CMR – list przewozowy: wersje (1 i 2 oraz eCMR), zasady wypełniania, zapisy zabezpieczające, wykorzystanie w sporach – warsztaty

Cena: 990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.
Pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym. Pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom

• wskazanie procedur w zakresie posługiwania się listem przewozowym CMR i listem krajowym,
• pokazanie argumentów prawnych dotyczących listów przewozowych, zawartych w Konwencji CMR i Prawie przewozowym,
• przećwiczenie oficjalnych zasad wypełniania listu przewozowego CMR, opracowanych przez twórcę tego listu,
• omówienie najczęściej występujących błędów przy wypełnianiu listu przewozowego CMR i listu krajowego,
• wskazanie konsekwencji popełnianych błędów i koncepcji obrony przed nimi,
• pokazanie zasad wykorzystania listu przewozowego w procesie reklamacyjnym i załatwiania sporów pomiędzy zleceniodawcą, spedytorem, przewoźnikiem, dalszymi przewoźnikami oraz odbiorcą.

Program szkolenia

I. List przewozowy w konwencji CMR i prawie przewozowym

1. Jakie postanowienia Konwencji CMR mają zastosowanie do listu przewozowego CMR?

2. Czy Konwencja CMR zawiera wzór listu przewozowego?

3. Jakie informacje muszą koniecznie znaleźć się w liście CMR zgodnie z postanowieniami Konwencji?

4. Jakie informacje zamieszcza się w liście na zasadzie opcjonalnej?

5. Czy list przewozowy może być umową przewozu?

6. Jakie są wzajemne relacje prawne pomiędzy listem przewozowym a zleceniem przewozowym?

7. Czy na liście CMR można zamieścić informacje, których nie było w zleceniu przewozowym?

8. Co się dzieje w sytuacji, gdy list przewozowy nie został wystawiony na dany przewóz?

9. Jak należy bronić się przed zarzutem nieprawidłowego wystawienia listu przewozowego?

II. Praktyczne uwagi na temat wpisów do listu przewozowego

1. Co może wpisać kierowca do listu przewozowego i jak musi to uzasadnić, żeby jego uwagi zostały wzięte pod uwagę w przypadku sporu?

2. Czy konieczna jest wartość towaru i termin dostawy w liście przewozowym?

3. Czy można przy przewozach krajowych wykorzystać list CMR?

4. Czym różni się list CMR od listu krajowego?

5. Czy dokument WZ może spełniać funkcję listu przewozowego?

6. Jak należy określić towar w liście przewozowym i dlaczego jego nazwa z „systemu” może nie wystarczać?

7. W jaki sposób znieść limity odpowiedzialności przewoźnika w liście przewozowym?

8. Jak należy dokonać deklaracji specjalnego interesu w dostawie towaru i zabezpieczyć się przed niedotrzymaniem terminu dostawy?

9. Co może zrobić przewoźnik, żeby zabezpieczyć swoje interesy w liście przewozowym?

10. Jaka jest rola kierowcy w wypełnieniu listu przewozowego?

III. Wypełnianie listu CMR (wersji 1 i 2) wg. IRU – twórcy listu CMR

1. Czym różnią się wersja 1 i 2 listu przewozowego CMR?

2. Jak będzie wyglądał list eCMR?

3. Co to jest IRU i dlaczego stworzyła kolejną wersję listu CMR?

4. Kto powinien wypełnić list przewozowy CMR?

5. Które części listu przewozowego powinien wypełnić przewoźnik, a które nadawca?

6. Czy wskazując przewoźnika należy wskazać przewoźnika umownego czy faktycznego (podwykonawcę)?

7. Do czego służą poszczególne kopie listu CMR?

8. Czy konieczny jest numer listu i kraj wystawienia?

9. Kogo należy rozumieć jako nadawcę towarów, w szczególności w sytuacji zlecania transportu przez kupującego?

10. Jaka jest różnica pomiędzy nadawcą a załadowcą towarów?

11. Gdzie wpisać podmiot zawierający umowę z przewoźnikiem?

12. Czy nadawca i odbiorca mogą być tym samym podmiotem?

13. Czy odbiorca musi być stroną umowy przewozu?

14. Czy można w liście ukryć nadawcę czy odbiorcę towarów, gdy wynika to ze względów biznesowych?

15. W jakich sytuacjach można wymagać wpisania godzin otwarcia magazynów?

16. Czy można do listu CMR dopisać określone dane później?

IV. Wpisy standardowe i dodatkowe w liście CMR z uwzględnieniem różnych sytuacji przewozowych

1. Jak wypełnić poszczególne pola nowej wersji listu przewozowego CMR?

2. Jakie instrukcje może w liście CMR wpisać załadowca?

3. Czy można wymagać postojów wyłącznie na parkingach strzeżonych i czy wymaga to dopłaty do przewoźnego?

4. Co może dać sformułowanie zakazu przeładunku i co w sytuacji, gdy będzie on konieczny?

5. Czy w uwagach załadowcy można wymagać od przewoźnika ubezpieczenia cargo?

6. Czy kierowca może napisać, że nie sprawdził i nie przeliczył towaru?

7. Kiedy pomimo braku sprawdzenia towaru przewoźnik i tak odpowiada za uszkodzenia i ubytki?

8. Czy zastrzeżenia przewoźnika nie potwierdzone przez załadowcę są ważne i zwalniają go od odpowiedzialności z tytułu naniesionych uwag?

9. Jak wskazać kolejnych przewoźników i w którym momencie należy to pole wypełnić?

10. Jak potwierdza na liście przejęcie towaru kolejny przewoźnik?

11. Czy kolejny przewoźnik może wnieść zastrzeżenia do stanu towaru?

12. Jakie dokumenty dodatkowe uwidacznia się w liście CMR?

13. Gdzie należy dokonać deklaracji wartości towaru i kiedy należy to zrobić?

14. Jak sformułowana deklaracja znosi limit odpowiedzialności przewoźnika na utratę i ubytki?

15. W jaki sposób w liście zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu niedotrzymania terminu dostawy?

16. Jak znieść limity odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy?

17. Jakie informacje zamieszcza się na odwrocie listu przewozowego?

V. Interpretacja różnych problemów wynikających z posługiwania się CMR

1. Kwestia zgodności danych listu przewozowego ze zleceniem przewozowym i rozstrzyganie związanych z tym sprzeczności (który dokument jest ważniejszy)?

2. Czy niezgodność wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu z rzeczywistością może stanowić poważny problem?

3. Jakie są wolnienia przewoźnika od odpowiedzialności zgodnie z Konwencją CMR i czy należy na nie powołać się w liście przewozowym?

4. Jakie są różnice w zwolnieniach od odpowiedzialności przy przewozach krajowych i międzynarodowych?

5. Jak przewoźnik powinien zapisać możliwość przewozu pojazdem odkrytym?

6. Na czym polegają szczególne ustalenia pomiędzy nadawcą a przewoźnikiem w liście CMR?

7. Jak powinien potwierdzić dostawę w liście przewozowym odbiorca?

8. Czy w przypadku zastrzeżeń do stanu towaru przy odbiorze należy wpisać to do listu CMR czy wystarczy protokół?

9. Czy potrzebne są podpisy i pieczątki na liście CMR czy są inne możliwości potwierdzania?

10. Do czego służy część pozaumowna listu przewozowego CMR i jakie informacje można tam umieścić?

11. Jak wykorzystać list przewozowy w procesie reklamacji?

12. Czy zawsze w przypadku reklamacji należy dołączyć oryginał listu przewozowego?

Ćwiczenia praktyczne
Wypełnianie listu przewozowego CMR z dokładną analizą poszczególnych rubryk.
Analiza przykładów zapisów w liście CMR – błędnych i prawidłowych – na przykładach.
Analiza dokumentów i ich zapisów odpowiadających praktycznym sytuacjom, wskazanym na zdjęciach z załadunku, rozładunku, trasy przewozu.

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-06-2023Warszawa

Zaufali nam: