Polityka rachunkowości 2023 w JSFP – praktyczne zasady przygotowania oraz wprowadzania zmian w istniejącym dokumencie

Cena: 540 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych i najważniejszych dokumentów każdej jednostki i zakładu budżetowego oraz przygotowanie do opracowania optymalnej polityki rachunkowości wraz z niezbędnymi instrukcjami: kasową, obiegu i kontroli dokumentów, inwentaryzacyjną, również po ostatnio wprowadzonych zmianach prawnych m.in. dotyczących sprzedaży węgla przez JST. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak opracować politykę rachunkowości jednostki w sposób zapewniający jej prawidłowość i przejrzystość oraz efektywne wykorzystywanie bieżące oraz upewnią się czy polityka rachunkowości ich jednostki zawiera wszystkie niezbędne elementy m.in. dotyczące prawidłowej ewidencji sprzedaży węgla przez JST

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. 

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości – podstawy prawne.

2. Zasady opracowania polityki rachunkowości – część obligatoryjna i nieobligatoryjna:
a) praktyczne aspekty – układ polityki rachunkowości i inne ważne wskazówki praktyczne,
b) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
c) zasady wyceny aktywów i pasywów,
d) zasady ustalania wyniku finansowego,
e) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
f) wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej,
g) przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,
h) zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych – ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej,
i) wykaz przyjętych uproszczeń,
j) przyjęte zasady ewidencji, rozliczania, kalkulacji i korekty kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą,
k) rozliczenia międzyokresowe,
l) ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności,
m) ewidencja wydatków,
n) ewidencja na koncie 330 „Towary” oraz koncie 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu” związanych ze sprzedażą węgla przez JST,
o) zasady dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym, w tym m.in. definicje, metody ustalania wartości początkowej, ulepszenia, inwestycje, remonty, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja majątku, porządkowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia,
p) opis systemu przetwarzania danych,
q) zasady ochrony danych,
r) część nieobligatoryjna polityki rachunkowości: instrukcja kasowa, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna i inne możliwe.

3. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.

4. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w politykach rachunkowości.

5. Przykłady i odpowiedzi na pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
09-10-2023Warszawa
22-11-2023Warszawa
13-12-2023Warszawa

Zaufali nam: