KURS 6-DNIOWY

Rachunkowość finansowa w zakładach ubezpieczeń wg MSSF 17

Cena: 3900 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 6 dni
Cena: 3900 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

MSSF17 – sesja I – ujęcie początkowe, wycena na dzień bilansowy – Model ogólny

Blok 1 – 4h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – zasady ujęcia początkowego umów ubezpieczenia – Model ogólny

1. Definicja umowy ubezpieczenia wg MSSF17

2. Klasyfikacja umów ubezpieczenia (MSSF17, MSSF15, MSSF9)

3. Grupowanie umów ubezpieczenia na potrzeby MSSF17

4. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego – Model ogólny
4.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków – rodzaje oczekiwanych strumieni, źródła danych do szacowania oczekiwanych strumieni, zasady ustalania oczekiwanych wpływów i wydatków
4.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
4.3. Stosowane stopy dyskontowe
4.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie ubezpieczenia

5. Wycena umów ubezpieczenia generujących stratę na dzień ujęcia początkowego – Model ogólny

6. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego wg MSSF 17 (Model ogólny) a wycena dla celów wypłacalności

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień bilansowy – cz.1 – kontrakty zyskowne

1. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia:
1.1. Ewidencja inkasa składki
1.2. Ewidencja szkód i wypłat odszkodowań
1.3. Ewidencja kosztów akwizycji
1.4. Ewidencja kosztów administracyjnych (kosztów obsługi umów ubezpieczenia oraz kosztów ogólnych Zarządu)
1.5. Ewidencja pozostałych kosztów technicznych

2. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC (rezerwa składek MSSF17) na dzień bilansowy:
2.1. Wycena umów przy niezmienionych założeniach
2.2. Wycena umów przy założeniu niższych kosztów niż oczekiwano – aktualizacja strumieni pieniężnych, aktualizacja marży CSM,
2.3. Wycena umów przy założeniu wyższych kosztów niż oczekiwano– aktualizacja strumieni pieniężnych, aktualizacja marży CSM,

3. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych z tytułu zaistniałych szkód LIC (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17) na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień bilansowy – cz. 2 – kontrakty generujące straty

4. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia:
4.1. Ewidencja inkasa składki
4.2. Ewidencja szkód i wypłat odszkodowań
4.3. Ewidencja kosztów akwizycji
4.4. Ewidencja kosztów administracyjnych (kosztów obsługi umów ubezpieczenia oraz kosztów ogólnych Zarządu)
4.5. Ewidencja pozostałych kosztów technicznych

5. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC (rezerwa składek MSSF17) na dzień bilansowy:
5.1. Wycena umów przy niezmienionych założeniach
5.2. Wycena umów przy założeniu niższych kosztów niż oczekiwano – aktualizacja strumieni pieniężnych, rozliczenie straty
5.3. Wycena umów przy założeniu wyższych kosztów niż oczekiwano– aktualizacja strumieni pieniężnych, rozliczenie straty

6. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych z tytułu zaistniałych szkód LIC (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17) na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

MSSF17 – sesja II – wycena na dzień bilansowy LRC PAA, LRC VFA oraz reasekuracja bierna

Blok 4 – 4h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych LRC na dzień bilansowy – podejście w oparciu o alokację składki (PAA)

1. Warunki zastosowania podejścia w oparciu o alokację składki

2. Wycena umów ubezpieczenia w oparciu o alokację składki na dzień ujęcia początkowego:

3. Wycena umów ubezpieczenia za pozostały okres ochrony LRC w oparciu o alokację składki na dzień bilansowy:
3.1. Zmiany w przepływach pieniężnych
3.2. Amortyzacja przepływów pieniężnych z tyt. akwizycji
3.3. Przychody z ubezpieczeń

4. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych w oparciu o alokację składki

5. Powiązanie danych z PSR z danymi w modelu PAA

6. Monitoring rozliczania zobowiązań ubezpieczeniowych LRC

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 5 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych LRC na dzień bilansowy – podejście w oparciu o opłatę zmienną VFA

1. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego przy podejściu VFA
1.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków, wpływ działalności inwestycyjnej
1.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
1.3. Stosowane stopy dyskontowe
1.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie ubezpieczenia

2. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia przy podejściu o opłatę zmienną VFA

3. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy

4. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy dla umów generujących stratę

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 6 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena aktywów i zobowiązań reasekuracyjnych

1. Granice umowy reasekuracji

2. Zasady grupowania umów dla celów reasekuracji biernej

3. Zależności pomiędzy dz. ubezpieczeniową a reasekuracja bierną wg MSSF17

4. Wycena umów reasekuracji biernej na dzień ujęcia początkowego
4.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków,
4.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
4.3. Stosowane stopy dyskontowe
4.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie reasekuracji

5. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych po rozpoznaniu umowy reasekuracji – Model ogólny

6. Wycena zobowiązań reasekuracyjnych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy – Model ogólny

7. Wycena zobowiązań reasekuracyjnych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy – podejście w oparciu o alokacje składki

8. Wycena zobowiązań reasekuracyjnych z tytułu zaistniałych szkód LIC na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

MSSF17 – sesja III – Sprawozdanie finansowe, transition

Blok 7 – 10h – Rachunkowość wg MSSF17 – zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym

1. Charakterystyka sprawozdania z sytuacji finansowej w zakresie dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – struktura aktywów i zobowiązań
1.1. Wymogi minimalne w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – z tyt. MSSF 17
1.2. Zakres ujawnień wg MSSF 17
1.3. Zastosowanie MSSF17 po raz pierwszy

2. Charakterystyka rachunku zysków i strat wg MSSF oraz innych całkowitych przychodów – struktura przychodów i kosztów
2.1. Wymogi minimalne w zakresie przychodów i kosztów z tyt. MSSF 17
2.2. Wymogi minimalne w zakresie innych całkowitych dochodów z tyt. MSSF 17
2.3. Zakres ujawnień wg MSSF 17 w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych
2.4. Zakres ujawnień wg MSSF 17 w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych

3. Sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSSF 17
3.1. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych
3.2. Sporządzenie sprawozdania z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat
3.3. Sporządzenie ujawnień w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych

4. Przekroje analityczne w księgach rachunkowych niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego wg MSSF17 oraz ujawnień

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 8 – 6h – Rachunkowość wg MSSF17 – Zastosowanie MSSF17 po raz pierwszy (Transition)

1. Zasady zastosowania MSSF17 po raz pierwszy
1.1. Modele transition
1.2. Warunki do zastosowania poszczególnych modeli
1.3. Konsekwencje zastosowania różnych modeli

2. Zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego
2.1. Stosowanie MSR 8
2.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia pełnego

3. Zastosowanie zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego
3.1. Zakres modyfikacji do podejścia retrospektywnego
3.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia pełnego
3.3. Sporządzenie sprawozdania finansowego po raz pierwszy przy zastosowaniu podejścia zmodyfikowanego

4. Zastosowanie podejścia opartego na wartości godziwej
4.1. Zasady ustalania wartości godziwej kontraktów na dzień przejścia
4.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia opartego na wartości godziwej
4.3. Sporządzenie sprawozdania finansowego po raz pierwszy przy zastosowaniu podejścia opartego na wartości godziwej

5. Sporządzenie danych porównawczych

6. Zakres ujawnień do sprawozdania w zakresie transition

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 3900 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranej sesji: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00-16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I 10-11 kwietnia 2024
Sesja II 24-25 kwietnia 2024
Sesja III 08-09 maja 2024

 

Dostępne terminy
10-04-202409-05-2024Warszawa

Zaufali nam: