NOWOŚĆ

Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych (108 h) – przygotowanie do egzaminu państwowego

Cena: 3790 zł

Kategoria: , , , ,

Czas trwania: 108 h
Cena: 3790 zł
Szczegółowy plan
Adresaci kursu

• kandydaci na członków organów nadzorczych
• kadra zarządzająca przedsiębiorstwami i urzędami administracji publicznej,
• przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych
• właściciele firm

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu państwowego na członków organów nadzorczych, za organizację którego odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Program kursu

I. Prawo gospodarcze publiczne

1. Rola państwa w gospodarce:
a) publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium),
b) Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych,
c) Zasady zarządzania mieniem państwowym,
d) podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Rozwoju i Finansów, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne),
e) prawo antymonopolowe, zamówienia publiczne

2. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców:
a) dopuszczalność pomocy,
b) przesłanki udzielania pomocy,
c) system organizacyjny,
d) sprawozdawczość i monitoring,
e) stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

3. Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracownicze:
a) pojęcie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego,
b) warunki, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa podlegające komercjalizacji,
c) przygotowanie przedsiębiorstwa do komercjalizacji,
d) akt komercjalizacji przedsiębiorstwa i jego skutki prawne,
e) ustawa o KiNUP,
f) ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym,
g) uprawnienia Ministra Energii,
h) ustawa o kontroli niektórych inwestycji.

4. Repetytorium prawno-ekonomiczne.

II. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych

1. Zasady działalności przedsiębiorstw:
a) pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy,
b) swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana),
c) tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych,
d) rejestr przedsiębiorców i inne rejestry,
e) działalność przedsiębiorców zagranicznych,
f) ustawa o zasadach działalności (Prawo działalności gospodarczej po zmianie), KRS.

2. Elementy prawa cywilnego:
a) osoby fizyczne i prawne,
b) przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura),
c) przedsiębiorstwo,
d) oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma,
e) posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste),
f) podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu),
g) kodeks cywilny.

3. Ustawa Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne.

4. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie:
a) nowe rozwiązania prawne uwarunkowane skalą działalności gospodarczej i tempem rozwoju gospodarczego,
b) spółki osobowe prawa handlowego.

5. Zakres regulacji prawnej spółek kapitałowych:
a) łączenie i przekształcanie spółek,
b) podział spółki,
c) odpowiedzialność cywilnoprawna i karna.

6. Kompetencje organów spółek prawa handlowego:
a) zarząd w spółkach prawa handlowego,
b) rada nadzorcza w spółkach prawa handlowego,
c) walne zgromadzenie i zgromadzenie wspólników,
d) zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej członków władz spółki,
e) odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów,
f) zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu.

III. Prawo pracy

1. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy:
a) podstawowe zasady prawa pracy,
b) kompetencje związków zawodowych,
c) zwolnienia grupowe, restrukturyzacja zatrudnienia,
d) prawo pracy układy zbiorowe,
e) ustawa o związkach zawodowych,
f) ustawa o zwolnieniach grupowych,
g) ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
h) ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

IV. Prawo rynku kapitałowego

1. Pojęcia: rynek finansowy, rynek kapitałowy, rynek regulowany, ASO.

2. Funkcje rynku kapitałowego, nadzór nad rynkiem.

3. Obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym, w tym równy dostęp do informacji, dematerializacja.

4. Instytucje rynku kapitałowego.

5. Pozostałe kluczowe definicje.

V. Podstawy ekonomii

1. Kluczowe definicje.

2. Rynek, formy i otoczenie rynku.

3. Przedsiębiorstwo na rynku.

4. Łańcuch wartości.

5. Wybrane metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa.

VI. Podstawy zarządzania

1. Kluczowe definicje.

2. Etapy zarządzania.

3. Funkcje style, techniki zarządzania.

4. Analiza SWOT.

5. Analiza BCG.

VII. Finanse przedsiębiorstw

1. Finanse w przedsiębiorstwie:
a) cele finansowe przedsiębiorstwa w ujęciu długo- i krótkookresowym. Obszary podejmowania decyzji: operacyjne, inwestycyjne i finansowe,
b) optymalizacja w sferze decyzji operacyjnych: rentowność operacyjna, zarządzanie kapitałem obrotowym netto,
c) optymalizacja decyzji inwestycyjnych: nakłady inwestycyjne oraz amortyzacja,
d) optymalizacja decyzji finansowych: struktura kapitałów i koszt kapitałów finansujących,
e) odzwierciedlenie podejmowanych decyzji w sferze ustalenia przepływów zarządczych, FCFE, FCFF,
f) analiza ryzyka w przedsiębiorstwie – rachunek dźwigni,
g) wzrost wartości podmiotu gospodarczego jako cel długookresowy w finansach przedsiębiorstwa.

2. Wycena wartości przedsiębiorstwa:
a) wycena wartości w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa,
b) źródła wartości przedsiębiorstwa podlegającego wycenie: materialne i niematerialne,
c) kategorie wartości przedsiębiorstwa i metody ich wyceny,
d) omówienie metod majątkowych wyceny przedsiębiorstwa,
e) charakterystyka metod dochodowych wyceny przedsiębiorstwa,
f) omówienie metod porównań rynkowych opartych na mnożnikach,
g) metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa.

VIII. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych

1. Rachunkowość przedsiębiorstw:
a) kluczowe definicje,
b) system rachunkowości w przedsiębiorstwie – opis systemu rachunkowości jako systemu informacyjnego – regulacje prawne rachunkowości,
c) polityka rachunkowości i kluczowe zasady rachunkowości,
d) ewidencja i funkcjonowanie kont księgowych. Rodzaje kont księgowych,
e) wpływ operacji gospodarczych na zasoby i wyniki przedsiębiorstwa,
f) sprawozdawczość finansowa jako efekt rachunkowości – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym charakterystyka sprawozdania finansowego wg PSR,
g) sprawozdanie z działalności,
h) rewizja sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania finansowego, rola opinii biegłego rewidenta.

2. Sprawozdawczość finansowa:
a) sprawozdanie finansowe jego elementy. Formy sprawozdawczości w zależności od charakteru podmiotu gospodarczego,
b) obowiązki sprawozdawcze jednostek,
c) bilans jako sprawozdanie z zasobów przedsiębiorstwa. Omówienie aktywów i pasywów,
d) rachunek zysków i strat jako zestawienie przychodów i kosztów. Omówienie segmentów działalności,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych – formy sprawozdania i omówienie obszarów generowania wpływów i wydatków,
f) zestawienie zmian w kapitale własnym – zakres informacji.

3. Analiza finansowa:
a) kierunki analiz finansowych i współczesne tendencje,
b) analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym,
c) analiza sprawności działania, rotacje,
d) analiza rentowności oparta na wynikach. Analizy czynnikowe,
e) analiza zadłużenia przedsiębiorstwa,
f) analiza wskaźników rynku kapitałowego.

4. Rachunkowość zarządcza i controlling:
a) rachunkowość zarządcza jako system informacyjny na potrzeby controllingu,
b) narzędzia rachunkowości zarządczej,
c) rachunek kosztów,
d) controlling w przedsiębiorstwie – istota zadania i cele stawiane systemowi w ramach aktualnych wymagań zarządczych,
e) modele i rodzaje controllingu wspierające realizację zadań opartych na płynności, rentowności i wartości przedsiębiorstwa,
f) decentralizacja zarządzania oparta na ośrodkach odpowiedzialności w controllingu,
g) funkcje zarządzania wspierające controlling: planowanie, organizowanie, kontrola, motywowanie,
h) narzędzia controllingu w ujęciu operacyjnym i strategicznym.

IX. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Europie i na świecie

1. Cel wprowadzania zasad corporate governance.

2. Zasady dobrych praktyk, w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń.

3. Standardy pracy członków rad nadzorczych.

4. Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.

5. Corporate governance w Europie i na świecie.

6. Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR.

7. Ład korporacyjny w spółkach publicznych.

X. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

1. Swoboda przedsiębiorczości w UE i zakres jej ochrony (swoboda pierwotna i wtórna).

2. Swoboda przepływu usług i zakres jej ochrony.

3. Swoboda przepływu kapitału (kapitał a płatności, przepływ kapitału, przelewy, płatności, ograniczenia).

4. Swoboda przepływu towarów (bariery fiskalne, cła, protekcjonizm, zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym, krajowe warunki sprzedaży).

Informacje organizacyjne

Cena: 3790 zł zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:45

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Kurs organizowany przez ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 21 – 22 października 2023
Sesja II, 4 – 5 listopada 2023
Sesja III, 18 – 19 listopada 2023
Sesja IV, 2 – 3 grudnia 2023
Sesja V, 16 – 17 grudnia 2023
Sesja VI, 13 – 14 stycznia 2024
Dostępne terminy
21-10-202314-01-2024Warszawa

Zaufali nam: