Działalność lokacyjna, rachunkowość UFK, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe PSR dla finansistów

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1– 6h – Działalność lokacyjna w zakładach ubezpieczeń – wg PSR

1. Zasady lokowania w zakładach ubezpieczeń

2. Klasyfikacja i wycena lokat wg PSR:
2.1. Wycena nieruchomości
2.2. Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych
2.3. Zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych
2.4. Zasady ustalania skorygowanej ceny nabycia dłużnych papierów wartościowych
2.5. Zasady ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych

3. Ujęcie skutków wyceny przeszacowania lokat
3.1. Specyfika ujęcia w dziale I (ubezpieczenia na życie)
3.2. Specyfika ujęcia w dziale II (ubezpieczenia majątkowe)

4. Specyfika aktywów UFK

5. Porównanie zasad klasyfikacji i wyceny lokat wg ustawy o rachunkowości oraz wg MSSF9

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 4h – Rachunkowość Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych – wg PSR

1. Charakterystyka produktów ubezpieczeń na życie z UFK.

2. Rachunkowość Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych – ujęcie zdarzeń ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w ramach UFK
2.1. Zasady alokacji składek
2.2. Zasady inwestowania środków
2.3. Zasady ewidencji poboru opłat ze środków funduszu
2.4. Zasady wypłaty świadczeń z UFK

3. Rachunkowość lokat Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
3.1. Zasady wyceny lokat UFK
3.2. Regulamin lokowania środków UFK
3.3. Ujęcie skutków wyceny lokat UFK

4. Zasady prowadzenia rejestrów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

5. Sprawozdawczość UFK

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 6h – Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe w dziale II dla celów rachunkowości wg PSR

1. Zasady tworzenia rezerwy składek – zasady tworzenia w dziale I oraz w dziale II, zasady tworzenia w ubezpieczeniach indywidualnych i grupowych

2. Zasady tworzenia rezerw na ryzyka niewygasłe – znaczenie rezerwy na ryzyka niewygasłe, źródła danych do tworzenia rezerwy na ryzyka niewygasłe, analizy danych, monitoring wystarczalności tworzonej rezerwy

3. Zasady tworzenia rezerw na niewypłacone odszkodowania, w tym:
3.1. Zasady tworzenia rezerw na szkody zgłoszone, na koszty likwidacji szkód zgłoszonych, specyfika zasad tworzenia rezerw na skapitalizowaną wartość rent, specyfika rezerw na sprawy sądowe
3.2. Zasady tworzenia rezerw na szkody nie zgłoszone
3.3. Zasady tworzenia rezerwy na koszty likwidacji szkód
3.4. Monitoring tworzonych rezerw, analizy trójkątów szkodowych, analizy wystarczalności tworzonych rezerw na niewypłacone odszkodowania
3.5. Zasady ewidencji rezerw na niewypłacone odszkodowania, przekroje analityczne w księgach rachunkowych

4. Zasady tworzenia rezerw na wyrównanie szkodowości

5. Podstawy tworzenia rezerw ubezpieczeń na życie, zasady ustalania rezerw na ryzyko ubezpieczającego

6. Przekroje analityczne przydatne w ewidencji rezerw techniczno – ubezpieczeniowych

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
06-11-202307-11-2023Warszawa

Zaufali nam: