Legalne kontrolowanie pracowników – praktyka i konsekwencje prawne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Intensywny warsztat składający się z dwóch 1-dniowych szkoleń skierowanych do kadry menadżerskiej oraz osób zatrudnionych w działach personalnych. Według słownika języka polskiego „kontrolować” to sprawdzać, sprawować nad kimś nadzór. Kontrola jest więc wpisana w stosunek pracy i stanowi cechę, która odróżnia go od zatrudnienia niepracowniczego. Z drugiej strony kontrola pracownika to temat, który zawsze budził wiele kontrowersji. Kontrolując, musimy pamiętać o dobrach osobistych pracownika, który to temat jest w ostatnim czasie często brany na pierwsze miejsce przez Sąd Najwyższy. W wielu aspektach związanych z kontrolną pracownika aktualne staje się powiedzenie, że praktyka wyprzeda prawo. Jak więc sobie radzić nie mogąc liczyć na uregulowania ustawowe? Jakie są więc dobre praktyki gdy chodzi o kontrolowanie pracowników? Czy pracownicy za każdym razem muszą być uprzedzani o kontroli? Czy kontrolowanie zawsze wymaga stosownych ustaleń w regulaminie pracy? Przedstawione zostaną niezwykle ważne aspekty kontrolowania trzeźwości pracownika zarówno, gdy chodzi o alkohol jak i środki działające podobnie do alkoholu (w tym projektowanych zmian w 2022 r. Kodeksu pracy).

Zapraszamy na intensywny warsztat, podczas którego wybitny ekspert i praktyk odpowie na te i inne pytania wiążące się z kontrolą pracowników.

Cel szkolenia

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie szeroko pojętego kontrolowania pracowników. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zarządzających pracownikami oraz zajmujących się sprawami kadrowymi, które ustalają obowiązujące procedury w zakresie kontrolowania pracowników, ale przede wszystkim w codziennej pracy podejmują w ramach nadzoru nad pracownikami decyzje w sprawie kontrolowania pracowników. Uczestnicy warsztatów poznają temat kontrolowania pracowników w wielu wymiarach, a nadto szereg praktycznych rozwiązywań określonych sytuacji, z uwzględnieniem tzw. trudnych przypadków. Omówione zostaną dobre praktyki kontrolowania pracowników oraz najczęściej występujące błędy przełożonych, gdy chodzi o ten aspekt procesu pracy. Uczestnicy poznają, jakie uregulowania wewnętrzne może wprowadzić pracodawca, gdy chodzi o kontrolę pracowników. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa w praktyce.

Metodyka szkolenia

Dyskusja, ćwiczenia, analiza studiów przypadku. Praktyczna część odnosi się do bogatego doświadczenia trenera i materiału wniesionego przez grupę. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: mini wykład, analiza przypadków i symulacje, dyskusja.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie kontrolowania pracowników, z uwzględnieniem pracowników wykonujących pracę zdalną. Przedstawione zostaną niezwykle ważne aspekty kontrolowania czasu pracy pracownika. Omówione zostaną dobre praktyki w zakresie kontroli czasu pracy, pracy niezgodnej z rozkładem czasu pracy czy zachowywania odpoczynku. Uczestnicy dowiedzą się m.in. czy wolno nagrywać rozmowy pracownika, czy wolno karać za spóźnienie na podstawie zapisu kamer i do czego może prowadzić przeglądanie prywatnych wiadomości email na służbowej skrzynce pracownika. Wyjaśnione zostanie czy i na jakich zasadach pracodawca może stosować oprogramowanie „szpiegujące” aktywność pracownika na udostępnionym mu laptopie.

1. Kontrola czasu pracy

• Co wolno, a czego nie wolno pracodawcy w temacie kontroli czasu pracy? Czas w pracy a czas pracy.
• Czy można żądać od pracownika informacji o tym co robił i ile mu to zajęło czasu.? Jak kontrolować pracownika z przepracowanego czasu nie narażając się na zarzut mobbingu?
• Zbyt wolne tempo pracy czy coś się da z tym zrobić.
• Termin na wykonanie zadania, a konsekwencje dyscyplinarne pracownika. Termin ustalam ja, termin określa pracownik.
• Ujawniono wielokrotne naruszanie przez pracownika dobowego odpoczynku. Co dalej? Przełożony ujawnił pracę pracownika w sobotę/niedzielę. Kiedy samowola przeradza się w dorozumiane zlecenie pracy nadliczbowej?
• Pracownik zostaje w pracy po godzinach/wydłuża przerwy w pracy/ później rozpoczyna pracy. Praca jest wykonywana, jakość pracy jest dobra. Czy pracodawca, który najpierw milcząco wyraża zgodę na określone praktyki zamyka sobie później drogę do skutecznego egzekwowania ustalonego porządku w zakresie czasu pracy?
• Czy można zwolnić dyscyplinarnie za spóźnienia do pracy?
• Pracownik zgłasza mailowo większą ilość przepracowanych godzin. Nie domaga się jednak zapłaty za nadgodziny. Czy wiąże się to z jakimś ryzykiem? Sposoby minimalizowania ryzyka wystąpienia przez pracownika z roszczeniami o zapłatę za godziny nadliczbowe.
• Zapis w Regulaminie pracy o konieczności zgłaszania pracy w nadgodzinach na bieżąco – najpóźniej do zakończenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
• Ujawniono, że pracownik nic nie zrobił przez cały dzień. Zadaniowy/podstawowy system czasu pracy.
• Ujawniono na zapisach monitoringu, że pracownik opuścił miejsce pracy 2 godziny przed jej zakończeniem.
• Kontrola czasu pracy przez inspektora pracy. Co może PIP, gdy chodzi o nadgodziny, co warto wiedzieć? PIP w wystąpieniu nakazał naliczenie i wypłacenie pracownikowi wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, czy pracodawca musi to zrobić i w jakim terminie?

2. Kontrola procesu pracy

• Monitoring wizyjny – w jakich pomieszczeniach wolno nagrywać pracowników w jakim celu, do czego może a do czego nie może być wykorzystywany zapis z kamery?
• Czy pracownikowi trzeba „pokazać” wszystkie kamery monitorujące jego pracę.?
• Czy pracodawca chcąc złapać pracownika na gorącym uczynku może poinformować pracowników o monitoringu po fakcie?
• Szpiegowanie a monitoring aktywności użytkownika komputera. Czy pracodawca może kontrolować na jakie strony pracownik wchodzi w trakcie pracy i z jakich aplikacji korzysta?
• Czy pracodawca może kontrolować co i gdzie pracownik wysyła, czy kopiuje dane na urządzenia zewnętrzne wreszcie, ile czasu zajmują mu poszczególne aktywności?
• Monitorowanie telefonu służbowego. Czy analiza billingów to już monitoring?
• Monitoring rozmów telefonicznych pracownika. To jednak można czy nie można nagrywać rozmowy pracownika w pracy?
• Czy prywatne rozmowy na komunikatorach służbowych mogą stanowić podstawę do karania lub zwolnienia pracownika i czy chroni je tajemnica korespondencji?

3. Kontrola poczty elektronicznej
• Kiedy kontrola poczty elektronicznej jest legalna.
• Brak stosownej informacji do pracowników, a kontrola maili ad hoc.
• Kto jest właścicielem maili umieszczonych w skrzynce służbowej pracownika;
• Czy pracodawca może bez ograniczeń czytać maile służbowe pracownia?
• Folder prywatne na skrzynce służbowej pracownika;
• Wykorzystanie wiadomości email w procesie sądowym;
• Wykrycie nieprawidłowości w ramach kontroli skrzynki służbowej – co dalej.
• Wyłączyć, skasować co zrobić ze skrzynką służbową pracownika po ustaniu zatrudnienia.
• Pracownik odchodzi z pracy i kasuje zawartość służbowej skrzynki – co wówczas?

4. Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną

• Raportowanie pracy zdalnej jako obowiązek pracownika. Czy pracodawca może wymagać prowadzenie ewidencji wszystkich wykonanych czynności, w tym także daty i czasu ich wykonania?
• Praca zdalna – a kontrola w zakresie bhp w miejscu wykonywania pracy przez pracownika.
• Kontrola bezpieczeństwa i ochrony informacji przy pracy zdalnej.
• Pracownik samowolnie zmienił miejsce wykonywania pracy zdalnej.
• Brak kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną.
• Kontrola przy pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie.

DZIEŃ II

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie kontrolowania pracowników, z uwzględnieniem kontroli trzeźwości (w tym projektowanych zmian w 2022 r. Kodeksu pracy) i kontroli pracownika na zwolnieniu lekarskim. Przedstawione zostaną niezwykle ważne aspekty kontrolowania trzeźwości pracownika zarówno, gdy chodzi o alkohol jak i środki działające podobnie do alkoholu. Czy wolno kontrolować prewencyjnie, a jeśli tak, to czy wszystkich np. pracowników biura? Czy ma sens dzwonienie na policję i co, jeżeli odmówią przyjazdu lub informują o tym że przyjadą za kilka godzin? Nietrzeźwy pracownik nie tylko może nie wykonywać obowiązków w sposób prawidłowy ale stwarzać zagrożenie dla siebie i osób trzecich. Stąd, niedaleko do stwierdzenia odpowiedzialności pracodawcy. Niedopuszczenie więc takiego pracownika do pracy stanowi nie tyle uprawnienie co obowiązek pracodawcy. Jakie dobre praktyki zostały wypracowane przez pracodawców, gdy chodzi o kontrolę trzeźwości pracownika? Czy te praktyki powiela ustawodawca w propozycji zmian do Kodeksu pracy? Zaprezentowane zostaną problemy, które mogą wystąpić w związku z nietrzeźwym pracownikiem i rozwiązania, które pozwolą na względny spokój w razie skierowania przez pracownika sprawy na drogę sądową. Istotną częścią będzie też omówienie możliwości, jakie ma pracodawca w odniesieniu do pracownika, który nadużywa zwolnień lekarskich. Ponadto zostanie omówiona kontrola pojazdu służbowego pracownika i się może stać kiedy pracodawca zbiera informację o lokalizacji pojazdu poza godzinami pracy. Na koniec omówiona zostanie kontrola, której przeprowadzenie bardzo mocno ingeruje w dobra osobiste pracownika, a mianowicie kontrola osobista.

5. Kontrola trzeźwości pracownika.

• Jak to jest z tą kontrolą trzeźwości wobec braku regulacji w KP. Czy wolno dokonywać kontroli prewencyjnie czy tylko w razie gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu?
• Co mówią sądy pracy w sprawie kontroli trzeźwości pracownika? Studium przypadków.
• W jaki sposób i kiedy pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – z uwzględnieniem projektowanych zmian.
• Granice kontroli trzeźwości pracownika.
• Kiedy badanie alkomatem, a kiedy badanie moczu i krwi?
• Czy protokół z badania trzeźwości przechowujemy w aktach osobowych pracownika?
• Niedopuszczenie pracownika do pracy i co dalej. Kara porządkowa, zwolnienie z pracy.
• Jak przebiega kontrola trzeźwości pracownika wykonującego pracę zdalną?

6. Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

• Co właściwie oznacza zapis na zwolnieniu „może chodzić”. Czy możliwe jest odebranie dziecka z przedszkola/szkoły, wyjście na zakupy do pobliskiego sklepu, wyjście na spacer do parku z psem, uczestnictwo w praktykach lub zajęciach na studiach, uczestnictwo w egzaminie, wyjście na basen lub siłownię, udział w zawodach sportowych.
• Jak to jest z pracą w innym miejscu a korzystaniem ze zwolnienia u pracodawcy? – ujawniamy dodatkową pracę zarobkową w sieci.
• Kiedy w interesie pracodawcy będzie wdrożenie procedury kontroli zwolnienia lekarskiego? Dobre praktyki.
• Kto w imieniu pracodawcy może przeprowadzić kontrolę? Omówimy wzór upoważnienia do kontroli. Ile osób powinno kontrolować pracownika? Co wolno w ramach takiej kontroli? Pod jaki adres powinni udać się kontrolujący – adres zamieszkania, zameldowania, do korespondencji. Czy ma sens kontrola pracownika skoro wiemy że wyjechał?
• Co jeśli pracownik uprzedzi nas, że w trakcie zwolnienia będzie przebywał u rodziców – 500 km od miejsca pracy.
• Czy pracownik musi być uprzedzony o kontroli?
• Co jeśli na posesji nie ma dzwonka albo nie ustalimy, że dzwonek działa prawidłowo?
• Kontrola mediów społecznościowych, logowania telefonu komórkowego pracownika, wyciąg z rachunku bankowego.
• Kontrola ujawniła nieprawidłowości i co dalej? Niewypłacenie wynagrodzenia chorobowego (zasiłku chorobowego), kara porządkowa (upomnienie czy nagana), a może wypowiedzenie umowy o pracę lub zwolnienie dyscyplinarne.
• Protokół z kontroli – wzór. Omówimy jak wypełnić protokół – krok po kroku. Jakie elementy powinien zawierać, kto go podpisuje, czy pracownik może wnieść do niego zastrzeżenia. Co dalej jeżeli pracownik nie zgadza się ze stanowiskiem pracodawcy?
• Kontrola pracownika, który ma COVID.

7. Kontrola pojazdu służbowego

• Jak powinna wyglądać regulacja wewnętrzna u pracodawcy dotycząca kontroli pojazdu służbowego?
• Czy przepisy dotyczące monitoringu dotyczą również kontroli pojazdu służbowego przy pomocy GPS (geolokalizacji)?
• Czy pracodawca może monitorować pojazd służbowy poza godzinami pracy pracownika?
• Kontrola spalania paliwa w pojazdach.
• Gdy pracownik narusza ustalony u pracodawcy porządek. Wykorzystanie danych pozyskanych z monitoringu pojazdu służbowego do ukarania lub zwolnienia pracownika.

8. Kontrola osobista pracownika

• Czy pracownik w ogóle ma obowiązek poddać się kontroli osobistej?
• Kontrola ad hoc. Czy przełożony może wydać pracownikowi polecenie doraźne poddania się kontroli w razie podejrzenia kradzieży mienia?
• Przesłanki legalnej kontroli osobistej pracownika.
• Jak przeprowadzić kontrolę aby nie naruszała dóbr osobistych pracownika?
• Protokół kontroli czy warto go sporządzić?

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-09-202326-09-2023Wrocław
12-10-202313-10-2023Poznań
16-10-202317-10-2023Warszawa

Zaufali nam: