WISŁA

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Akcja Bilans 2023 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Cena: 4190 zł + 23 % VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 4 dni
Cena: 4190 zł + 23 % VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych i rachunkowych podczas zamknięcia roku. Podczas szkolenia prelegenci przedstawią regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m. in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczanie VAT. Zajęcia zostaną zilustrowane przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy w zakresie doradztwa podatkowego.

Program szkolenia

DZIEŃ I
Aspekty rachunkowe

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:
a) jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
b) składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
c) kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
d) roczne sprawozdanie finansowe,
e) podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
f) badanie rocznego sprawozdania finansowego,
g) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
h) udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
i) przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
j) odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania:
a) roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
b) podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
c) nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
d) dane porównawcze i porównywalność.

3. Bilans:
a) bilans i jego budowa,
b) ogólne zasady wyceny,
c) kategorie cen,
d) aktywa trwałe,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) rzeczowy majątek trwały,
g) należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
h) aktywa obrotowe,
i) zapasy,
j) należności krótkoterminowe i roszczenia,
k) inwestycje krótkoterminowe,
l) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
m) kapitał (fundusz) własny,
n) zobowiązania,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania,
q) bierne rozliczenia międzyokresowe.

4. Rachunek zysków i strat:
a) ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
b) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody,
c) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty,
d) wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług,
e) szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
f) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
g) przychody i koszty finansowe,
h) zyski i straty nadzwyczajne,
i) wynik finansowy brutto i netto.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) objaśnienia do bilansu,
b) objaśnienia do rachunku zysków i strat,
c) kursy przyjęte do wyceny,
d) objaśnienia do instrumentów finansowych,
e) objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych,
f) objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych,
g) objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń,
h) objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej,
i) informacje o połączeniu spółek,
j) poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności,
k) inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki,
l) spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia.

6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) cel i zakres stosowania standardu,
b) przepływy pieniężne i ich prezentacja,
c) przepływy działalności operacyjnej,
d) przepływy działalności inwestycyjnej,
e) przepływy działalności finansowej,
f) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Przygotowanie do bilansu 2023:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie roku w księgach. Kompletność dokumentacji. Kontrola sald w poszczególnych grupach kont. Przeliczanie zapisów w walutach obcych. Metody wykrywania błędów,
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

DZIEŃ II i III
Aspekty podatkowe: CIT, PIT, VAT

1. Rozliczenie przychodów podatkowych z podziałem na źródła przychodów wykazywane w zeznaniu rocznym:
a) problemy bieżące oraz rozliczanie na przełomie lat podatkowych,
b) przychody uwzględniane z zyskach kapitałowych oraz przychody z innych źródeł,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
d) zaliczki, przedpłaty, kwoty otrzymane z góry a przychód,
e) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie lat podatkowych,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
g) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
h) rozliczenie faktur korygujących, w tym bonusów i rabatów oraz innych zdarzeń na przełomie lat podatkowych,
i) ujęcie refaktur na przełomie lat podatkowych.

2. Koszty uzyskania przychodów i ich wykazywanie w zeznaniu rocznym:
a) moment rozpoznania kosztu podatkowego,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta kosztów na przełomie lat, w tym rozliczanie faktur korygujących oraz korekty cen transferowych,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie,
h) wynagrodzenia pracownicze i składki ZUS w kosztach podatkowych (w tym zmiana od 2023 roku),
i) wybrane przykłady na tzw. NKUP-y (wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów).

3. Wybrane obowiązki dokumentacyjne związane z zamknięciem roku:
a) ceny transferowe (informacje, oświadczenia),
b) podatek od nieruchomości komercyjnych,
c) ulga na złe długi – zmiany od 1.1.2023
d) dokumentowanie ulg wprowadzonych „Polskim Ładem”,
e) deklaracja roczna w CIT estońskim,
f) oświadczenia spółek nieruchomościowych.

4. Podatek od przerzuconych dochodów za 2023 – rozliczenie w zeznaniu rocznym:
a) zakres podmiotowy – w 2023 r. zagadnienie dotyczy już wyłącznie zagranicznych podmiotów powiązanych,
b) koszty składające się na podstawę opodatkowania,
c) warunki opodatkowania podatkiem kosztów usług niematerialnych,
d) wyliczenie proporcji kosztów niematerialnych jako podstawy do wyliczenia podatku,
e) sprawdzenie przychodów i odliczeń podmiotu powiązanego,
f) wykazanie podatku w zeznaniu podatkowym (formularz).

5. Rozliczenie ulg wprowadzonych „Polskim Ładem”:
a) ulga na innowacyjnych pracowników,
b) ulga na prototyp (koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek),
c) ulga na ekspansję,
d) ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
e) ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
f) ulga na robotyzację,
g) ulga na terminale,
h) ulga na dywidendy i zbywanie udziałów (spółki holdingowe),
i) ulga konsolidacyjna.

6. VAT a zamknięcie roku:
a) korekta roczna VAT,
b) ustalenie proporcji,
c) korekta majątku trwałego i pozostałych nabyć,
d) wpływ korekty rocznej na podatek dochodowy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 4190 zł + 23% VAT,
• dopłata do pokoju jednoosobowego 700 zł + 23% VAT.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć (27-29.11.2023 r.),
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 26.11.2023 do obiadu w dniu 29.11.2023,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• zakwaterowanie w pokojach: od godz. 16.00/26.11.2023 do godz. 11.00/29.11.2023 (3 noclegi),
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu,
• wstęp do strefy Wellness,
• bon do SPA.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:
Aries Hotel & SPA Wisła
ul. Czarne 3, 43-460 Wisła

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 85/33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@adnakademia.pl ; anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-11-202329-11-2023Wisła

Zaufali nam: