SZCZYRK

Budżetowanie operacyjne oraz kapitałowe, planowanie finansowe i kontrola budżetowa

Cena: 2690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 2690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Bartłomiej Nita – jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Prowadził szkolenia otwarte i zamknięte dla kilkunastu polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, m.in. KGHM, Telekomunikacja Polska, Metsa Tissue, Axel Springer, Latex, POCH Polskie Odczynniki Chemiczne, Martifer. Przeprowadził ok. 100 szkoleń otwartych w języku polskim i angielskim na poziomie początkującym i zaawansowanym. Wykłada na studiach MBA we Wrocławiu i w Warszawie oraz gościnnie na uczelniach za granicą. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych z zakresu, w którym prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

Adresaci szkolenia

Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe oraz wszyscy zaangażowani w proces sporządzania budżetów i kontroli budże-towej oraz eksperci od oceny projektów inwestycyjnych.

Cel szkolenia

• przestawienie zasad funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie,
• omówienie podstawowych metod controllingu w praktyce,
• wyjaśnienie rachunku odpowiedzialności jako podstawy budżetowania w controllingu,
• ukazanie podstawowych zasad budżetowania w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa,
• prezentacja podstawowych koncepcji i metod budżetowania,
• ukazanie problemów praktycznych związanych z budżetowaniem operacyjnym i finanso-wym,
• przedstawienie procedur kontrolnych w budżetowaniu oraz organizacyjnych uwarunkowań procesu budżetowania,
• zrozumienie wpływu czasu na wartości pieniądza,
• stosowania metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
• stosowanie metod oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości,
• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych.

Metodyka szkolenia

• interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji,
• wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu finansów, controllingu i ra-chunkowości,
• liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyj-ne.

Program szkolenia

I. Uwarunkowania związane z controllingiem i projektowaniem procedur budżetowych

1. Wprowadzenie do controllingu:
a) istota funkcjonowania controllingu w firmie,
b) cele i zadania controllingu finansowego w przedsiębiorstwie – w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa,
c) operacyjne i strategiczne podejście do controllingu finansowego – budowa systemu in-formacyjnego w przedsiębiorstwie w oparciu o dane z rachunkowości.

2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności w controllingu i budżetowaniu:
a) klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie według prawa bilan-sowego i na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
b) analiza zmienności kosztów – jak zidentyfikować koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu i produkcji wpływają na koszty operacyjne.

3. System rachunku kosztów i jego znaczenie:
a) rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych – jaki jest wpływ stosowane-go systemu rachunku kosztów na wynik finansowy firmy, jak można sterować wynikiem za pomocą zapasów,
b) wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów.

4. Wykorzystanie informacji o kosztach w procesie podejmowania decyzji:
a) próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku,
b) badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zban-krutować,
c) optymalna struktura sprzedaży – jakie asortymenty wyrobów oferować i w jakich ilo-ściach, aby najwięcej zarobić.

5. Controlling a rachunek odpowiedzialności:
a) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności,
b) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.

6. Podstawowe uwarunkowania budżetowania w controllingu:
a) cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować?
b) proces i etapy budżetowania,
c) metody budżetowania (odgórne i oddolne, przyrostowe i od zera),
d) rodzaje budżetów (sztywne i elastyczne, statyczne i kroczące).

7. Budżet główny całego przedsiębiorstwa:
a) budżety operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?
b) budżety finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma? (budżet go-tówki, bilans pro forma, rachunek wyników pro forma),
c) konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny.

8. Organizacyjne aspekty budżetowania:
a) problemy instytucjonalizacji budżetowania,
b) zadania komórki zajmującej się budżetowaniem,
c) instrukcja budżetowania,
d) komisja budżetowa,
e) harmonogram budżetowania.

9. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń:
a) operacyjnych,
b) finansowych.

II. Metody oceny projektów inwestycyjnych i analiza ryzyka w budżetowaniu kapitałów

1. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby wyceny:
a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,
b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona,
c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),
d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capi-tal),
e) koszt kapitału a ryzyko,
f) współczynnik beta.

2. Podejście dochodowe do oceny projektów:
a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli ECF (equity cash flow),
b) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),
c) szacowanie przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału CCF (Capital cash flow).

3. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych.

4. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) księgowa stopa zwrotu ARR,
b) prosty okres zwrotu PP.

5. Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) zdyskontowany okres zwrotu DPP,
b) wartość bieżąca netto NPV,
c) wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
d) zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR.
e) indeks zyskowności PI.

6. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko:
a) współczynnik zmienności,
b) równoważnik pewności a stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko.

7. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko:
a) symulacje,
b) analiza scenariuszy.

8. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością i ocenie projektów:
a) istota zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej,
b) szacowanie i prognozowanie EVA,
c) kalkulacja kapitału zaangażowanego,
d) ocena projektów inwestycyjnych i całej spółki na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,
e) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA,
f) wykorzystanie EVA w zarządzaniu wartością, ocenie dokonań różnych obszarów.

9. Finansowe mierniki kreowania wartości – czyli jak monitorować wartość:
a) rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA,
b) wartość dodana dla właścicieli SVA (shareholder value added),
c) stopa zwrotu oparta na przepływach pieniężnych CFROI (cash flow return on investment).

10. Opcje realne – wykorzystanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zorientowanych na wartość:
a) ocena projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu opcji realnych,
b) identyfikacja ukrytych możliwości inwestycyjnych,
c) wycena praw inwestycyjnych i związanych z modyfikacją projektu,
d) wycena elastyczności decyzyjnej menedżerów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2690 zł + 23% VAT

Cena zawiera:
• uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych,
• przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych,
• lunch,
• materiały szkoleniowe,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy.

Miejsce zajęć:
Aries Hotel & SPA Szczyrk *****
ul. Górska 7, 43-370 Szczyrk


Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-11-202427-11-2024Szczyrk

Zaufali nam: