Podatek VAT i CIT 2024 w branży budowlanej i deweloperskiej – bieżący stan prawny, nowelizacja przepisów, analiza orzecznictwa

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie.

BLOK I
Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Zagadnienia wstępne:
a) sprzedaż nieruchomości jako transakcje podlegające VAT,
b) świadczenie usług budowlanych jako transakcja podlegające VAT,
c) odszkodowania i kary umowne – z VAT, czy bez?
d) kiedy „kara umowna”, a kiedy rabat lub inna forma „ekwiwalentu”?
e) prace w ramach gwarancji/rękojmi,
f) klauzule lojalnościowe (np. architekci, projektanci wnętrz), a podatek VAT,
g) kaucje gwarancyjne.

2. Praktyczne aspekty momentu powstawania obowiązku podatkowego w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) zagadnienia dotyczące towarów:
• sprzedaż budynku/lokalu – moment powstania obowiązku podatkowego,
• zaliczki, zadatki, umowy deweloperskie przy sprzedaży nieruchomości,
• rachunek powierniczy otwarty vs rachunek powierniczy zamknięty.
b) zagadnienia dotyczące usług w branży budowlanej i deweloperskiej:
• dlaczego ustalenie momentu wykonania usługi jest ważne?
• „fakturowy” obowiązek podatkowy i termin wystawienia faktury,
• protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),
• kontrakty realizowane na bazie FIDIC, a powstanie obowiązku podatkowego,
• zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków na poczet usług budowlanych,
• opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
• usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – przegląd bieżącego orzecznictwa,
• wynajem sprzętu zza granicy,
• faktury zaliczkowe w branży budowlanej oraz w branży deweloperskiej z uwzględnieniem zmian od 01.09.2023 r.

3. Podstawa opodatkowania w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości,
b) podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług,
c) czy i jak opodatkować odszkodowania oraz kary umowne,
d) omijanie kar umownych – refakturowanie dodatkowych kosztów, rabaty,
e) zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
f) możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
g) faktury korygujące in minus,
h) faktury korygujące in plus,
i) wymogi dokumentacyjne związane z fakturami in minus oraz in plus,
j) faktury in minus w walutach obcych z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023,
k) zbiorcze faktury in minus w walutach obcych z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023,
l) faktury in plus w walutach obcych z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023.

4. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) tereny budowlane,
b) rola decyzji o warunkach zabudowy i MPZP,
c) sprzedaż nieruchomości – zwolnienie, stawka 8%, a może 23%?
d) sprzedaż gruntu,
e) sprzedaż budynku/budowli,
f) pierwsze zasiedlenie,
g) „kolejne” pierwsze zasiedlenie,
h) ulepszenia budynków/budowli,
i) rezygnacja ze zwolnienia z VAT – kiedy warto wybrać opodatkowanie?
j) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC,
k) sprzedaż gruntu z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki,
l) sprzedaż gruntu z fundamentami,
m) sprzedaż budynku (stan surowy otwarty),
n) sprzedaż budynku (stan surowy zamknięty),
o) refakturowanie usług, a stawka VAT,
p) refakturowanie nabycia paliwa oraz materiałów.

5. Zakupy – VAT naliczony:
a) moment powstania prawa do odliczenia,
b) posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
c) data wpływu faktury w kontekście JPK,
d) możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach,
e) moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej,
f) czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie korekty VAT-u naliczonego ze sprzedawcą?
g) prawo do odliczenia od usług noclegowych,
h) refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia.

6. Rozliczenia bezgotówkowe i biała lista w praktyce branży budowlanej i deweloperskiej:
a) rozliczenia bezgotówkowe z podmiotami zagranicznymi,
b) biała lista, a zakupy od podmiotów zagranicznych,
c) obniżony limit zapłat bezgotówkowych w segmencie B2B,
d) skutki podatkowe naruszenia limitu,
e) obniżone progi dla białej listy podatników VAT oraz wybrane problemy:
• jak liczymy limit?
• podmiot aktywny na moment zawierania transakcji i nieaktywny w momencie regulowania płatności,
• zapłata na rachunek spoza białej listy – skutki oraz istotna rola MPP,
a) limit zapłat gotówkowych z segmencie B2C (np. zaliczki przy umowach przedwstępnych przeksięgowane następnie na należność główną),
b) skutki naruszenia limitu zapłat gotówkowych w segmencie B2C.

7. MPP w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) kiedy obowiązek, a kiedy prawo?
b) rezygnacja ze stosowania MPP poniżej progu ustawowego – ryzyka z tym związane,
c) brak środków na rachunku VAT, a MPP,
d) czy MPP redukuje ryzyka podatkowe?

8. Zmiany dotyczące proporcji w podatku VAT:
a) proporcja ustalana przez podatników prowadzących działalność opodatkowaną i inną niż opodatkowana,
b) wprowadzenie obowiązku zawiadomienie naczelnika US o przyjętej proporcji,
c) proporcja dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną i zwolnioną,
d) obowiązek zawiadomienia naczelnika US o przyjętej proporcji,
e) problematyka 98% i 500 zł,
f) podwyższenie limitu nieodliczonego VAT do 10 000 zł,
g) korekta podatku naliczonego:
• wprowadzenie tolerowalności odchyłu pomiędzy przyjętą o rzeczywistą proporcję,
• kiedy pomimo różnic pomimo szacunkowych, a rzeczywistych wskaźników nie trzeba dokonywać korekty?
• proporcje przyjęte w 2023 i korekty dokonywane w 2024 r. – jak rozliczyć po zmianie przepisów?

9. Problematyka sankcji w podatku VAT:
a) kiedy 20%, a kiedy 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego,
b) zmiany w obszarze stawek sankcyjnych w 2023 r.,
c) okoliczności brane pod uwagę przez organ podatkowy przy określaniu wysokości sankcji,
d) stosowanie MPP a sankcje w VAT – zmiany,
e) w jaki sposób zmiany wpływają na kontrole i postępowania w toku?

10. Nabycie surowców od zagranicznego kontrahenta (kruszywo, asfalt, cement, beton, pręty, aluminium itp.):
a) znajdujących się już na terytorium PL:
• sposób rozliczenia,
• moment powstania obowiązku podatkowego,
• podstawa opodatkowania,
• stawka VAT.
b) dostarczanych z innego Państwa UE do PL:
• sposób rozliczenia,
• moment powstania obowiązku podatkowego,
• podstawa opodatkowania,
• stawka VAT.

11. Nabycie usług budowlanych oraz najmu sprzętu od zagranicznych podmiotów:
a) importu usług, czy nabycie krajowe?
b) usługi związane z nieruchomościami oraz ich znaczenie,
c) moment powstania obowiązku podatkowego,
d) podstawa opodatkowania,
e) rozliczenie i raportowanie w JPK.

12. Krajowy System e-Faktur:
a) faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej,
b) akceptacji odbiorcy na e-faktury,
c) określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
d) korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
e) zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej,
f) duplikaty oraz noty,
g) możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie),
h) przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych,
i) faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów,
j) ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności,
k) ułatwienia w zakresie JPK_FA.

BLOK II
Podatek CIT w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Minimalny podatek dochodowy w 2024 r.:
a) nowe wskaźniki rentowności,
b) jak obliczyć minimalny poziom rentowności?
c) kiedy wchodzi w życie,
d) jak można uniknąć obowiązku zapłaty?
e) zarządzanie finansami w trakcie roku w świetle podatku minimalnego,
f) panel dyskusyjny.

2. Finansowanie zewnętrzne, a podatek CIT – koszty finansowania dłużnego w roku 2023 i rozliczeniu za rok 2023:
a) istota rozwiązania,
b) czym są koszty finansowania dłużnego?
c) limit „ukosztowienia”,
d) panel dyskusyjny.

3. Ulga na złe długi w rozliczeniu za rok 2023:
a) mechanika,
b) liczenie terminów,
c) wystawienie FV vs termin płatności,
d) raportowanie – zmiany od 2023 r.,
e) panel dyskusyjny.

4. Komercjalizowanie powierzchni – podatek od budynków (art. 24b ustawy CIT):
a) podatnicy podatku,
b) przedmiot opodatkowania,
c) podstawa opodatkowania i stawka,
d) kompensacja z CIT,
e) zawieszenie podczas COVID,
f) nadpłata i zwrot – zmiany od 2023 r.,
g) panel dyskusyjny.

5. Podatek od przerzuconych dochodów – czy to duży problem dla spółek z branży budowlanej i deweloperskiej?
a) krótka charakterystyka,
b) podatek od przerzuconych dochodów z perspektywy polskich podatników,
c) przesłanki dotyczące podmiotów powiązanych do których następuje transfer zysków.

6. Nabywanie usług z zagranicy oraz wypłaty dywidendy zagranicznym podmiotom – WHT:
a) istota podatku u źródła,
b) przegląd usług oraz świadczeń objętych WHT,
c) preferencyjne opodatkowanie w UPO,
d) certyfikaty rezydencji,
e) wypłaty do i powyżej 2 000 000 zł,
f) dobra wiara i należyta staranność w WHT,
g) rozliczenie podatku.

7. Estoński CIT w branży budowlanej i deweloperskiej – czy warto?
a) podstawowe wady i zalety,
b) krótka charakterystyka wymogów, które muszą spełniać spółki,
c) co podlega opodatkowaniu?

8. Tarcza kosztowa – „fakturowanie” własne spółki, transakcje z podmiotami powiązanymi:
a) świadczenie usług dla spółki, w której jest się udziałowcem (B2B),
b) likwidacja przepisów o ukrytej dywidendzie,
c) ryzyka podatkowe: puste faktury, dokumentowanie,
d) praktyka organów podatkowych,
e) jak się zabezpieczyć?
f) dokumentacja cen transferowych – co zrobić ze spółkami celowymi?
g) panel dyskusyjny.

9. Wybrane zagadnienia dotyczące przychodów oraz kosztów ich uzyskania:
a) moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej i deweloperskiej – wybrane problemy,
b) kary umowne oraz moment ich ujęcia,
c) odsetki oraz moment ich ujęcia,
d) naprawy gwarancyjne,
e) hipotetyczne odsetki w KUP,
f) wykonawstwo zastępcze,
g) unieważnienie umowy a moment rozliczenia podatkowego.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Koszt udziału w jednym dniu szkolenia: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-04-202424-04-2024Warszawa

Zaufali nam: