Akcja Bilans 2022 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSR MSSF za 2022

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Michał Kołosowski – partner, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie kieruje departamentem audytu na terenie północno-wschodniej Polski. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Program szkolenia

DZIEŃ I:

1. Podstawy prawne sporządzenia sprawozdania finansowego.

2. Harmonogram zamknięcia roku.

3. ESEF/Xbrl a wzór sprawozdania finansowego.

4. Zmiany w MSR/MSSF.

5. Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym w tym:
a) Oczekiwane straty kredytowe,
b) Umowy rodzące obciążenia,
c) Trwała utrata wartości aktywów.

6. MSSF 15 Przychody z umów z klientami:
a) Identyfikacja przychodów,
b) Przychód z umów długoterminowych,
c) Ujawnienia.

7. MSSF 16 Leasing:
a) Istota i identyfikacja leasingu,
b) Prezentacja,
c) Ujawnienia.

8. Dofinansowanie z PFR oraz pomoc rządowa dotycząca Covid 19.

9. Inwentaryzacja.

10. Rola komitetu Audytu w zamknięciu roku.

11. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II:

1. Rozliczenie przychodów podatkowych z podziałem na źródła przychodów wykazywane w zeznaniu rocznym:
a) problemy bieżące oraz rozliczanie na przełomie lat podatkowych,
b) przychody uwzględniane z zyskach kapitałowych oraz przychody z innych źródeł,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
d) zaliczki, przedpłaty, kwoty otrzymane z góry a przychód,
e) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie lat podatkowych,
f) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
g) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
h) rozliczenie faktur korygujących, w tym bonusów i rabatów oraz innych zdarzeń na przełomie lat podatkowych,
i) ujęcie refaktur na przełomie lat podatkowych.

2. Koszty uzyskania przychodów i ich wykazywanie w zeznaniu rocznym:
a) moment rozpoznania kosztu podatkowego,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta kosztów na przełomie lat, w tym rozliczanie faktur korygujących oraz korekty cen transferowych,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie,
h) wynagrodzenia pracownicze i składki ZUS w kosztach podatkowych,
i) wybrane przykłady na tzw. NKUP-y (wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów).

3. Wybrane obowiązki dokumentacyjne związane z zamknięciem roku:
a) ceny transferowe (informacje, oświadczenia),
b) podatek u źródła,
c) podatek od nieruchomości komercyjnych,
d) ulga na złe długi,
e) dokumentowanie ulg wprowadzonych „Polskim Ładem”,
f) deklaracja roczna w CIT estońskim,
g) oświadczenia spółek nieruchomościowych,

4. Rozliczenie po raz pierwszy ulg wprowadzonych „Polskim Ładem”:
a) ulga na innowacyjnych pracowników,
b) ulga na prototyp (koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek),
c) ulga na ekspansję,
d) ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
e) ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
f) ulga na robotyzację,
g) ulga na terminale,
h) ulga na dywidendy i zbywanie udziałów (spółki holdingowe),
i) ulga konsolidacyjna.

5. VAT a zamknięcie roku:
a) korekta roczna VAT,
b) ustalenie proporcji,
c) korekta majątku trwałego i pozostałych nabyć,
d) wpływ korekty rocznej na podatek dochodowy.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Szkolenie również w formie online

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

19-10-202220-10-2022Warszawa

Zaufali nam: