ZAKOPANE

Podatki VAT i CIT 2023

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie. 

BLOK I

Podatek VAT 2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z SLIM-VAT-3, SLIM-VAT-2 „Polskiego Ładu” i innych, w tym zapowiedź KSeF – kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian

CZĘŚĆ I: Zmiany w VAT 2023 r. wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”

1. Podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie.

2. Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus.

3. WDT – doprecyzowanie, że w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem wykazuje się w dacie powstania obowiązku podatkowego.

4. Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz importu towarów dla palcówek dyplomatycznych.

5. Zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT.

6. Podniesienie z 500 do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %).

7. Brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej.

8. Wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.

9. Możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT w przypadku zmiany faktora.

10. Brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line.

11. Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

12. Umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS.

13. Możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

14. Wprowadzenie zmian w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.

CZĘŚĆ II: Zmiany na rok 2023 r. wynikające z pakietu „Polski Ład” – Grupy VAT

1. Grupa VAT jako nowa kategoria podatnika – od stycznia 2023 r.

2. Zasady opodatkowania wewnątrz grupy.

3. Stosowanie proporcji odliczania VAT od zakupów mieszanych.

4. Mechanizm podzielonej płatności w GV.

5. Dokumentacja w GV.

6. Rejestracja GV i przesłanki do założenia GV.

7. Zwroty VAT w Grupie.

8. Odpowiedzialność poszczególnych członków GV za zobowiązania Grupy.

9. Rozliczenia po zakończeniu statutu podatnika przez GV.

10. Zasady prowadzenia ewidencji do 30.06.2023 oraz od 1.07.2023 r.

CZĘŚĆ III: Podsumowanie zmian wprowadzonych pakietem „Polski Ład” w VAT w roku 2022

1. Możliwość opodatkowania VAT niektórych usług finansowych, w tym obowiązek podatkowy, fakturowanie, odliczanie VAT, itp.

2. Szybki zwrot VAT dla podatników stosujących rozliczenia bezgotówkowe.

3. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa.

4. Zmiany w deklaracjach kwartalnych.

5. Zmiany pochodne – np. czynny żal w przypadku korygowania JPK.

CZĘŚĆ IV: Nowości w fakturowaniu tradycyjnym wprowadzone w 2022 r. oraz zmiany w dokumentowaniu transakcji

1. Zmiany odnoszące się do oznaczania duplikatów faktur.

2. Uproszczenie treści faktury zaliczkowej.

3. Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

4. Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

5. Oznaczenia w JPK_VAT w ramach pakietu e-commerce od 1.1.2022 (WSTO, IED).

6. Zmiany w oznaczeniu od 1.1.2022 ulgi na złe długi w JPK_VAT.

CZĘŚĆ V: Praktyczne stosowanie wybranych rozwiązań wprowadzonych pakietem SLIM-VAT 2

1. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.

2. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji .

3. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

4. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

5. Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.

6. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.

7. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

8. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

CZĘŚĆ VI: Wprowadzenie do KSeF – faktury ustrukturyzowane: system fakultatywny w latach 2022-2023 i przygotowanie do systemu obowiązkowego od 2024 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF) w 2022 jako wstęp do obligatoryjnego stosowania. Wdrożenie procedur przygotowawczych do systemu obowiązkowego.

2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.

3. Akceptacji odbiorcy na e-faktury.

4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.

6. Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.

7. Duplikaty oraz noty.

8. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).

9. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.

10. Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.

11. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.

12. Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

CZĘŚĆ VII: Nowości orzecznicze, zapowiedź przyszłych zmian

1. VAT in the digital Age 2025-2028 r. – przyszła rewolucja w VAT w obszarze rozliczeń wewnątrzwspólnotowych.

2. Obowiązki dostawców usług płatniczych w całej UE i w Polsce – projekt ustawy.

3. Ważne orzeczenia i interpretacje ważne dla podatku VAT.

4. Inne zagadnienia.

BLOK II

Podatek CIT 2023 – aktualne problemy i zmiany 2023 oraz podsumowanie wcześniejszych zmian, w tym korekta Polskiego Ładu w obszarze podatku CIT.

I. Zawieszenie oraz modyfikacja przepisów o podatku minimalnym:

1. Niekorzystna zmiana progu rentowności – kalkulacja rentowności na przykładach.

2. Case study – jak wyliczyć dochód / stratę?

3. Wyłączenia z opodatkowania – z uwzględnieniem planowanych zmian (wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe na przykładach).

4. Próg rentowności w dochodowości grupy spółek.

5. Zasady obliczenia „minimalnego CIT” – przykłady.

6. Alternatywna metoda ustalania podstawy opodatkowania.

7. Koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych oraz koszty finansowania dłużnego a podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym.

8. Koszty finansowania dłużnego.

9. Zmniejszenia, wyłączenia i odliczenia od podatku minimalnego.

10. Odliczenia od podatku.

II. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego – 2022/2023:

1. Obecne brzmienie art. 15C ustawy o CIT z uwzględnieniem poprawionego brzmienia przepisów od 2022 roku.

2. Jak liczyć limit – przykłady.

3. Nowe brzmienie przepisu art. 15C.

4. Przepisy doprecyzowujące.

III. Nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian na rok 2023:

1. Odsetki od pożyczek na transakcje kapitałowe.

2. Planowana zmiana przepisów w zakresie kosztów finansowania dłużnego na transakcje kapitałowe.

3. Przepisy przejściowe – z mocą wsteczną.

4. Koniec ukrytej dywidendy.

IV. Transakcje rajowe wczoraj, dziś i jutro – modyfikacja przepisów o należytej staranności w cenach transferowych:

1. Podniesienie progów dokumentacyjnych.

2. Zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych.

3. Likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym.

4. Ułatwienia w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności.

5. Przepisy przejściowe obowiązujące z mocą wsteczną.

V. Spółki holdingowe – dwa osobne sposoby rozliczania na lata 2022 i 2023 :

1. Opodatkowanie spółek holdingowych – na czym polega.

2. Podstawowe warunki skorzystania z powyższych preferencji.

3. Ulga dywidendowa a preferencyjne opodatkowanie polskich spółek holdingowych.

4. Zyski ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych a ulga dywidendowa.

5. Zwiększenie kręgu przedsiębiorców mogących skorzystać z ulgi – wykreślenie niektórych warunków.

6. Termin wejścia w życie – przepisy przejściowe.

VI. Estoński CIT – zmiany w latach 2022/2023:

1. Przypomnienie zmian z roku 2022 – podstawowe założenia.

2. Poprawki w ramach estońskiego CIT –zmiany na rok 2023:
a) doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej,
b) podatek z przekształcenia – termin zapłaty,
c) zmiana dot. warunku zatrudnienia,
d) złożenie zawiadomienia zaw-rd przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego,
e) podstawa opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek – zmiana terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto,
f) doprecyzowanie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy,
g) sposób określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, użytkowanie samochodów osobowych.

VII. Zmiany w zakresie podatku u źródła na lata 2022/2023

1. Zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln zł i ponad 2 mln zł.

2. Oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu preferencji.

3. Nowe zwolnienia dla niektórych podatników od 2023.

4. Zmiana przepisów w 2023 odnoszących się do oświadczeń w procedurze pay & refund.

5. Legislacyjne zamieszanie w podatku u źródła. Nowe rozporządzenie wykonawcze.

VIII. Inne zmiany w ustawie o CIT na rok 2023:

1. Ulga na złe długi – uproszczenia oraz proporcjonalne rozliczenie.

2. Nowe zasady wrzucania w koszty składek płatnika od wynagrodzeń ze stosunku pracy i zrównanych.

3. Podatek od przychodów z budynków – uproszczenie procedury zwrotu podatku.

4. Zmiana w zakresie opodatkowania tzw. przerzucania dochodów, przypomnienie zagadnienia:
a) objęcie podatkiem wyłącznie poniesionych kosztów zaliczonych do KUP,
b) doprecyzowanie, że podmiotem powiązanym, na rzecz którego ponoszone są koszty uznane za przerzucane dochody jest podmiot będący nierezydent,
c) doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%),
d) uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie podmiotu powiązanego.

5. Ciekawostki w zakresie oskładkowania członków zarządu i prokurentów.

IX. Przypomnienie ważnych zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku:

1. Zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach).

2. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.).

3. Zmiany w podatku u źródła (limit 2 mln zł, certyfikaty rezydencji, opinia o stosowaniu preferencji, nowe obowiązki dokumentacyjne, itp.).

4. Jak ujmować w kosztach usługi niematerialne od podmiotów powiązanych po wykreśleniu art. 15e – dotyczy również kosztów przechodzących z lat wcześniejszych.

5. Wstęp do rozwiązań, które zaczną obowiązywać w latach 2023-2026: obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami, sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem, „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym bez zakwaterowania: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce zajęć:
Hotel Radisson Blu
Bulwary Słowackiego, 34-500 Zakopane

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@adnakademia.pl; joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-04-202319-04-2023Zakopane

Zaufali nam: