyjnej w dziale II
2.4. zakres informacji dodatkowej do przychodów i kosztów z ogólnego rachunku zysków i strat

3. Porównanie rachunku zysków i strat wg PSR i MSSF17

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 12 – 4h – Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR cz.2 – Rachunek przepływów pieniężnych

1. Rachunek przepływów pieniężnych w zakładach ubezpieczeń – analiza struktury przepływów pieniężnych,

2. Powiązania pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a bilansem i rachunkiem zysków i strat

3. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w zakładach ubezpieczeń – zasady tworzenia, powiązanie z danymi z bilansu i rachunku zysków i strat

4. Podstawowe wskaźniki analizy rachunku przepływów pieniężnych

CASE STUDY
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 4900 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranej sesji: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00-16:30

asz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I 23-24 października 2023
Sesja II 6-7 listopada 2023
Sesja III 27-28 listopada 2023
Sesja IV 6-7 grudnia 2023

 

 

Dostępne terminy
23-10-202307-12-2023Warszawa

Zaufali nam: