Polityka rachunkowości 2024 w JSFP – prawidłowa, przejrzysta, efektywna

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Opis szkolenia

Polityka rachunkowości to jeden z podstawowych i najważniejszych dokumentów każdej jednostki budżetowej. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do opracowania optymalnej polityki rachunkowości wraz z niezbędnymi instrukcjami: kasową, obiegu i kontroli dokumentów, inwentaryzacyjną. Jednostka funkcjonuje prawidłowo, kiedy pracownicy wykorzystują uwspólnioną wiedzę wynikającą z tych dokumentów w codziennym funkcjonowaniu. Pozwala to na lepszą współpracę komórek finansowych z merytorycznymi oraz unikanie popełniania błędów.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. 

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości – podstawy prawne.

2. Zasady opracowania polityki rachunkowości – część obligatoryjna i nieobligatoryjna:
a) praktyczne aspekty – układ polityki rachunkowości i inne ważne wskazówki praktyczne,
b) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
c) zasady wyceny aktywów i pasywów,
d) zasady ustalania wyniku finansowego,
e) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
f) wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej,
g) przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,
h) zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych – ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej,
i) wykaz przyjętych uproszczeń,
j) przyjęte zasady ewidencji, rozliczania, kalkulacji i korekty kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą,
k) rozliczenia międzyokresowe,
l) ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności,
m) ewidencja wydatków,
n) zasady dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym, w tym m.in. definicje, metody ustalania wartości początkowej, ulepszenia, inwestycje, remonty, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja majątku, porządkowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia,
o) opis systemu przetwarzania danych,
p) zasady ochrony danych,
q) część nieobligatoryjna polityki rachunkowości: instrukcja kasowa, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna i inne możliwe.

3. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.

4. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w politykach rachunkowości.

5. Przykłady i odpowiedzi na pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
30-09-2024Warszawa
22-11-2024Warszawa

Zaufali nam: