Akademia Finansisty – kurs 3-dniowy

Cena: 2390 zł + 23 % VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 2390 zł + 23 % VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w SKwP, AE we Wrocławiu, BiznesPro Sp. z o.o. oraz Opolskim Centrum Badań Regionalnych. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca z zakresu rachunku kosztów, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, controllingu operacyjnego i strategicznego, wyceny przedsiębiorstw, budżetowania oraz zarządzania płynnością finansową i finansami przedsiębiorstwa. Laureat nagrody „Złote skrzydła” dla autorów najlepszych w Polsce książek z tematyki zarządzania (Gazeta Prawna i KPMG). Autor ponad 100 publikacji naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw, controllingu i rachunkowości zarządczej, w tym m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa 2007), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010). Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych i branżowych z zakresu finansów i rachunkowości w kraju i za granicą (m.in. Nicea, Bukareszt, Praga, Odessa).

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• stosowania nowoczesnych metod analizy finansowej i zarządzania finansami w praktyce
• analizowania rentowości firmy
• wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym
• budżetowania i analizowania wydatków firmowych
• sterowania płynnością finansową
• zarządzania kapitałem obrotowym
• podejmowania decyzji inwestycyjnych

Metodyka szkolenia

Interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu zarządzania finansowego. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków.

Program szkolenia

I. Analiza i sprawozdawczość finansowa

1. Sprawozdanie finansowe i jego struktura – jakie jest znacznie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego i jak są ze sobą powiązane, dlaczego istnieje obowiązek ich sporządzania:
• istota bilansu i zasady jego konstrukcji – jak przedstawia się majątek firmy i źródła jego finansowania,
• budowa rachunku zysków i strat – jak ustalać wyniki finansowe przedsiębiorstwa w różnych segmentach działalności,
• rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) – jak oceniać funkcjonowanie firmy w ujęciu pieniężnym (gotówkowym).

2. Analiza finansowa firmy na podstawie sprawozdania finansowego:
• istota analizy wskaźnikowej – jak interpretować różne mierniki i wskaźniki,
• analiza rentowności – jak zbadać zyskowność firmy w relacji do kapitału, sprzedaży, aktywów,
• analiza płynności – jak ocenić zdolność do regulowania zobowiązań statycznie i dynamicznie,
• analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi,
• analiza finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy.

II. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu operacyjnym

1. Wprowadzenie do analiz finansowych jako instrumentu zarządzania.

2. Ocena rachunku wyników – jak można sterować wynikiem finansowym?

3. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek wyników – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych klientów, produktów, zleceń?

4. Próg rentowności – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?

5. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?

6. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału?

7. Wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych obszarach (np. marketing) wpływają na próg rentowności.

III. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu strategicznym

1. Podstawy controllingu finansowego w ujęciu strategicznym:
• przegląd instrumentów controllingu w różnych obszarach zarządzania strategicznego,
• szacowanie przepływów pieniężnych na potrzeby controllingu,
• nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa w controllingu,
• projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury controllingowej przedsiębiorstwa.

2. Instrumenty controllingu strategicznego:
• zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) – wielowymiarowe spojrzenie na dokonania przedsiębiorstwa,
• strategiczne czynniki kosztotwórcze,
• ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) i rynkowa wartość dodana (market value added),

3. Budżetowanie kapitałów zorientowane na strategię.

4. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych i pułapki ich stosowania:
• stopa zwrotu ARR,
• prosty okres zwrotu PP.

5. Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych i ich wady:
• zdyskontowany okres zwrotu DPP,
• wartość bieżąca netto NPV,
• wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
• zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR ,
• indeks zyskowności PI.

6. Zarządzanie kapitałem:
• pozyskiwanie kapitału,
• źródła finansowania,
• koszt kapitału.

IV. Zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością finansową

1. Pojęcie i istota płynności finansowej (trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość).

2. Pomiar płynności finansowej (wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych).

3. Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

4. Cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

V. Budżetowanie kosztów i wydatków jako instrument krótkoterminowego planowania finansowego

1. Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności jako postawy budżetowania.

2. Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.

3. Jak wygląda proces budżetowania w praktyce.

4. Metody budżetowania i rodzaje budżetów – zalety i wady różnych podejść.

5. Budżetowanie operacyjne zorientowane na zysk.

6. Budżetowanie finansowe – jak sporządzić elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) pro forma i określić nadwyżki lub niedobory gotówkowe w przyszłości.

7. Konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego firmy.

8. Kontrola finansowa wykonania budżetów.

Informacje organizacyjne

Cena: 2390 zł + 23 % VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-10-202431-10-2024Warszawa

Zaufali nam: