Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2023 roku

Cena: 540 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych realizujących procedury zamówień publicznych, kierowników jednostek, kontrolerów i osób nadzorujących takie zamówienia.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżenie, usystematyzowanie oraz uzupełnienie wiedzy w zakresie właściwego przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do aktualnych przepisów prawa.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej zamówień publicznych

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych:
a) ustawa PZP w systemie finansów publicznych,
b) powielenie zasady z zakresu finansów publicznych – dokonywania zakupu z uzyskaniem najlepszych efektów z danych nakładów,
c) systematyka nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy:
a) progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień,
b) zamówienia o charakterze mieszanym – nowe zasady łączenia różnych zamówień,
c) zamówienia całkowicie lub częściowo wyłączone spod rządów ustawy.

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
a) plan postępowań,
b) analiza potrzeb zamawiającego,
c) konflikt interesów,
d) nowości w zakresie komunikowania się z wykonawcą w tym komunikacja ustna,
e) opis przedmiotu zamówienia,
f) określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części,
g) wybór trybu postępowania,
h) specyfikacja istotnych warunków zamówienia i opis potrzeb i wymagań w tym udostępnianie, wyjaśnienia oraz zasady zmiany,
i) informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do postępowania.

4. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu:
a) warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
b) podmiotowe środki dowodowe,
c) przedmiotowe środki dowodowe,
d) uzupełnianie dokumentów,
e) wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
f) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5. Tryby postępowania:
a) ogłoszenia i zaproszenia,
b) terminy,
c) wadium,
d) kwalifikacja wykonawców,
e) negocjacje,
f) nowe czynności w procedurach przetargowych z podziałem na zamówienia poniżej i powyżej progów unijnych w tym tryb podstawowy,
g) nowe zasady dotyczące zamówień na usługi społeczne,
h) tryby niekonkurencyjne (negocjacje bez ogłoszenia oraz zmówienia z wolnej ręki).

6. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) definicja oferty, forma oferty, treść oferty, oferta częściowa,
b) termin złożenia oferty,
c) termin związania ofertą,
d) otwarcie ofert,
e) oczywista omyłka pisarska, omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny oferty,
f) odrzucenie oferty,
g) rażąco niska cena,
h) kryteria oceny ofert,
i) zawiadomienie o wyniku postępowania,
j) unieważnienie postępowania,
k) zawarcie umowy,
l) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

7. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z PZP:
a) forma umowy,
b) okres, na jaki można zawrzeć umowę,
c) zmiany umowy,
d) szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
e) unieważnienie umowy,
f) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

8. Prawa i obowiązki po stronie Zamawiającego:
a) omówienie planów postępowań (procedura zamieszczania i aktualizacji),
b) omówienie ogłoszeń o wykonaniu umowy,
c) raport z realizacji umowy (kto go powinien przygotować),
d) rejestr umów.

9. Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

10. Najważniejsze zmiany w postępowaniach wprowadzone przez Polski Ład.

11. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
21-11-2023Warszawa

Zaufali nam: