Najważniejsze zmiany podatkowe 2023/2024 dla biur rachunkowych

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Podatek dochodowy od osób prawnych:
a) zmiany 2023 r.:
– modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego – nowe zasady stosowania art. 15c,
– rozliczanie kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przechodzących z lat wcześniejszych po uchyleniu art. 15e,
– rozszerzenie katalogu NKUP – koszty odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe,
– uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy,
– nowe zasady ujmowania w kosztach składek ZUS płatnika od wynagrodzeń pracowniczych,
– ulga na złe długi – uproszczenia oraz proporcjonalne rozliczenie,
– podatek od przychodów z budynków – uproszczenie procedury zwrotu podatku,
– transakcje z rajami podatkowymi – nowe zasady przygotowywania dokumentacji cen transferowych,
– ostateczne zasady poboru i płatności podatku u źródła.
– estoński CIT:
• doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej i podatku z przekształcenia,
• zmiany odnoszące się do warunku zatrudnienia,
• zmiany w podstawie opodatkowania w odniesieniu do dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat,
• zmiany odnoszące się do tzw. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczące użytkowania samochodów osobowych.
b) zmiany 2024 r.:
– skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych,
– podatek minimalny:
• zasady opodatkowania podatkiem minimalnym,
• wyliczenie progu rentowności,
• wyliczenie dochodu lub straty,
• wyłączenia z opodatkowania,
• próg rentowności w dochodowości grupy spółek,
• ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody,
• odliczenia od podatku minimalnego.
– obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami,
– sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem,
– „JPK” w podatku CIT i PIT – odroczenie przesyłanie ksiąg i ewidencji,
– nowe limity amortyzacji samochodów osobowych.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zagadnienia analizowane osobno od wspólnych z CIT:
a) zmiany 2023 r.:
– fundacja rodzinna – nowa opcja optymalizacyjna?
– nowy limit kwotowy warunkujący możliwość opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem, do którego stosuje się stawkę 8,5%,
– zmiany zasad poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników od wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o dzieło itp., nowe zasady pomniejszania zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek i nie pobierania zaliczek przez płatników,
– opodatkowanie tzw. „najmu prywatnego” wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– koniec z amortyzacją budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
b) zmiany 2024 r.:
– zmiany w zakresie udostępniania przez organy podatkowe zeznań rocznych za 2023 r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
– możliwości kompensowania dochodów i strat z funduszy kapitałowych z dochodami i stratami z innych inwestycji kapitałowych np. ze zbycia akcji (udziałów), pochodnych instrumentów finansowych itp.

3. Podatek od towarów i usług:
a) zmiany 2023 r.:
– pakiet SLIM VAT 2:
• doprecyzowanie miejsca „dostawy ruchomej” w transakcjach łańcuchowych, gdy pierwszy lub ostatni podmiot organizuje transport lub wysyłkę,
• rezygnacja w przypadku WNT i importu usług z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samy okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
• umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji, gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
• wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi,
• możliwość bardziej elastycznego odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco”,
• dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
• umożliwienie przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach podatnika oraz przeznaczania środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników,
• zmiany w fakturowaniu.
– pakiet SLIM VAT 3:
• zwiększenie limitu statusu małego podatnika,
• zmiany w fakturowaniu: zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,
• zmiany w dotyczące momentu wykazywania WDT po korekcie transakcji,
• doprecyzowanie przepisów w zakresie transakcji łańcuchowych w sektorze e-commerce,
• zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji: kursy przeliczeniowe stosowane do faktur korygujących wystawianych przez polskiego podatnika, kursy przeliczeniowe stosowane przez polskich podatników przy WNT, imporcie usług oraz dostawie towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
• możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
• zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży: zmiana warunków przy odliczeniu 100% VAT, gdy struktura przekracza 98%, wprowadzenie, pod warunkami, braku obowiązku stosowania korekty rocznej,
• brak obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym szacunkowej proporcji (prewspółczynnika) odliczenia VAT,
• zmiany przepisów dotyczących warunków zwrotu podatku w terminie 15 dni dla podatników używających kas online,
• wyłączenie odpowiedzialności solidarnej przy dokonywaniu płatności w MPP przy zmianie faktora,
• zmiany w zakresie ustalania sankcji VAT,
• uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych,
• uproszczenie zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT,
• możliwość korekty rozliczeń OSS i IOSS w Polsce, gdy podatnik nie korzysta już z tych procedur,
• zmiany w prawie bankowych w zakresie transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności i dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,
• zmiany dotyczące wydawania Wiążących Informacji Stawkowych.
– grupa VAT – nowy podatnik VAT,
– kasa rejestrująca zmiany:
• zmiany przepisów dotyczących kas z elektronicznym zapisem kopii,
• nowe grupy podatników (taksówkarze, firmy transportowe i apteki) uprawnieni do nabycia kasy z elektronicznym zapisem kopii,
• kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej,
• nowe kasy rejestrujące w myjniach samochodowych (w tym w myjniach automatycznych),
• terminale płatnicze zintegrowane z kasą rejestrującą – odroczenie obowiązku stosowania.
– odwrotne obciążenie,
– opodatkowanie VAT usług finansowych,
– zmiany w ewidencjach VAT – JPK_V7 oraz w ewidencjach dotyczących kas rejestrujących,
– stosowanie stawek obniżonych VAT w 2023 r. (żywność, paliwa, energia cieplna i elektryczna, gaz ziemny, nawozy).

b) zmiany 2024 r.:
• Krajowy System e-Faktur –obowiązkowy mechanizm elektronicznego fakturowania od 1.07.24.

4. Podatek od nieruchomości:
a) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.07.23, sygn. akt SK 14/21 – art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych niezgodny z Konstytucją,
b) nowa definicja budowli i budynku w podatku od nieruchomości?
c) projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców – zmiany w podatku od nieruchomości:
– dzierżawca podatnikiem podatku od nieruchomości,
– centralne zestawienie stawek.

5. Pozostałe zmiany istotne z punktu widzenia biur rachunkowych:
a) zakończenie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego a obowiązki podatkowe,
b) podatek od nadmiarowych zysków – kto i kiedy zostanie objęty dodatkowym obowiązkiem podatkowym?
c) ordynacja podatkowa na nowo – jak nowelizacja wpłynie na definicje i pojęcia ustaw CIT i PIT?
d) ostatni rok funkcjonowania planu ,,Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-11-202324-11-2023Warszawa

Zaufali nam: