Akcja Bilans 2023 w branży budowlanej i deweloperskiej – podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

DZIEŃ I
Podatkowe zamknięcie roku w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Przychody podatkowe charakterystyczne dla branży budowlanej i developerskiej:
a) usługi budowlane oraz działalność developerska – wykonanie usługi oraz częściowe wykonanie usługi,
b) określenie momentu uzyskania przychodu.

2. Usługi budowlane i developerskie rozliczane w czasie w różnych okresach rozliczeniowych.

3. Zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe – specyfika branży.

4. Usługi kompleksowe – moment powstania przychodu.

5. Kary umowne i odszkodowania (otrzymane i zapłacone) – przegląd najnowszych interpretacji i orzecznictwa.

6. Rabaty potransakcyjne – data korekty przychodu i kosztu podatkowego.

7. Koszty uzyskania przychodów w branży budowlanej i developerskiej:
a) podział na koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i inne,
b) przepisy ustawy o CIT istotne dla rozliczenia kosztów w czasie.

8. Koszty uzyskania przychodów – koszty podwykonawców usług, wycena inwestycji, koszty bezpośrednie, koszty finansowania zewnętrznego.

9. Koszty i świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników na gruncie CIT.

10. Podróże służbowe – kluczowe problemy związane z rozliczaniem podróży służbowych.

11. Formularze podatkowe związane z zamknięciem roku – praktyczne przykłady zeznań podatkowych.

12. CIT estoński w branży budowlanej i developerskiej.

13. VAT a zamknięcie roku:
a) korekta roczna VAT,
b) ustalenie proporcji,
c) majątku trwałego i pozostałych nabyć,
d) wpływ korekty rocznej na podatek dochodowy.
14. Dyskusja.

DZIEŃ II
Rachunkowe zamknięcie roku w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Wprowadzenie.

2. Sprawozdanie finansowe podstawowe informacje:
Podstawy prawne
a) ustawa o rachunkowości,
b) Krajowe Standardy Rachunkowości
c) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

3. Podstawowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego:
a) odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego,
c) obowiązujące terminy i kwestie formalne – harmonogram prac.

4. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
a) wydarzenia po dniu bilansowym – wydarzenie wymagające i niewymagające wprowadzenia korekt – KSR nr 7/MSR 8
b) korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości oraz zmiany szacunków – wraz z ujawnieniami zgodnie z wymogami KSR 7/MSR 8
c) przykłady z wykorzystaniem podejścia retrospektywnego w rachunkowości
d) podatek odroczony na dzień bilansowy – KSR nr 2/MSR 12,
a) Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym w tym:
• Rezerwy
• Odpisy aktualizujące
• Utrata wartości aktywów
• pozostałe
e) Kontynuacja działalności jednostki
f) Sprawozdanie finansowe analiza ujawnień i prezentacji w sprawozdaniu finansowym

5. Kontrakty długoterminowe. Umowa o usługę budowlaną:
a) przychody z umów o usługę budowlaną,
b) koszty wykonania umów budowlanych,
c) ujmowanie (rozliczania) przychodów i kosztów realizacji umów budowlanych,
d) metody ustalania stopnia zaawansowania prac,
e) ustalanie stopnia zaawansowania prac.

6. Branża deweloperska i generalne wykonawstwo:
a) deweloper a generalny wykonawca (definicje, kluczowe pojęcia i obszary, identyfikacja),
b) przedmiot działalności deweloperskiej,
c) charakterystyka zawieranych umów w ramach działalności deweloperskiej,
d) koszty przedsięwzięcia deweloperskiego,
e) rozpoznanie przychodów z działalności deweloperskiej a KSR nr 15 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, półproduktów, towarów i materiałów,
f) wycena kosztów wytworzenia przedsięwzięcia deweloperskiego.

7. Specyficzne obszary dotyczące branży deweloperskiej (case study):
a) grunt w działalności deweloperskiej,
b) przewidywana strata w przedsięwzięciu deweloperskim,
c) lokal pokazowy,
d) zmiana kwalifikacji produktu gotowego w nieruchomości inwestycyjne.

8. Inwentaryzacja:
a) terminy przeprowadzenia,
b) metody rozliczenia inwentaryzacji,
c) wycena.

10. Dyskusja i zakończenie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
23-11-202324-11-2023Warszawa

Zaufali nam: