Polityka bilansowa jako metoda kształtowania finansów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami polityki rachunkowości, wyborem metod rachunkowych oraz ich wpływem na wynik finansowy i sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Program szkolenia

1. Definicja polityki rachunkowości i jej rola w przygotowywaniu sprawozdań finansowych.

2. Znaczenie spójności, rzetelności i przejrzystości w polityce rachunkowości.

3. Regulacje prawne dotyczące polityki rachunkowości w ustawie o rachunkowości.

4. Wybór Metod Rachunkowych i Ich Implikacje

5. Zasada ciągłości w wyborze metod rachunkowych

6. Metoda kosztu historycznego vs. metoda wyceny sprawiedliwej wartości.

7. Wybór metody amortyzacji i skutki dla aktywów trwałych.

8. Wpływ wyboru metody rozpoznawania przychodów i kosztów na wynik finansowy.

9. Analiza skutków wyboru różnych metod rachunkowych na bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

10. Skomplikowane obszary, takie jak wycena zapasów i aktywów finansowych.

11. Prezentacja różnic między różnymi metodami w kontekście sprawozdań finansowych.

12. Praktyczne ćwiczenia: analiza wpływu różnych wyborów metod na wynik i sprawozdanie finansowe.

13. Otwarta dyskusja na temat trudności i wyzwań związanych z wyborem metod.

14. Zakończenie szkolenia:
• Podsumowanie kluczowych zagadnień omówionych podczas szkolenia
• Otwarta sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-03-2024Warszawa

Zaufali nam: